Prechod na navigáciu Hlavné menu
AZOTER, s.r.o.

Polski

PRODUKTY WYTWARZANE PRZEZ SPÓŁKĘ AZOTER®

Wstęp

 

W ciągu ostatnich dziesięcioleci środowisko naturalne oraz ziemia rolna, które są podstawowymi środkami produkcji rolnej, są obciążane intensywnym stosowaniem środków chemicznych w postaci chemicznej ochrony roślin i nawozów przemysłowych, które mają negatywny wpływ na jakość gleby. Wynik badań prowadzonych na szeroką skalę zwraca naszą uwagę na to, że mikroflora bakteryjna, która jest niezbędna dla gleby, jest na wymarciu. W znacznej mierze zmniejszyła się ilość mikroorganizmów, które są dla gleby bardzo ważne, ponieważ są źródłem azotu w naturalnej postaci, obniżyła się ilość bakterii, które pomagają w rozkładzie celulozy w glebie, zwolniło się również tempo normalnego procesu biologicznego, jakim jest uwalnianie fosforu w glebie. By stworzyć środowisko, które się bardziej nadaje do metabiozy, które wzbogaci glebę o naturalny azot i fosfor, należy do gleby aplikować preparat pomocniczy AZOTER

  


Produkty AZOTER®

Wiemy o tym, że bakterie odgrywają decydującą rolę w utrzymywaniu wydajności gleby: wiążą azot z powietrza i dostarczają go roślinom, zwiększają odbiór fosfatów i potasu, które znajdują się w glebie, jak również wspierają rozkład odpadów organicznych w glebie.

Funkcje te w zasadzie potrafią wykonać bakterie należące do trzech szczepów:

- Azotobacter Croococcum : bakteria, która wiąże na siebie azot z powietrza, udostępnia roślinie wystarczającą ilość azotu w ciągu całego okresu wegetacyjnego.

- Azospirillum Braziliense : również bakteria, która wiąże na siebie azot z powietrza, wytrzymuje temperatury powyżej 30°C i w ten sposób dostarcza azot również w gorącym okresie letnim.

- Bacterium Megatherium :  gdy mikroorganizm tego rodzaju rozmnoży się w glebie, wówczas system korzeniowy rośliny potrafi przyjąć mobilizowany fosfor, który znajduje się w glebie, ale w takich formach, które są dla roślin niedostępne.

Za pomocą bakterii preparat podnosi reprodukcję mikroorganizmów odpowiedzialnych za rozkład celulozy i w ten sposób wspiera tworzenie potasu.

 

Nasze produkty zawierają również celulozę, która jest rozpuszczalna w wodzie. Gdy dostarczona celuloza zużyje się, bakterie zaczną rozkładać i mineralizować resztki roślin, uwalniając w ten sposób mikroelementy i makroelementy, które są w nich wiązane.  

Koordynowana w ten sposób czynność bakterii, wiążących azot, mobilizujących fosfor i zdolnych do rozkładu celulozy, naukowo jest nazywana METABIOZĄ. Proces ten tworzy teoretyczną podstawę produktów AZOTER®.

 

 

Nawozy bakteryjne AZOTER®: Zaopatrywanie w N-P-K na najwyższym poziomie

 

Podstawą rodziny produktów AZOTER® jest nawóz bakteryjny AZOTER®.

Spośród dostępnych nawozów bakteryjnych AZOTER® posiada największe zagęszczenie zarodków,   10 ⁹ - 14⁹ zarodków w jednym mililitrze. Na wynawożenie jednego hektara gleby wystarczy 10 litrów nawozu AZOTER®, ponieważ nawóz ten wytwarza w glebie dużą ilość użytecznych bakterii i w ten sposób znacznie wzrasta mikroflora bakteryjna gleby.

 


Zalety nawozu AZOTER®

 

10 litrów nawozu z bakteriami glebowymi AZOTER® na jeden hektar dostarczy dla układu korzeniowego roślin 130 – 150 kg azotu, udostępni 70 – 80 kg fosforu ze związków chemicznych fosforu, które są dla roślin niedostępne i zmobilizuje 30 kg potasu. Poprzez rozkład resztek roślin oraz nawozu zielonego i obornika można w późniejszym okresie wykorzystać azot, fosfor i potas.

 

Zarodki bakterii, które produkt zawiera, przyczynią się nie tylko do dostarczenia N-P-K, ale również:

 • Mobilizują mikroelementy i makroelementy.
 • Materiał, który produkują bakterie (Auxin, Gibberelin) ma wpływ na wzrost roślin, wegetację, przyśpiesza dojrzewanie owoców.
 • Wyprodukowane witaminy uodparniają rośliny na choroby. 
 • Wzrośnie tolerancja w stosunku do okresu sucha, układ korzeniowy roślin zwiększy się o 25%.
 • Dostarczone bakterie i ich działanie spowodują ożywienie produkcji próchnicy.
 • Poprawi się struktura i napowietrzenie gleby, jak również gospodarzenie gleby z wodą, gleba staje się bardziej pulchna.
 • BIO produkt
 • Produkt nie zagraża środowisku naturalnemu, wody podziemne nie są zanieczyszczane przez azotany i azotyny.  
 • Przyśpieszy się rozkład ściernisk i resztek roślin.
 • Efektywność ekonomiczna tego produktu polega na obniżeniu kosztów przy odżywianiu roślin i jednocześnie dochodzi do obniżenia kosztów ochrony roślin. Na podstawie długoterminowego stosowania środka AZOTER, w przypadku optymalnych warunków glebowych udowodniono, że nawozy przemysłowe typu N-P-K, mogą być całkowicie zastąpione tym środkiem bez tego, by się obniżyła wydajność z hektara.
 • W porównaniu z nawozami sztucznymi można zaoszczędzić około 60% kosztów.

 

 

AZORHIZ®: Podwójne działanie na rośliny motylkowe

Wzbogacona forma nawozu AZOTER, odpowiedni typ dla roślin motylkowych. AZORHIZ jest nawozem bakteryjnym o podwójnym działaniu, który oferuje wystarczającą ilość azotu, działającego w postaci wsparcia tworzenia bakterii korzeniowych w układzie korzeniowym, jak również w postaci wiązania wolnego azotu z powietrza. Poprawia produkcję soi, lucerny, grochu i fasoli.

 

AZOTER-SC®: zwycięstwo nad zgnilizną twardzikową (Sclerotinia)

AZOTER-SC® oprócz bakterii i środków skutecznych, które znajdują się w nawozie AZOTER®, zawiera również pleśń Coniothyrium minitans hiperparazita, która niszczy zgniliznę twardzikową, znajdującą się w glebie. Coniothyrium minitans nie atakuje rośliny, ale ogranicza i niszczy pleśń typu Sclerotinia w glebie, która wywołuje więdnięcie roślin. W ten sposób można skutecznie pomagać przy ochronie gleby i ograniczać pojawienie się choroby typu Scelerotinia.

 

AZOTER-F®: zwycięska walka z pleśnią Fusarium

Również wzbogacona forma nawozu AZOTER®, która służy do ochrony przed pleśnią Fusarium. Produkt zawiera pleśń pasożytniczą Trichoderma viridae, która niszczy spory Fusaria jeszcze w samej glebie. Jeżeli ta ochrona nie odbędzie się jeszcze w glebie, wówczas spory pleśni Fusarium rozprzestrzenią się, zniszczą dużą ilość składników odżywczych, które są przeznaczone dla roślin o 25-30% i wyprodukują mikotoksyny, które dla ludzi i dla zwierząt są trujące.

 

 

CHARAKTERYSTYKA, ZASTOSOWANIE I DOZOWANIE
Azoter jest szarą gęstą cieczą, z charakterystycznym zapachem melasy, która jest typowa dla tego preparatu.

Szczególnie odpowiedni dla gleb z zawartością próchnicy powyżej 1% i wartością pH w przedziale 5,4 - 8,0. Wyjątkowo nadaje się dla gleby wapiennej. Najlepiej stosuje się w przypadku średnio ciężkich gleb. Nie nadaje się dla gleb ekstremalnych (piaszczystych, kwaśnych) oraz dla roślin, które są hodowane pod folią, na przykład arbuzy.

W wyniku aplikacji nawozu AZOTER wartość pH gleby może wzrosnąć z roku na rok o 0,1-0,2% w kierunku neutralnej wartości pH, co jest dla gleby optymalne.

 

Nawóz bakteryjny AZOTER® jest stosowany przed wysiewem. Optymalne zastosowanie, to 10 – 14 dni przed wysiewem. W przypadku wyższych temperatur powyżej 20  ̊C preparat należy zaprawić do gleby w ciągu 1 – 2 godz., by na mikroorganizmy przez dłuższy okres czasu nie działało zbyt duże promieniowanie słoneczne. Jest aplikowany na powierzchnię gleby za pomocą rozpryskiwaczy. Rozcieńcza się wodą w stosunku 1:30 – 1:50 l w zależności od mechanizmów spryskujących. Preparat da się dobrze mieszać i można go aplikować wraz z herbicydami i fungicydami, oprócz tych, które zawierają materiały bakteriocydne.

Zalecana ilość, to 10 l na 1ha (minimalnie jednak 150 l przygotowanego roztworu na 1 ha), przy czym deklarowane wartości gwarantują działanie, które może zastąpić stosowane klasyczne nawozy przemysłowe. W przypadku takiej ilości roztworu Azotobacter i Azospirillium regularnie wiążą azot, który dostarczają do układu korzeniowego roślin, co odpowiada około 130 – 150 kg czystego składnika azotu.

W podobny sposób bac. megatherium uwalnia wiązany fosfor, w glebie przemienia istniejący fosforan trójwapniowy na fosforan dwuwapniowy, który jest w wodzie rozpuszczalny i w ten sposób roślina może go przyjąć. Ilość uwolnionego w ten sposób fosforu pod koniec okresu wegetacyjnego wynosi około 60 – 80 kg czystego składnika fosforu.

 

 

Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy oraz ochrony środowiska naturalnego

Praca z preparatem nie wymaga specjalnych środków zapobiegawczych z punktu widzenia ochrony zdrowia i środowiska naturalnego. Wystarczy, gdy po zakończeniu pracy z produktem obsługa umyje się z użyciem ciepłej wody z mydłem.

 


Dostawa i pakowanie preparatu

AZOTER jest dostarczany w opakowaniach zwrotnych 25 l, 30 l, 50 l, 60 l z PCV, na których widnieje etykieta. Preparat należy przechowywać w suchych, chłodnych pomieszczeniach, które można wywietrzyć, oddzielone od artykułów spożywczych, pasz, lekarstw i ich opakowań. W przypadku długoterminowego magazynowania do 3 miesięcy należy zapewnić temperaturę pomieszczeń magazynowych, która nie przekracza 5  ̊C.

Okres gwarancyjny preparatu wynosi 90 dni od ekspedycji.

 

Preparat AZOTER jest zatwierdzony do stosowania w rolnictwie ekologicznym, jest zarejestrowany przez Międzynarodową Federację Rolnictwa Ekologicznego BIOKONTROLL.

Nr Rejestracyjny: 02.5/710/7/2009/

Council Regulation (EC) No: 834/2007 and CR No: 889/2008 (EC) Annex I.

 

Producent:  AZOTER s.r.o.

                     SLOVAKIA
kontakt:   www.azoter.sk

 


 310702

Úvodná stránka