azoter

Azoter trochu inak ako ho poznáme.

Doc. Ing. Ladislav Varga, PhD.1, Ing. Angela Filová, PhD. 1Katedra agrochémie a výživy rastlín, FAPZ SPU Nitra

2Katedra fyziológie rastlín, FAPZ SPU Nitra

Mnohí pestovatelia, ktorí s aplikáciou prípravku AZOTER majú niekoľkoročnú skúsenosť, potvrdzujú, že vplyvom použitia AZOTERu sa zlepšujú biologické vlastnosti pôd, dochádza k obnoveniu mikrobiálneho života v pôde, taktiež sa podporuje proces rozkladu organickej hmoty v pôde, pozitívne sa ovplyvňujú štruktúrne vlastnosti a zrnitosť pôdy a zlepšuje sa vzdušný a vodný režim v pôde, ktorý v konečnom dôsledku má priaznivý vplyv na prijateľnosť živín z pôdy.

Vzhľadom na vysokú koncentráciu baktérií obsiahnutých v hnojive sa po aplikácii AZOTERu výrazne zvýši množstvo bakteriálnej mikroflóry v pôde . AZOTER obsahuje tri druhy kmeňov baktérií, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu pri udržiavaní a obnove biologických vlastností a produktivity pôdy. Podieľajú sa na asymbiotickej fixácii vzdušného dusíka, podporujú rozkladné procesy organickej hmoty v pôde, napomáhajú sprístupňovaniu dôležitých makrobiógenných prvkov v pôde z nerozpustných foriem na formy prístupné. Azotobacter chroococcum a Azospirillum braziliense sa podieľajú na asymbiotickej fixácii vzdušného dusíka, sprístupňujú ho pre rastliny, Bacterium megatherium na druhej strane sa podieľa na sprístupňovaní fosforu.

Okrem už uvádzaných pozitív aplikácie AZOTERu vo výžive rastlín a jeho priaznivého vplyvu na úrodnosť pôd je nezanedbateľnou aj jeho druhá stránka a to, jeho využite v biologickom boji proti bežným chorobám poľnohospodárskych plodín t.j. bielej hnilobe (Sclerotinia sclerotiorum)  a fuzariózam . AZOTER obsahuje spóry húb Coniothyrium minitans a  Trichoderma spp., (T. viridae), tým vytvára účinnú pomoc pre ochranu pôdy a prevenciu proti uvedeným chorobám. Okrem bežne zaužívaných ochranných opatrení, z ktorých najdôležitejším v boji proti bielej hnilobe je dodržanie osevných postupov s vylúčením hostiteľských druhov,  pestovanie plodín na nezamorených pôdach a aj ničenie

hostiteľských burín.

Na biologický boj proti hube Sclerotinia sclerotiorum je možné využiť aj antagonistické huby, napr. Coniothyrium minitans a Trichoderma spp., (T. harzianum, T. viridae). Sú to jediní paraziti, schopní efektívne bojovať proti hube S. sclerotiorum v poľných podmienkach. Mykoparazit C. minitans produkuje stovky pykníd na povrchu kolonizovaného sklerócia, čo vytvára pichľavý, nepravidelný povrch. Obyčajne z infikovaného sklerócia vyrastá niekoľko hýf mycélia. Mykoparazit sa šíri konídiami v pôde. C. minitans je saprofytom, ktorý môže rásť aj na odumretých zvyškoch rastlín alebo na umelých živných médiách. Na báze mykoparazita C. minitans bolo vyvinutých niekoľko preparátov a AZOTER je jedným z nich.

Významný je i antagonistický vzťah Azotobactera k niektorým patogénom, najmä zástupcov rodov Fusarium, Alternaria a Penicillium  spôsobujúcich vážne hubové ochorenia.

Fuzariózy predstavujú vážnu hrozbu pri pestovaní mnohých poľných plodín. Parazitická huba Trichoderma viridae účinne ničí spóry fuzárií už v pôde. Ak táto ochrana neprebehne v pôde, tak následne dochádza k intenzívnemu množeniu spór a k produkcii mykotoxínov. Pozitívny vplyv účinku parazitickej plesne sa prejavuje aj v napádaní okrem zástupcov rodov Fusarium aj iných rodov ako sú Pythium, Rhizoctonia a Botrytis, pričom  Trichoderma viridae má výrazný stimulačný vplyv nielen na dynamiku rastu rastlín, ale aj na odolnosť rastlín a to zlepšením obranných reakcií pestovaných plodín.

Uskutočnilo sa viacero pokusov s aplikáciou parazitickej plesne Trichodermaviridae , v jednom z nich sa napr. sledoval vplyv parazitickej plesne na dynamiku rastu klíčiacich rastlín. Do Petriho misiek sa aplikovala (obr. 1) destilovaná voda , do dalšej sa použil zriedený roztok hnojovky (obr. 2), a v tretej bol aplikovaný AZOTER F obsahujúci huby Trichoderma viridae spolu so zriedeným roztokom hnojovky(obr. 3). Následne na filtračný papier sa umiestnilo 10 zŕn ozimnej pšenice. Po uplynutí jedného týždňa sa zaznamenal najintenzívnejší rozvoj klíčiacich rastlín na variante 3, v Petriho miskách s aplikáciou AZOTERu F s obsahom parazitickej plesne.

Trichoderma – zelena pomoc v rastlinnej vyrobe

Obr. 1: 10 ml destilovanej vody

Obr. 2: 10 ml zriedenej hnojovky

Obr. 3: 10 ml zriedenej  Hnojovky + AZOTER F

 

Výskumu a vývoju technológií na masívnu produkciu spór huby Trichoderma pre účely biologickej ochrany rastlín sa vo svete venuje veľká pozornosť. Na Slovensku sa za priekopníka v tejto oblasti považuje pán Doc. Ing. Vladimír Farkaš, DrSc., ktorý v oblasti mikrobiológie a enzymológie sacharidov získal mnohé ocenenia a je autorom resp. spoluautorom 13 patentov a patentových prihlášok. Licenciu na konečné využitie technológie na masívnu produkciu spór huby Trichoderma na biologickú ochranu rastlín vlastní firma AZOTER s.r.o. v Nových Zámkoch.

Využitie fungicídov na boj proti sklerotínii napr. na  slnečnici býva v praxi problematické. Využitie viacerých  fungicídov  vykazuje vynikajúcu inhibíciu rastu mycélia, alebo klíčenia sklerócií v „in vitro“ podmienkach, ale ich využitie ako fungicídov aplikovaných na pôdu v boji proti sklerotínii  býva menej   efektívne z  ekonomického hľadiska, preto by sa mal klásť dôraz na prevenciu.