APLIKÁCIA

PRAKTICKÉ ODPORÚČANIA, POUŽITIE A DÁVKOVANIE

 AZOTER® je zvlášť vhodné použiť na pôdach s obsahom humusu nad 1% a hodnotou pH v rozpätí 5,5 – 8,5. Najvhodnejšia je aplikácia na stredne ťažkých pôdach. Na extrémne ľahkých piesočnatých a silne kyslých pôdach sa aplikácia AZOTERu neodporúča.

Špecifikácie použitia

Bakteriálne hnojivo AZOTER® sa používa pred sejbou. Optimálne použitie je 10 – 14 dní pred sejbou. V poľnohospodárskej prvovýrobe sa však aplikuje tesne pred sejbou resp. výsadbou pestovaných plodín alebo priamo pri sejbe s okamžitým zapracovaním do pôdneho profilu. Pri silnom slnečnom žiarení je potrebné zapracovať tento prípravok do pôdy v priebehu 2 – 4 hod., aby mikroorganizmy neboli vystavené dlhodobo silnému slnečnému žiareniu.

Aplikácia
a) Aplikácia postrekovačmi:

Aplikuje sa postrekovačmi na povrch pôdy. Riedi sa vodou v pomere 1:30 – 1:50 l v závislosti od postrekovacích mechanizmov, s následným zapracovaním do pôdy pomocou diskov, resp. kompaktorov, kultivátorov nakoľko dlhodobé intenzívne UV žiarenie nepriaznivo pôsobí na vitalitu baktérií. Miešateľnosť prípravku je dobrá, dá sa miešať a spoločne aplikovať s preemergentnými herbicídmi. Možná je aj spoločná aplikácia so slabými roztokmi minerálnych hnojív. Nemiešať s koncentrátom kvapalných hnojív (napr. DAM 390). Pracovný tlak by nemal prekročiť hodnotu 2,5 atm.

Doporučená dávka je 10 l na 1ha – min. však 150 l pripraveného roztoku na 1 ha (dávka vody sa môže pohybovať od 150 – 600 l), pričom deklarované hodnoty zaručujú účinok, ktorým sa dá výrazne znížiť dávka klasických priemyselných hnojív.

b) Aplikácia aplikátormi:

Ďalším spôsobom použitia AZOTER® je aplikácia aplikátormi namontovanými na kultivačné zariadenia, pomocou ktorých sa zabezpečí okamžité a priame zapravenie aplikovaného AZOTER® do pôdneho profilu, zároveň sa znižujú aplikačné náklady a zjednodušuje sa samotný pracovný úkon. aplikácia bakteriálneho hnojiva pomocou aplikátorov s objemom nádrže 200 a 400 litrov montovaných na pevno na používanú mechanizačnú techniku (kompaktor, disky, kultivátor) s regulovateľným pracovným záberom podľa šírky používanej pracovnej techniky. Tento aplikátor je taktiež vybavený vlastnou riadiacou jednotkou a elektromotorom, ktorý je napojený na batériu traktora. Do nádrže aplikátora sa aplikuje koncentrát AZOTER® alebo je možné riedenie s vodou v pomere 1:1

Možná je aplikácia aj pomocou aplikátorov s objemom nádrže 400 a 600 litrov s regulovateľným pracovným záberom do 10m umiestnených na trojbodovom prednom závese traktora (nie je potrebný predný kardánový vývod nakoľko aplikátor je vybavený vlastnou riadiacou jednotkou a elektromotorom, ktorý je napojený na batériu traktora) Do nádrže aplikátora sa aplikuje koncentrát AZOTER® alebo je možné riedenie s vodou v pomere 1:1

Predpisy pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu životného prostredia

AZOTER® je z toxikologického hľadiska látka neškodná a svojim zložením neohrozuje životné prostredie. Zaobchádzanie s prípravkom si nevyžaduje zvláštne opatrenia z hľadiska ochrany zdravia a životného prostredia. Po skončení práce s výrobkom je postačujúce umyť sa mydlom a teplou vodou.

Dodávka a balenie prípravku

AZOTER® sa dodáva v 20 l, 25 l, 30 l, 50 l, 60 l HDPE a 1000 l IBC vratných obaloch, ktoré sú opatrené etiketou. Po vyprázdnení obalov si naša spoločnosť v rámci svojho ekologického zamerania tieto obaly vyzdvihne. Prípravok je potrebné skladovať v suchých, chladných a vetraných priestoroch oddelene od požívatín, krmív, liekov a obalov od týchto látok. Pri dlhodobom skladovaní do 2 mesiacov treba zabezpečiť teplotu skladovacieho priestoru do 5 °C.

Doba použiteľnosti

pri teplote do 5°C

pri teplote do 15°C

2 mesiace od dátumu výroby

3 týždne od dátumu výroby

Doterajšie legislatívne zaradenie bakteriálnych biohnojív AZOTER, AZOTER SC, AZOTER F, AZOTER B, AZORHIZ je v kategórii pôdnych pomocných látok.
Prípravok AZOTER je schválený pre použitie v ekologickom poľnohospodárstve, zaregistrovaný medzinárodnou spoločnosťou BIOKONTROLL.
Reg. No: 02.5/710/7/2009/
Council Regulation (EC) No: 834/2007 and CR No: 889/2008 (EC) Annex I.

Výrobca:

AZOTER TRADING S.R.O.

Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava 4, Slovakia
IČO: 46911120, DIČ: 2023660826IČ, IČ DPH: SK2023660826