Benefity aplikacie bakterialnych produktov z pohladu celkovej ekonomiky v prvovyrobe

Súčasná zložitá situácia na trhu s priemyselnými hnojivami prináša mnoho otázok, nielen z pohľadu dobilancovania chýbajúcich živín pri pestovaní plodín, ale aj z pohľadu celkovej ekonomiky ich produkcie. Enormný nárast cien priemyselných hnojív v kombinácii s ich nedostupnosťou, spôsobil poľnohospodárom nemalé problémy.  Aký prístup v dopĺňaní potrebných živín zvoliť v rozdielnych pôdno-klimatických podmienkach? Aplikovať znížené dávky priemyselných hnojív, ktoré zohľadňujú momentálne existujúce ceny hnojív na trhu? Alebo využiť iné prístupy, ktoré síce nemôžu v plnej miere nahradiť všetky potrebné živiny odčerpané dosahovanými vysokými úrodami poľnohospodárskych plodín, ale môžu výrazne zmierniť dopad absencie znížených dávok hlavných makrobiogénnych prvkov?

Jedným z riešení je využitie mikrobiologických preparátov – bakteriálnych hnojív obsahujúcich kmene baktérií, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu pri udržiavaní a obnove biologických vlastností a produktivity pôdy. Podieľajú sa na asymbiotickej fixácii vzdušného dusíka, podporujú rozkladné procesy organickej hmoty v pôde, napomáhajú sprístupňovaniu dôležitých makrobiógenných prvkov v pôde z nerozpustných foriem na formy prístupné.

Pôsobením bakteriálneho biohnojiva AZOTER® dochádza k neustálemu zásobovaniu rastlín dôležitými makro a mikrobiogénnými prvkami spolu s rastovými fytohormónmi a vitamínmi pre rastliny prijateľnej a okamžite využiteľnej forme schopnej efektívne sa zapojiť do látkového metabolizmu rastliny. Straty živín prostredníctvom kvapalných a plynných strát na rozdiel od priemyselných hnojív sú eliminované.  V dôsledku obnoveného mikrobiálneho života v pôde a intenzívnou bakteriálnou činnosťou v procese metabiózy sa urýchli rozklad pozberových zvyškov rastlín  anorganických látok v pôde, čo vedie k zlepšeniu vzdušného a vodného režimu v pôde a zároveň sa zvyšuje využiteľnosť  aplikovanej minerálnej výživy a existujúcej zásoby živín v pôde.

Ekonomika použitia AZOTER®

Prostredníctvom aplikácie len sólo AZOTER® v dávke 10 litrov na hektár dostávame profit  v hodnote:

1.) Množstvo nafixovaného dusíka v priebehu vegetácie pomocou baktérií v hnojive AZOTER® a prijateľného rastlinami je na úrovni 60 – 80 kg, za optimálnych podmienok do 100 – 150 kg.N ha-1

» ak zoberieme v úvahu len minimálne množstvo nafixovaného dusíka 60 kg N, pri jeho starej cene 0,70€ – 0,80€ za 1kg z roku 2020 z ceny priemyselných hnojív, to predstavuje ……………42 €

2.) Množstvo uvoľneného (sprístupneného) fosforu v priebehu vegetácie z ťažko rozpustných foriem zodpovedá 30 – 40 kg P.ha-1 , za optimálnych podmienok  60 – 80 kg fosforu v čistých živinách

» ak zoberieme v úvahu len minimálne množstvo uvoľneného fosforu 30 kg P, pri jeho cene 2,00€ za 1kg , to predstavuje…………….60 €

+ pridaná hodnota:

3.) Cena za mykoparazitickú hubu Coniothyrium minitans sa na trhu pohybuje v rozpätí…….40 – 100 € na ha

4.) Cena za mykoparazitickú hubu Trichoderma atroviride sa na trhu pohybuje v rozpätí……..30– 100 € na ha

Spolu po sčítaní minimálnych vyčíslených hodnôt pestovateľ dostáva …………..172 € ………..za cenu aplikačných nákladov vynaložených za nákup AZOTER®

Pri kalkulácii sa použili staršie ceny priemyselných hnojív z roku 2020, nie enormne navýšené ceny hnojív v roku 2021.

AZOTER® je z  toxikologického hľadiska látka neškodná a svojim zložením neohrozuje životné prostredie, disponuje certifikátmi pre ekologicky hospodáriace podniky. V porovnaní s ostatnými mikrobiálnymi hnojivami na báze baktérií obsahuje AZOTER® najvyššiu hustotu zárodkov, min. 4.109 KTJ.cm-3. Aplikačná dávka AZOTER® na hektár predstavuje 10 litrov, vzhľadom na vysokú koncentráciu baktérií obsiahnutých v hnojive sa po jeho aplikácii výrazne zvýši množstvo bakteriálnej mikroflóry v pôde. Prípravok AZOTER® obsahuje okrem baktérií aj vo vode rozpustnú celulózu. Azotobacter chroococcum a Azospirillum brasilense sa podieľajú na asymbiotickej fixácii vzdušného dusíka, sprístupňujú ho pre rastliny, Bacillus megaterium na druhej strane sa podieľa na sprístupňovaní fosforu.

Okrem už uvádzaných pozitív aplikácie AZOTER® vo výžive rastlín a jeho priaznivého vplyvu na úrodnosť pôd je nezanedbateľnou aj jeho druhá stránka a to, jeho využite v biologickej prevencii proti bežným chorobám poľnohospodárskych plodín t.j. bielej hnilobe (Sclerotinia sclerotiorum)  a fuzariózam .

AZOTER SC® obsahuje spóry húb Coniothyrium sp. a AZOTER F®  spóry huby Trichoderma atroviride, tým obohacuje pôdu o prirodzene  sa vyskytujúce druhy mikroorganizmov, ktoré zabezpečujú predchádzanie vzniku uvedených chorôb.

Okrem bežne zaužívaných ochranných opatrení, z ktorých najdôležitejším je dodržanie osevných postupov s vylúčením hostiteľských druhov,  je to aj pestovanie plodín na nezamorených pôdach a ničenie hostiteľských burín.

Na biologickú prevenciu proti hube Sclerotinia sclerotiorum je možné využiť aj antagonistické huby, napr. Coniothyrium sp. a Trichoderma sp., (T. harzianum, T. atroviride). Sú to jediné parazitické huby schopné efektívne bojovať proti hube S. sclerotiorum v poľných podmienkach. Mykoparazit Coniothyrium sp.  produkuje stovky pykníd na povrchu kolonizovaného sklerócia, čo vytvára pichľavý, nepravidelný povrch. Obyčajne z infikovaného sklerócia vyrastá niekoľko hýf mycélia. Mykoparazit sa šíri konídiami v pôde. Coniothyrium sp.  je saprofytom, ktorý môže rásť aj na odumretých zvyškoch rastlín alebo na umelých živných médiách.

Významný je i antagonistický vzťah Azotobactera k niektorým patogénom, najmä zástupcov rodov Fusarium, Alternaria a Penicillium  spôsobujúcich vážne hubové ochorenia.

Fuzariózy predstavujú vážnu hrozbu pri pestovaní mnohých poľných plodín. Parazitická huba Trichodermaatroviride, ktorá zlepšuje prirodzené schopnosti pôdy a zároveň posilňuje kondíciu a obranyschopnosť pestovaných plodín, čím sa výrazne znižuje riziko primárnej infekcie koreňovej sústavy a následne nadzemných častí rastlín. Trichoderma atroviride má výrazný stimulačný vplyv nielen na dynamiku rastu rastlín, ale aj na odolnosť rastlín a to zlepšením obranných reakcií pestovaných plodín a znížením obsahu mykotoxínov vo finálnej produkcii. Mnohí pestovatelia, ktorí s aplikáciou prípravku AZOTER® majú niekoľkoročnú skúsenosť, potvrdzujú, že vplyvom jeho použitia sa výrazne znižuje riziko napadnutia koreňovej sústavy pestovaných plodín okrem zástupcov rodov Fusarium aj iných rodov ako sú Pythium, Alternária, Rhizoctonia a Botrytis, zároveň sa zlepšujú biologické vlastnosti pôd, dochádza k obnoveniu mikrobiálneho života v pôde, taktiež sa podporuje proces rozkladu organickej hmoty v pôde a zlepšuje sa vzdušný a vodný režim v pôde, ktorý v konečnom dôsledku má priaznivý vplyv na prijateľnosť živín z pôdy. Preto by sa v poľnohospodárskej prvovýrobe mal klásť dôraz na prevenciu voči uvedeným zástupcom rodov, čo je  efektívne riešenie z ekonomického hľadiska.

 

Doc. Ing. Ladislav Varga, PhD. , produktový manažér spoločnosti Azoter Trading s.r.o.

Aplikacia bakterialneho hnojiva AZOTER® celnym aplikatorom pri predsejbovej priprave pody pod kukuricu.

Aplikácia bakteriálneho hnojiva AZOTER®  čelným aplikátorom pri predsejbovej príprave pôdy pod kukuricu.