O spoločnosti AZOTER Trading s.r.o.


Spoločnosť je od roku 1995 priekopníkom na európskom trhu vo výrobe bakteriálnych biohnojív a ich veľkoplošného použitia v poľnohospodárskej prvovýrobe, má dlhoročné skúsenosti v oblasti výživy a prevencie. Hlavná myšlienka bakteriálneho biohnojiva AZOTER, viazanie vzdušného dusíka a sprístupňovanie nevyužitých ťažko rozpustných fosfátov v pôde, ako aj ekonomický efekt znižovania nákladov v poľnohospodárskej prvovýrobe bola pred viac ako 20-timi rokmi pokroková. Dnes už málokto pochybuje o účinnosti bakteriálneho hnojiva AZOTER. Vlastná výrobňa a výrobno-vývojársky team sú garanciou kvality a vynaložené dlhoročné úsilie na vývoji nových technológií v oblasti špeciálneho výberu jednotlivých kultúr baktérií a získanie ich najvyššej vitality a virulencie sa prinavrátilo prostredníctvom spokojnosti našich pestovateľov.

Výrobky spoločnosti AZOTER Trading s.r.o. sa vyznačujú vysokou kvalitou a šetrnosťou k životnému prostrediu. Každý výrobok má certifikát a je zaradený medzi prípravky, ktoré sa môžu používať v ekologickom poľnohospodárstve. Kmene baktérií sú patentované a uložené v Českej zbierke mikroorganizmov Masarykovej univerzity v Brne. Spoločnosť AZOTER Trading s.r.o. na vývoji a výskume bakteriálnych preparátov úzko spolupracovala s výskumnými pracovníkmi zahraničných a domácich inštitúcií a univerzít napr. CEVA-PHYLAXIA v Budapešti, SAV v Bratislave, SPU v Nitre. Jednotlivé kultúry baktérií prešli špeciálnym výberom, ktorým bola dosiahnutá najvyššia vitalita a virulencia.

Hlavnou úlohou spoločnosti AZOTER Trading s.r.o. je prostredníctvom kvalitných produktov zvyšovať úrodnosť pôdy trvalo udržateľnou a environmentálne šetrnou cestou a pomáhať zvyšovať efektivitu pestovaných plodín, za súčasného priaznivého ekonomického efektu znižovania nákladov na priemyselné hnojivá.

AZOTER Trading s.r.o. svojim odberateľom a partnerom okrem zabezpečenia kvalitných produktov a presnej logistiky poskytuje aj poradenskú činnosť v oblasti výživy a hnojenia poľnohospodárskych plodín na základe uskutočnených odberov pôdnych a rastlinných vzoriek. Na základe získaných agrochemických analýz a výsledkov vypracuje odporúčania a metodiky optimalizácie výživy pestovaných plodín v súlade s platnými legislatívnymi normami pre trvalo udržateľné poľnohospodárstvo so zreteľom na zvyšovanie pôdnej úrodnosti a obnovu mikrobiálneho života v pôde.

V posledných desiatich rokoch sa spoločnosť intenzívne zaoberá aj problematikou prevencie pred hubovými chorobami poľnohospodárskych plodín. V podmienkach Európy je za jednu z najvýznamnejších chorôb olejnín t.j. slnečnice ročnej a kapusty repkovej pravej, formy ozimnej považovaná biela hniloba spôsobená hubou Sclerotinia sclerotiorum. Škodlivosť ochorenia môže byť veľmi vysoká a zníženie úrod v rokoch epidemického výskytu môže dosiahnuť až 40 - 50%. Okrem už uvádzaných pozitív aplikácie AZOTERu vo výžive rastlín a jeho priaznivého vplyvu na úrodnosť pôd je nezanedbateľnou aj jeho druhá stránka a to, jeho využite v biologickom boji proti bežným chorobám poľnohospodárskych plodín t.j. bielej hnilobe (Sclerotinia sclerotiorum). Za týmto účelom spoločnosť vyvinula produkt AZOTER SC.

Pri pestovaní mnohých poľných plodín patria fuzariózy medzi najdôležitejšie patogény, ktoré sú významné z ekonomického hľadiska ale aj z hľadiska potravinovej bezpečnosti. Pracovníci spoločnosti sa intenzívne zaoberali problematikou prevencie voči uvedenej chorobe. Výsledkom ich činnosti bolo obohatenie pôvodného bakteriálneho biohnojiva AZOTER o parazitickú hubu Trichoderma atroviride, ktorá zlepšuje prirodzené schopnosti pôdy a tým, že účinne ničí spóry fuzárií už v pôde a zároveň zlepšuje obranyschopnosť pestovaných plodín.

Spoločnosť Azoter Trading s.r.o. sa zaoberá aj listovou výživou segmentom, ktorý poskytuje komplexné riešenie dodaním makro a mikroživín pre pestované poľnohospodárske plodiny. Po uskutočnených trojročných maloparcelových aj prevádzkových pokusoch prišla na trh s jedinečným produktom určeným na listovú výživu poľných aj záhradných plodín t.j. s bakteriálnym hnojivom AZOTER L.

Zastúpenia spoločnosti AZOTER s.r.o. sú súčasnej dobe v Českej republike, Maďarsku, Ukrajine, Moldavsku, Rumunsku, Nemecku, Poľsku a Chorvátsku. Nové trhy sa vytvárajú v Španielsku, Srbsku, Slovinsku, Bielorusku a Indii. V Indii uskutočnila spoločnosť úspešné pokusy na viacerých modelových plodinách či už v konvenčnom pestovaní, ale aj v ekologickom, vzhľadom na existujúcu colnú bariéru v Indii, kde štát vo forme subvencií prinavráti pestovateľom 90 % nákladov vynaložených na nákup priemyselných hnojív, je zatiaľ aplikácia bakteriálneho hnojiva AZOTER výrazne znevýhodnená.

V súčasnej dobe prebiehajú rokovania o možnostiach aplikácie biohnojív spoločnosti v Španielsku pri pestovaní rýchlenej zeleniny v zakrytých priestoroch a poľných plodín. Taktiež návšteva a následné rokovania so zástupcami spoločností z Etiópie viedla k úspešnej dohode o testovaní biologickej účinnosti bakteriálneho hnojiva AZOTER SC a AZOTER F v daných pôdno-klimatických podmienkach severnej Etiópie pri pestovaní kukurice, slnečnice, obilnín ale aj zeleniny.

Spoločnosť AZOTER s.r.o. vzhľadom na vlastný výskumný tím a vlastnú špeciálnu výrobňu s fermentačnými linkami riadenými výpočtovou technikou nachádzajúcou sa v Petrovej Vsi má výrazný potenciál pre ďalší výskum a vývoj nových produktov zameraných a orientovaných predovšetkým na eko resp. bio pestovanie poľnohospodárskych plodín vyznačujúce sa šetrnosťou k životnému prostrediu, pretože neobsahujú žiadne zložky, ktoré by ohrozovali životné prostredie.

Zámer spoločnosti

Hlavnou úlohou spoločnosti AZOTER Trading s.r.o. je prostredníctvom kvalitných produktov zvyšovať úrodnosť pôdy trvalo udržateľnou a environmentálne šetrnou cestou a pomáhať zvyšovať efektivitu pestovaných plodín, za súčasného priaznivého ekonomického efektu znižovania nákladov na priemyselné hnojivá. AZOTER Trading s.r.o. svojim odberateľom a partnerom okrem zabezpečenia kvalitných produktov a presnej logistiky poskytuje aj poradenskú činnosť v oblasti výživy a hnojenia poľnohospodárskych plodín na základe uskutočnených odberov pôdnych a rastlinných vzoriek. Na základe získaných agrochemických analýz a výsledkov vypracuje odporúčania a metodiky optimalizácie výživy pestovaných plodín v súlade s platnými legislatívnymi normami pre trvalo udržateľné poľnohospodárstvo so zreteľom na zvyšovanie pôdnej úrodnosti a obnovu mikrobiálneho života v pôde.