Aplikace


PRAKTICKÉ DOPORUČENÍ, POUŽITÍ A DÁVKOVÁNÍ

AZOTER je zvláště vhodné použít na půdách s obsahem humusu nad 1 % a hodnotou pH v rozmezí 5,0 - 8,5. Nejvhodnější je aplikace na středně těžkých půdách. Na extrémně lehkých písčitých a silně kyselých půdách se aplikace AZOTERU nedoporučuje.

Specifikace použití:

Bakteriální hnojivo AZOTER® se používá před setím. Optimální použití je 10 - 14 dní před setím. V zemědělské prvovýrobě se však aplikuje těsně před setím, resp. výsadbou pěstovaných plodin nebo přímo při setí s okamžitým zapracováním do půdního profilu, aby mikroorganismy nebyly vystaveny dlouhodobě silnému slunečnímu záření.

Aplikace

a) Aplikace postřikovači:

Aplikuje se postřikovači na povrch půdy. Ředí se vodou v poměru 1:30 - 1:50 l v závislosti na postřikových mechanismech, s následným zapracováním do půdy pomocí disků, resp. kompaktorů, kultivátorů, jelikož dlouhodobé intenzivní UV záření nepříznivě působí na vitalitu bakterií. Mísitelnost přípravku je dobrá, dá se míchat a společně aplikovat s preemergentními herbicidy. Možná je i společná aplikace se slabými roztoky minerálních hnojiv. Nemíchat s koncentrátem kapalných hnojiv (např. DAM 390). Pracovní tlak by neměl překročit hodnotu 2,5 atm. Doporučená dávka je 10 l na 1 ha (min. však 150 l připraveného roztoku na 1 ha), přičemž deklarované hodnoty zaručují účinek, kterým se dá výrazně snížit dávka klasických průmyslových hnojiv.

b) Aplikace aplikátory:

  • Dalším způsobem použití AZOTERU je aplikace aplikátory namontovanými na kultivační zařízení, pomocí nichž se zajistí okamžité a přímé zapravení aplikovaného AZOTERU do půdního profilu, zároveň se snižují aplikační náklady a zjednodušuje se samotný pracovní úkon. Aplikace bakteriálního hnojiva pomocí aplikátorů s objemem nádrže 200 a 400 litrů montovaných napevno na používanou mechanizační techniku (kompaktor, disky, kultivátor) s regulovatelným pracovním záběrem podle šířky používané pracovní techniky. Tento aplikátor je také vybaven vlastní řídicí jednotkou a elektromotorem, který je napojen na baterii traktoru. Do nádrže aplikátoru se aplikuje koncentrát AZOTERU nebo je možné ředění s vodou v poměru 1:1.
  • Možná je aplikace i pomocí aplikátorů s objemem nádrže 400 a 600 litrů s regulovatelným pracovním záběrem do 10 m umístěných na tříbodovém předním závěsu traktoru (není potřebný přední kardanový vývod, protože aplikátor je vybaven vlastní řídicí jednotkou a elektromotorem, který je napojen na baterii traktoru). Do nádrže aplikátoru se aplikuje koncentrát Azoteru nebo je možné ředění s vodou v poměru 1:1.

Předpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a ochranu životního prostředí

AZOTER je z toxikologického hlediska látka neškodná a svým složením neohrožuje životní prostředí. Zacházení s přípravkem nevyžaduje zvláštní opatření z hlediska ochrany zdraví a životního prostředí. Po skončení práce s výrobkem je dostačující umýt se mýdlem a teplou vodou.

Dodávka a balení přípravku

AZOTER se dodává v HDPE vratných obalech o objemu 20 l, 25 l, 30 l, 50 l, 60 l opatřených etiketou. Přípravek je třeba skladovat v suchých, chladných a větratelných prostorách odděleně od poživatin, krmiv, léků a obalů od těchto látek. Při dlouhodobém skladování do 2 měsíců je třeba zajistit teplotu skladovacího prostoru do 5 °C.

Doba použitelnosti:

při teplotě do 5 °C 2 měsíce od data výroby
při teplotě do 15 °C 3 týdny od data výroby

Dosavadní legislativní zařazení bakteriálních biohnojiv AZOTER, AZOTER SC, AZOTER F, AZOTER B, AZORHIZ je v kategorii půdních pomocných látek.
Přípravek AZOTER je schválen pro použití v ekologickém zemědělství, zaregistrovaný mezinárodní společností BIOKONTROLL.
Reg. No: 02.5/710/7/2009/
Council Regulation (EC) No: 834/2007 and CR No: 889/2008 (EC) Annex I.

Výrobce:

AZOTER Trading s.r.o.

Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava 4, Slovakia
IČO: 46911120, DIČ: 2023660826IČ, IČ DPH: SK2023660826