Prechod na navigáciu Hlavné menu
AZOTER, s.r.o.

AZOFOS - NOVINKA

AZOFOS- zlepšenie fosfátového režimu v našich pôdach

 Certifikát č. 1033 ÚKSÚP Bratislava

 Je dvojzložkové minerálno-organické fosforečné hnojivo obsahujúce:

   - mleté fosfáty s obsahom 28 – 31 % P2O5

   - Bacillus megatherium

 

    Základná charakteristika baktérie - Bacillus megatherium

 ♦Bacillus megatherium je aerobná baktéria, zučastňuje sa na rozkladných procesoch zložitejších organických látok v pôde na jednoduchšie zložky,
 ♦podporuje predovšetkým rozklad ťažko rozpustných zlúčenín fosforu a zároveň mobilizuje prístupné formy fosforu,
 ♦napomáha k sprístupňovaniu dôležitých makrobiógenných prvkov v pôde (najmä P) z nerozpustných foriem na prístupné formy pre koreňový systém rastliny.

 

 

Výhody použitia AZOFOSu®:

♦zvýšenie obsahu fosforu pomocou fosfátov, na pôdach s nedostatočnou zásobou fosforu

♦Bacterium megatherium zvyšuje a sprístupňuje fosfor pre rastliny z nerozpustných zlúčenín

( sprístupní 30 – 40 kg P.ha-1) za optimálnych podmienok do 60  kg.P ha-1

♦zefektívňuje fosfátový živinový režim v pôde a zvyšuje príjem fosforu rastlinou
♦zvyšuje využiteľnosť P z aplikovaných fosforečných hnojív
♦podporuje  proces rozkladu organickej hmoty v pôde, čo spôsobuje postupné zvyšovanie pôdnej úrodnosti
♦zlepšuje biologické vlastnosti pôd a zároveň obnovuje mikrobiálny život v pôde


Použitie AZOFOSu® sa prednostne odporúča využívať na pôdach s výrazným nedostatkom prístupného fosforu, na pôdach s nevhodnou pôdnou reakciou napr. na kyslých pôdach, kde dochádza k retrogragácii fosforu, ktorý limituje výšku dopestovanej produkcie plodín.

Doporučené dávkovanie je 150 kg / ha  mletých fosfátov (28 % – 31 % P2O5) v kombinácii s dávkou AZOFOSu 10 litrov / ha

Podľa požiadaviek pestovateľov je možná v rámci prevencie voči hubovým chorobám kombinácia s bakteriálnym biohnojivom AZOTER F a AZOTER SC s obsahom mykoparazitických húb.

 

Mechanizmus účinku hnojiva s obsahom vodorozpustného fosforu po jeho aplikácii :

Ca(H2PO4)2.H2O + H2O → 

po aplikácii priemyselných hnojív s obsahom vodorozpustného fosforu v závislosti od  obsahu vody v pôde a  v závislosti od pôdnej reakcie danej pôdy, dochádza k rozpusteniu hnojiva a následnej reakcii :

– v prípade pôd s kyslou pôdnou reakciu pH pod 5,5 dochádza k sorpcii fosforečnanových aniónov na voľné železo a hliník, pričom sa vytvárajú ťažko rozpustné sekundárne fosfáty železa a  hliníka,  preto využiteľnosť fosforu z vodorozpustných hnojív na pôdach s nevhodným pH je veľmi nízka (pri výpočtoch bilancovania živín z pôdy sa počíta len z 13  % - nou využiteľnosťou fosforu z pôdy)

 

1. Kyslé pôdy

Al(OH)3 + H3PO4 → AlPO4 + 3 H2O

V kyslých pôdach:

Al 3+ + H2PO4- + 2H2O → Al(OH)2+H2PO4 + 2H+

Al 3+ + H3PO4 → AlPO4 + 3H+

Fe 3+ + H2PO4- → FePO4 + 2H+

– v prípade pôd s neutrálnou, ale hlavne alkalickou pôdnou reakciu pH nad 7,0 dochádza k sorpcii fosforečnanových aniónov na bázické katióny (na voľný vápnik a horčík) , pričom sa vytvárajú ťažko rozpustné sekundárne fosfáty vápnika a horčíka,  preto využiteľnosť fosforu z vodorozpustných hnojív na pôdach s vysokou hodnotou pH je veľmi nízka ( počíta sa len z 13  % - nou využiteľnosťou fosforu z pôdy)

 

2. Neutrálne až alkalické - pôdy s dostatkom vápnika

a) Ca z pôdneho roztoku

V pôdach s vyšším obsahom vápnika:

Ca(H2PO4)2 + Ca(HCO3)2 → 2CaHPO4 + 2H2CO3

 

V pôdach s výrazným prebytkom vápnika

Ca(H2PO4)2 + 2 Ca(HCO3)2 → Ca3(PO4)2 + 4 H2CO3

 

b) Ca z [PSK]

 

[PSK] Ca 2+  +  2 CaHPO4   → [PSK]      +  Ca3(PO4)2

Anióny CO32- a SO42- podliehajú chemickej sorpcii najmä pri reakcii s Ca2+ a Mg2+

Anióny H2PO4- a HPO42- podliehajú chemickej sorpcii pri reakcii s Ca2+,  Mg2+ resp.

Al 3+ a Fe 3+ 


 310687

Úvodná stránka