TAK TO PREBIEHA V PÔDE

Pôdne mikroorganizmy mobilizujú z organických i minerálnych foriem pre rastliny dôležité biogénne prvky a uvoľňujú, či vylučujú do prostredia rôzne vitamíny, antibiotiká a aktivizujúce látky (stimulátory), preto mikrobiálny život v pôde rozhoduje o celom rade procesov podmieňujúcich priebeh rôznych fyzikálno-chemických procesov špecificky ovplyvňujúcich zásobovanie koreňov rastlín živinami. Pôdne baktérie vo významnej miere ovplyvňujú celkovú produktivitu pôdy a kvalitu rastlinnej produkcie. Viažu vzdušný dusík, sprístupňujú ťažkoprístupné formy živín napr. fosforu, podieľajú sa na mineralizácii organických látok a urýchľujú rozklad rastlinných zvyškov resp. primárnej organickej hmoty v pôde čím ovplyvňujú pôdotvorný proces a formovanie pôdnych vlastností.

Bakteriálne preparáty AZOTER vďaka svojmu zloženiu obnovujú mikrobiálny život v pôde čím zvyšujú úrodnosť a produktivitu pôd, čo má priaznivý dopad aj na kvalitu dopestovanej produkcie. Bakteriálne hnojivá AZOTER obsahujú tri druhy kmeňov baktérií, ktoré sa podieľajú na asymbiotickej fixácii vzdušného dusíka, podporujú rozkladné procesy organickej hmoty v pôde, napomáhajú sprístupňovaniu dôležitých makrobiogénnych prvkov najmä fosforu v pôde z nerozpustných foriem na formy prístupné. Vzhľadom na vysokú koncentráciu baktérií obsiahnutých v hnojive sa po aplikácii AZOTERu výrazne zvýši množstvo bakteriálnej mikroflóry v pôde. AZOTER obsahuje kmene baktérií Azotobacter chroococcum a Azospirillum brasilense, ktoré sa podieľajú na asymbiotickej fixácii vzdušného dusíka, sprístupňujú ho pre rastliny, Bacillus megaterium sa na druhej strane podieľa na sprístupňovaní fosforu.

AZOTER poda SK 1
N

60-80 kg

za optimálnych podmienok 100 – 150 kg

Viazanie vzdušného dusíka

Dusík patrí medzi základné makrobiogénne prvky, je označovaný ako prvok, ktorý je ,,motorom rastu“. Zásoby dusíka v pôdach priamo závisia od zásob humusu. Keďže horniny prakticky neobsahujú dusík, obohacovanie pôdy týmto prvkom je späté s biologickou akumuláciou voľného atmosférického dusíka. Atmosféra je bohatým zdrojom dusíka (obsah dusíka sa uvádza na úrovni 78,09 objemových percent), čo po prepočte na plochu 1 ha predstavuje množstvo 75 000 ton N2, problémom však je silná trojitá väzba medzi atómami dusíka, pre ktorú rastliny nedokážu prijať atmosférický dusík a zapojiť ho do svojho látkového metabolizmu. Mikroorganizmy túto silnú trojitú väzbu svojim enzýmovým aparátom dokážu rozbiť. Zvýšenie efektivity fixácie vzdušného dusíka pomocou baktérií sa podarilo docieliť vhodným výberom kmeňov, ktoré sú perspektívne nielen z hľadiska veľmi efektívneho asymbiotického viazania vzdušného dusíka, ale sú schopné sa po vyaplikovaní do pôdy veľmi intenzívne rozmnožovať, čím sa množstvo nafixovaného dusíka prístupného pre rastliny výrazne zvýšilo. Bakteriálne hnojivá AZOTER obsahujú vysoko efektívne kmene asymbiotických baktérií (Azotobacter chroococcum a Azospirillum brasilense), ktoré dokážu nasyntetizovať – nafixovať v priebehu vegetačného obdobia pestovaných rastlín veľké množstvo dusíka. Množstvo nafixovaného dusíka a prijateľného pre rastliny sa pohybuje na úrovni 60 – 80 kg, pričom za optimálnych podmienok činí 100 – 150 kg.N ha-1, čo znižuje spotrebu klasických dusíkatých priemyselných hnojív cca. na polovicu a v konečnom dôsledku výrazne zlepšuje ekonomiku pestovania plodín.

P

30-40 kg

za optimálnych podmienok 60 – 80 kg

Sprístupňovanie fosforu z nerozpustných foriem

Obsah celkového fosforu v pôdach Slovenska je v porovnaní s obsahmi N, K, Ca i Mg najnižší (Pt =0,03 – 0,2%), je tvorený organickou i anorganickou frakciou, pričom vo väčšine našich pôd mierne dominuje anorganický (25 – 98%) fosfor nad organickým (2 -75%) fosforom ako dôsledok prevažne minerálneho charakteru našich pôd. Podstatná časť fosforu (92 – 99%) nachádzajúceho sa pôde je pre rastliny neprijateľná. Len 1 – 8% z celkovej zásoby P dokážu rastliny využiť pre tvorbu úrody. Sprístupňovanie fosforu do vodorozpustnej formy sa v pôde uskutočňuje aj biologickou cestou. Dobrá biochemická aktivita pôdnej mikroflóry pozitívne ovplyvňuje uvoľňovanie fosforu z ťažko rozpustných zlúčenín. Bacillus megaterium uvoľňuje viazaný fosfor, mení v pôde existujúci trikalciumfosfát na dikalciumfosfát, a tým sprístupňuje zlúčeniny fosforu pre pestované rastliny. Množstvo takto uvoľneného fosforu zodpovedá na konci vegetačného obdobia cca. 30 – 40 kg fosforu v čistých živinách a za optimálnych podmienok do 60 – 80 kg fosforu.

K

30-40 kg

Mobilizácia draslíka a urýchlenie rozkladných procesov pozberových zvyškov

Pomocou aplikovaného AZOTERu v kombinácií s prítomnou celulózou rýchlo narastá počet baktérií prítomných v pôde rozkladajúcich pozberové zvyšky. Tieto baktérie urýchlia proces rozkladu pôdnej organickej hmoty a pozberových zvyškov. Rýchly rozklad a mineralizácia organických látok pôdy sú podmienené súčasnou činnosťou rôznorodých skupín mikroorganizmov (napr. azotobactera a celulolytických baktérií). V uvedenom procese činnosťou mikroorganizmov dochádza k mobilizácii – uvoľňovaniu draslíka z ťažko rozpustných organických zlúčenín na formy prístupné pre rastliny, množstvo takto uvoľneného draslíka sa pohybuje na úrovní 30 – 40 kg v čistých živinách. Využitie stimulačného efektu AZOTERu pri urýchlení rozkladných procesov pri pozberových zvyškoch (slama obilnín, repky, kukurice) je dôležité, pretože niektoré plodiny po zbere hlavného produktu zanechávajú na poli veľké množstvo pozberových zvyškov lignocelulózového charakteru, so širokým pomerom C:N, ktoré v prípade nerozloženia inhibujú klíčenie vysiatych semien a sú taktiež živnou pôdou pre rôzne druhy plesní, ktoré infikujú mladé vzchádzajúce rastliny v počiatočných štádiách rastu, čím zhoršujú zdravotný stav pestovaných plodín, čo má negatívny dopad na úrodu.

ZVYŠUJEME ÚRODNOSŤ PÔDY A ZÁROVEŇ CHRÁNIME ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Výhody použitia AZOTER®:
 • znižuje spotrebu klasických dusíkatých priemyselných hnojív cca. na polovicu, pretože viaže vzdušný molekulový dusík – množstvo nafixovaného dusíka a prijateľného rastlinami je na úrovni 60 – 80 kg, za optimálnych podmienok do 100 – 150 kg.N ha-1 (množstvo atmosférického dusíka nad plochou 1 ha činí 75 000 ton)
 • zvyšuje využiteľnosť aplikovanej minerálnej výživy a existujúcej zásoby živín v pôde
 • obsahuje v porovnaní s inými preparátmi na báze baktérií absolútne najväčšiu hustotu vitálnych zárodkov baktérií, t.j. 4.109 zárodkov v 1 ml hnojiva
 • zlepšuje biologické vlastnosti pôd a zároveň obnovuje mikrobiálny život v pôde
 • zvyšuje a sprístupňuje fosfor pre rastliny z nerozpustných zlúčenín, množstvo uvoľneného fosforu zodpovedá 30 – 40 kg P.ha-1, za optimálnych podmienok do 60 – 80 kg fosforu
 • podporuje proces rozkladu pozberových zvyškov, slamy a organickej hmoty v pôde, čo spôsobuje postupné zvyšovanie pôdnej úrodnosti a vytvára vhodné osivové lôžko
 • urýchľuje uvoľňovanie živín a rozklad aplikovaných digestátov
 • pôsobí synergicky a zvyšuje účinnosť spoločne aplikovaných organických hnojív (maštaľný hnoj, hnojovica, močovka a zelené hnojenie)
 • pozitívne ovplyvňuje štruktúrne vlastnosti a zrnitosť pôdy
 • zlepšuje vzdušný a vodný režim v pôde, ktorý v konečnom dôsledku má priaznivý vplyv na prijateľnosť živín z pôdy
 • „baktérie nachádzajúce sa v prípravku AZOTER, pôsobia neutrálne, prostredie, v ktorom sa udomácnia postupne upravujú na hodnotu neutrálnej pôdnej reakcie“
 • posilňuje prirodzenú obranyschopnosť rastlín a zlepšuje ich kondíciu
 • zvyšuje kvantitu a kvalitu produkcie (zníženie mykotoxínov a dusičnanov)
 • pozitívne vplýva na celkovú ekonomiku pestovateľskej sústavy
 • využitie aj v ekologickom poľnohospodárstve