O spoločnosti AZOTER Trading s.r.o.


Spoločnosť je od roku 1995 priekopníkom na európskom trhu vo výrobe bakteriálnych biohnojív a ich veľkoplošného použitia v poľnohospodárskej prvovýrobe, má dlhoročné skúsenosti v oblasti výživy a prevencie. Hlavná myšlienka bakteriálneho biohnojiva AZOTER, viazanie vzdušného dusíka a sprístupňovanie nevyužitých ťažko rozpustných fosfátov v pôde, ako aj ekonomický efekt znižovania nákladov v poľnohospodárskej prvovýrobe bola pred viac ako 20-timi rokmi pokroková. Dnes už málokto pochybuje o účinnosti bakteriálneho hnojiva AZOTER. Vlastná výrobňa a výrobno-vývojársky team sú garanciou kvality a vynaložené dlhoročné úsilie na vývoji nových technológií v oblasti špeciálneho výberu jednotlivých kultúr baktérií a získanie ich najvyššej vitality a virulencie sa prinavrátilo prostredníctvom spokojnosti našich pestovateľov.

Výrobky spoločnosti AZOTER Trading s.r.o. sa vyznačujú vysokou kvalitou a šetrnosťou k životnému prostrediu. Každý výrobok má certifikát a je zaradený medzi prípravky, ktoré sa môžu používať v ekologickom poľnohospodárstve. Kmene baktérií sú patentované a uložené v Českej zbierke mikroorganizmov Masarykovej univerzity v Brne. Spoločnosť AZOTER Trading s.r.o. na vývoji a výskume bakteriálnych preparátov úzko spolupracovala s výskumnými pracovníkmi zahraničných a domácich inštitúcií a univerzít napr. CEVA-PHYLAXIA v Budapešti, SAV v Bratislave, SPU v Nitre. Jednotlivé kultúry baktérií prešli špeciálnym výberom, ktorým bola dosiahnutá najvyššia vitalita a virulencia.

Hlavnou úlohou spoločnosti AZOTER Trading s.r.o. je prostredníctvom kvalitných produktov zvyšovať úrodnosť pôdy trvalo udržateľnou a environmentálne šetrnou cestou a pomáhať zvyšovať efektivitu pestovaných plodín, za súčasného priaznivého ekonomického efektu znižovania nákladov na priemyselné hnojivá.

AZOTER Trading s.r.o. svojim odberateľom a partnerom okrem zabezpečenia kvalitných produktov a presnej logistiky poskytuje aj poradenskú činnosť v oblasti výživy a hnojenia poľnohospodárskych plodín na základe uskutočnených odberov pôdnych a rastlinných vzoriek. Na základe získaných agrochemických analýz a výsledkov vypracuje odporúčania a metodiky optimalizácie výživy pestovaných plodín v súlade s platnými legislatívnymi normami pre trvalo udržateľné poľnohospodárstvo so zreteľom na zvyšovanie pôdnej úrodnosti a obnovu mikrobiálneho života v pôde.

V posledných desiatich rokoch sa spoločnosť intenzívne zaoberá nielen problematikou obnovy mikrobiálneho života pôd, ktorá výrazne klesla v dôsledku zúženia rotácie pestovaných plodín ale aj problematikou posilnenia prirodzenej obranyschopnosti pestovaných plodín. Okrem už uvádzaných pozitív aplikácie AZOTERu vo výžive rastlín a jeho priaznivého vplyvu na úrodnosť pôd je nezanedbateľnou aj jeho druhá stránka a to, jeho využite v biologickej obnove pôd a zlepšení kondície pestovaných plodín, ktoré výsledkom je lepšia odolnosť rastlín a zvýšenie kvality finálnej produkcie. Za týmto účelom spoločnosť vyvinula produkt AZOTER SC.

Pri pestovaní mnohých poľných plodín patria fuzariózy medzi najdôležitejšie patogény, ktoré sú významné z ekonomického hľadiska ale aj z hľadiska potravinovej bezpečnosti. Pracovníci spoločnosti sa intenzívne zaoberali možnosťami prirodzeného posilnenia obranného mechanizmu a kondície pestovaných plodín voči uvedenej chorobe. Výsledkom ich činnosti bolo obohatenie pôvodného bakteriálneho biohnojiva AZOTER o parazitickú hubu Trichoderma atroviride, ktorázlepšuje prirodzené schopnosti pôdy.

Spoločnosť Azoter Trading s.r.o. sa zaoberá aj listovou výživou segmentom, ktorý poskytuje komplexné riešenie dodaním makro a mikroživín pre pestované poľnohospodárske plodiny. Po uskutočnených trojročných maloparcelových aj prevádzkových pokusoch prišla na trh s jedinečným produktom určeným na listovú výživu poľných aj záhradných plodín t.j. s bakteriálnym hnojivom AZOTER L.

Zastúpenia spoločnosti AZOTER s.r.o. sú súčasnej dobe v Českej republike, Maďarsku, Ukrajine, Moldavsku, Rumunsku, Nemecku, Poľsku a Chorvátsku. Nové trhy sa vytvárajú v Španielsku, Srbsku, Slovinsku, Bielorusku a Indii. V Indii uskutočnila spoločnosť úspešné pokusy na viacerých modelových plodinách či už v konvenčnom pestovaní, ale aj v ekologickom, vzhľadom na existujúcu colnú bariéru v Indii, kde štát vo forme subvencií prinavráti pestovateľom 90 % nákladov vynaložených na nákup priemyselných hnojív, je zatiaľ aplikácia bakteriálneho hnojiva AZOTER výrazne znevýhodnená.

V súčasnej dobe prebiehajú rokovania o možnostiach aplikácie biohnojív spoločnosti v Španielsku pri pestovaní rýchlenej zeleniny v zakrytých priestoroch a poľných plodín. Taktiež návšteva a následné rokovania so zástupcami spoločností z Etiópie viedla k úspešnej dohode o testovaní biologickej účinnosti bakteriálneho hnojiva AZOTER SC a AZOTER F v daných pôdno-klimatických podmienkach severnej Etiópie pri pestovaní kukurice, slnečnice, obilnín ale aj zeleniny.

Spoločnosť AZOTER s.r.o. vzhľadom na vlastný výskumný tím a vlastnú špeciálnu výrobňu s fermentačnými linkami riadenými výpočtovou technikou nachádzajúcou sa v Petrovej Vsi má výrazný potenciál pre ďalší výskum a vývoj nových produktov zameraných a orientovaných predovšetkým na eko resp. bio pestovanie poľnohospodárskych plodín vyznačujúce sa šetrnosťou k životnému prostrediu, pretože neobsahujú žiadne zložky, ktoré by ohrozovali životné prostredie.

Zámer spoločnosti

Hlavnou úlohou spoločnosti AZOTER Trading s.r.o. je prostredníctvom kvalitných produktov zvyšovať úrodnosť pôdy trvalo udržateľnou a environmentálne šetrnou cestou a pomáhať zvyšovať efektivitu pestovaných plodín, za súčasného priaznivého ekonomického efektu znižovania nákladov na priemyselné hnojivá. AZOTER Trading s.r.o. svojim odberateľom a partnerom okrem zabezpečenia kvalitných produktov a presnej logistiky poskytuje aj poradenskú činnosť v oblasti výživy a hnojenia poľnohospodárskych plodín na základe uskutočnených odberov pôdnych a rastlinných vzoriek. Na základe získaných agrochemických analýz a výsledkov vypracuje odporúčania a metodiky optimalizácie výživy pestovaných plodín v súlade s platnými legislatívnymi normami pre trvalo udržateľné poľnohospodárstvo so zreteľom na zvyšovanie pôdnej úrodnosti a obnovu mikrobiálneho života v pôde.