Ověření účinnosti bakteriálního přípravku AZOTER BF v porostu silážní kukuřice v půdně klimatických podmínkách Českomoravské vrchoviny

logo

ZOD HAbry

 

 

 

Ověření účinnosti bakteriálního přípravku AZOTER B+F v porostu silážní kukuřice v půdně-klimatických podmínkách Českomoravské vrchoviny

Zpráva výsledků z provozního pokusu z roku 2021 z ošetření půdy pomocnou půdní látkou (PPL) ve formě koncentrovaného bakteriálního přípravku AZOTER B (součástí přídavek bakterie Pseudomonas putida) se samostatnou přísadou F (parazitickou houbou Trichoderma atroviride) pro aplikaci digestátu z bioplynové stanice v pěstební technologii silážní kukuřice

*    *    *

Ing. Tomáš Javor, DiS., Ing. Lenka Beranová, DiS. a kol., AGROEKO Žamberk spol. s r.o.

Josef Hamsa, Martina Dirbáková a kol., ZOD Habry

Jiří Řezníček, AZOTER CZ s.r.o.

 

Charakteristika pokusu: Ověřování připraveného bakteriálního přípravku AZOTER B+F v dávce 10 l/ha (a přísady F v dávce 0,1 l/ha) bylo založeno v agrochemicky deficitních půdách Českomoravské vrchoviny, v katastrálním území Habry (o. Havlíčkův Brod). Na pokusném pozemku se vyskytovala reprezentativní středně těžká až lehčí půda s mírnou až střední příměsí skeletu. Vyskytující půdní typ byla kambizem mezobazická (okyselená) na rulách a jiných pevných horninách. Klimatický region se nachází mírně teplý, vlhký. Průměrná nadmořská výška pozemku činila 484 m. Předplodinou kukuřice byla obilnina a následná meziplodina. Porost meziplodiny byl ukončen na podzim zaorávkou společně s aplikovaným hnojem skotu v dávce 40 t/ha. Půda po aplikaci hnoje vykazovala na jaře příznivou slabě kyselou půdní reakci (pH), vyšší hladinu malého obsahu minerálního dusíku (Nmin.), nižší hladinu vyhovujícího obsahu přístupného fosforu, dobrý obsah přístupného draslíku, snížený vyhovující obsahu vápníku a vyhovující obsah přístupného hořčíku. Obsah mikroprvků byl v kategorii dobrý (železo -Fe a mangan -Mn zvýšený) a obsah rizikového hliníku (Al) byl velmi vysoký. To souviselo se sníženým obsahem přístupného fosforu, který byl hlavním deficitním prvkem půdy. Obsah dusíku (Nmin.) byl malý až střední se základní potřebou hnojení dávkou 120 kg N/ha (tab. 1).

pH Nmin. P K Ca Mg
CaCl2 mg/kg zeminy
6,01 10,79 60 235 1793 152
Slabě kyselá Malý Vyhovující Dobrý Vyhovující Vyhovující
Al Fe Mn Zn Cu
mg/kg zeminy
900 251 99 2,80 2,54
Velmi vysoký Dobrý Dobrý Dobrý Dobrý

Tab. 1. Agrochemické vlastnosti půdy na pozemku před aplikací hnojiv a bakteriálního přípravku AZOTER B+F (Habry, 28. 4. 2021)

Varianty provozního pokusu byly založeny na standardním hnojení půdy dusíkem v minerálním koncentrovaném hnojivu močovina (46 % N) a na faremním hnojení organickým hnojivem s rychle uvolnitelným dusíkem, tj. digestátem z bioplynové stanice. Bylo ověřováno zvýšení hnojivého účinku poměrně organicky stabilizovaného digestátu bakteriálním přípravkem AZOTER B+F (pomocnou půdní látkou). Byla ověřována redukce dávek digestátu k porostu kukuřice pro zintenzivněné mikrobiální uvolňování dusíku, fosforu, draslíku a mikroprvků (zinku) původními půdními bakteriemi, které byli cíleně dodané koncentrovaným přípravkem AZOTER B+F:

Kontrola, 1) aplikace močoviny 200 kg/ha

(bez ošetření půdy pro podporu uvolňování živin přípravkem AZOTER B+F, přívod 92 kg N/ha),

Varianta, 2) aplikace AZOTER B+F v dávce 10+0,1 l/ha a aplikace digestátu v dávce 30 t/ha

(redukce přívodu dusíku = 12 %),

Varianta, 3) aplikace AZOTER B+F v dávce 10+0,1 l/ha a aplikace digestátu v dávce 20 t/ha

(redukce dávky digestátu = 33 %, redukce přívodu dusíku = 41 %),

Varianta, 4) aplikace AZOTER B+F v dávce 10+0,1 l/ha a aplikace digestátu v dávce 12 t/ha

(redukce dávky digestátu = 60 %, redukce přívodu dusíku = 65 %).

Dodání dusíku pro porost kukuřice bylo realizováno standardní aplikací močoviny (46 % N) před setím v dávce 200 kg/ha (92 kg N/ha). Dalším zdrojem dusíku bylo použití digestátu z bioplynové stanice po separaci. Separovaný digestát (fugát) byl aplikován ve standardní dávce 30 t/ha (81 kg N/ha), v redukované dávce o 33 % (20 t/ha = 54 kg N/ha) a o 60 % (12 t/ha = 32 kg N/ha). Bezprostředně před aplikací digestátu proběhla aplikace bakteriálního přípravku AZOTER B v dávce 10 l/ha obohaceného v jíše F složkou v dávce 0,1 l/ha. Aplikace bakteriálního přípravku byla provedena běžným pozemním postřikovačem se 400 l vody/ha při dodržení maximálního pracovního tlaku 2,5 bar. Aplikovaný bakteriální přípravek AZOTER B+F byl neprodleně po aplikaci zapraven bránosmykem. Po následné aplikaci digestátu (a po aplikaci močoviny na kontrole) byla těsně před setím provedena doplňující aplikace dusíku a síry v jednotné dávce síranu amonném (Lovogran).

Z aplikovaného celkového dusíku digestátem činilo 41 % dusíku v přímo dostupné (snadno nitrifikovatelné) amonné (N-NH4+) formě. Zbylá část dusíku v digestátu byla vázána v organických sloučeninách. Jejich uvolnění bylo cíleně podpořeno ošetřením půdy přípravkem AZOTER B obsahující kromě jiných aktivní saprotrofní půdní bakterii Pseudomonas putida, která zvyšuje uvolnitelnost živin z půdní zásoby nebo z aplikovaných organických (digestát) a statkových hnojiv (kejda). Bakterie je původní složkou půdního edafonu a její cílené dodání do půdy obnovuje její vitalitu a početnost, a tím se zvyšuje po rozkladu odumřelé organické hmoty dostupnost dusíku, fosforu, draslíku a mikroelementů (Zn) pro kořenovou zónu rostlin. Přídavek složky F představuje přidání parazitické houby Trichoderma atroviride, která ničí spóry hub rodu Fusarium (dále omezuje Pythium, Rhizoctonia a Botrytis) a posiluje účinek přípravku v rozkladu hemicelulóz a celulóz obsažených v posklizňových zbytcích a v slamnatých hnojích (tab. 2).

Ukazatel: Sušina Organ. látky Ntot. N-NH4 P (P2O5) K (K2O) pH Aplikace Ncelkem

(digestát + Lovogran)

Obsah (%): 3,70 2,78 0,27 0,11 0,083 0,25 8,26
Vnos dávkou t/ha kg/ha
30 t/ha 1,11 0,83 81 33 25 75 165
20 t/ha 0,74 0,56 54 22 17 50 138
12 t/ha 0,44 0,33 32 13 10 30 116

Tab. 2. Složení tekutého organického hnojiva digestátu z bioplynové stanice při aplikaci před setím po předchozí aplikaci bakteriálního přípravku AZOTER B+F a vnos živin aplikovanou dávkou a celková dávka dusíku pro porost (Habry, 28. 4. 2021)

Výsledky s aplikací bakteriálního přípravku AZOTER B+F v technologii hnojení digestátem a účinky na zásobenost půdy přístupnými živinami, výživný stav rostlin, výnos a kvalitu produkce silážní kukuřice:

Dynamika obsahu minerálních forem dusíku (Nmin.) po aplikaci standardního dusíkatého hnojiva močoviny ukázala na významné zvýšení půdní zásoby 34. den po aplikaci (16. 6.). V půdě po aplikaci močoviny byla zjištěna extrémně dobrá zásoba Nmin. v půdě (111 mg/kg). Po aplikaci organického hnojiva digestátu v plné dávce 30 t/ha byla zjištěna zásoba Nmin. v půdě o 42 mg/kg nižší než po standardním hnojení močovinou. Po aplikaci redukované dávky digestátu 12 t/ha byl zjištěn o 58 mg/kg nižší obsah Nmin. v půdě než po močovině a o 16 mg/kg než po plné dávce digestátu 30 t/ha. Byla patrná, i přes aplikaci přípravku AZOTER B+F pro podporu mikrobiální činnosti a uvolňování dusíku, menší uvolnitelnost přijatelného Nmin. do půdy z digestátu a na druhé straně pozitivní uchování dodaného dusíku ve stabilnějších organických vazbách pro pozdější uvolnění během dlouhé vegetace kukuřice. Podle diagnostického posouzení byla zásobenost půdy Nmin. pro porost kukuřice s vyvinutým 4. – 5. listem zcela dostačující (velmi dobrá zásoba), a to již po významně redukované dávce digestátu na 12 t/ha. Půda tohoto času vykazovala nízký obsah vláhy a vytvořený půdní škraloup po intenzivních květnových atmosférických srážkách, což mohlo omezovat mikrobiální mineralizační aktivitu. Půdní podmínky však vyhovovaly následnému procesu změn dusíku v půdě, a to intenzivní nitrifikaci a uvolněné nitráty (N-NO3) tvořily hlavní podíl minerálního dusíku (Nmin.) v půdě. Mikrobiální uvolnitelnost dusíku v půdě byla významně rychlejší než toho času přísuškem omezovaný příjem dusíku porosty.

Po uplynutí 69 dní od aplikace bakteriálního přípravku AZOTER B+F a předseťové dávky hnojiv byly zjištěny výrazné poklesy obsahu Nmin. v půdě do hladiny malé zásoby (21. 7.). Po aplikaci dusíku ve standardním hnojivu byl zjištěn obsah Nmin. 9 mg/kg (malá zásoba). Po aplikaci digestátu v dávce 30 t/ha byl zjištěn obsah Nmin. o 2,5 mg/kg nižší (malá zásoba) a po dávce digestátu 12 t/ha o 4,2 mg/kg nižší (velmi malá až malá zásoba). Zásoba Nmin. na všech variantách byla malá a toho času již limitní pro další výživu porostů. Další výživu porostů zajišťoval pokračující intenzivní růst kořenů do hlubších horizontů půdního profilu, kde se zpravidla nachází další zdroj dusík (např. z proplavení nitrátů, N-NO3).

Na závěr vegetace (30. 9.) po uplynutí 140 dní od aplikace bakteriálního přípravku AZOTER B+F a hnojiv přetrval pokles obsahů Nmin. v půdě z období intenzivního růstu porostů v červenci. Bylo však patrné, že zásoba Nmin. v půdě po aplikaci močoviny, bez podpory uvolňování dusíku, byla nejnižší 6,1 mg/kg (malá zásoba). Po aplikaci plné dávky digestátu 30 t/ha byl zjištěn obsah Nmin. 12,6 mg/kg (střední zásoba) a po redukované dávce digestátu na 12 t/ha byl nalezen obsah 10,9 mg/kg (malá až střední zásoba). Bylo zřejmé, že zásoba Nmin. v půdě po hnojením digestátem s podpořeným uvolňování živin přípravkem AZOTER B+F byla na závěr vegetace zvýšena a mohla podporovat využití dusíku pro tvorbu zrna. Po standardním hnojení močovinou byla zásoba Nmin. již půdnímu reziduu (nevyužitelném zbytku) s minimálním pokrytím závěrečné potřeby porostu (graf 1).

Urovnaný pozemek pro aplikaci bakteriálního přípravku AZOTER BF před následnou aplikací digestátu Habry 28. 4. 2021

Urovnaný pozemek pro aplikaci bakteriálního přípravku AZOTER B+F před následnou aplikací digestátu (Habry, 28. 4. 2021)

 

Vliv aplikace bakteriálního přípravku AZOTER BF a aplikace digestátu z bioplynové stanice

Graf 1. Vliv aplikace bakteriálního přípravku AZOTER B+F a aplikace digestátu z bioplynové stanice před setím na dynamiku obsahu minerálního dusíku (Nmin.) v půdě (Habry, aplikace 12.-13. 5. 2021)

 

Půda ošetřená bakteriálním přípravkem AZOTER B+F vykazovala po aplikaci digestátu na závěr vegetace kukuřice zlepšení agrochemických vlastností pro cílenou mikrobiální podporu uvolňování živin z hůře dostupných vazeb. Zejména po kombinaci aplikace přípravku AZOTER B+F s plnou dávkou digestátu 30 t/ha bylo zjištěno zvýšení obsahu přístupného fosforu o 14 mg/kg (o 77 %), draslíku o 15 mg/kg (o 8 %), vápníku o 108 mg/kg (o 7 %), hořčíku o 24 mg/kg (o 20 %), oproti standardnímu dusíkatému hnojení močovinou. Půdní reakce (pH) se zlepšila minimálně (o 0,2) po aplikaci digestátu v dávce 30 t/ha s přípravkem AZOTER B+F v porovnání s běžným hnojením močovinou. Půdní reakce poklesla po všech variantách hnojení po pěstování kukuřice o pH 0,5 – 0,7. V souvislosti se zpřístupněním makroprvků bylo zjištěno mikrobiální uvolnění mikroprvků po aplikaci digestátu v plné dávce 30 t/ha. Obsah přístupného železa (Fe) byl zvýšen o 16 mg/kg (o 6 %) a zinku (Zn) o 0,19 mg/kg (o 6 %). Došlo však také ke zvýšení obsahu přístupného hliníku (Al) o 54 mg/kg (o 6 %), který může snížit následnou mobilitu (dostupnost) uvolněného fosforu v půdě.

Aplikace digestátu v redukovaného dávce 12 t/ha do půdy s bakteriálně podpořeným uvolňováním z hůře dostupných forem dusíku a mikroprvků přípravkem AZOTER B+F se projevila zvýšením obsahu přístupného fosforu o 2 mg/kg (o 11 %) a draslíku o 6 mg/kg (o 3 %). Zpřístupnění vápníku a hořčíku nebylo v půdě prokázáno po redukované dávce digestátu na 12 t/ha. Obsah vápníku (-8 %) a hořčíku (-14 %) v půdě byl nižší než po standardním hnojení močovinou. Pokles těchto živin byl pravděpodobně způsoben vyšším nárůstem nadzemní biomasy (odběrem prvků) pro lepší dostupnost hlavních prvků výživy kukuřice (fosforu, dusíku a zinku). Uvolnění železa v půdě po redukované dávce digestátu na 12 t/ha bylo zjištěno a obsah přístupných forem Fe stoupl o 25 mg/kg (o 9 %). Obsah přístupného zinku (Zn) po aplikaci digestátu v podstatně redukované dávce na 12 t/ha rovněž vykazoval přírůstek o 0,29 mg/kg (o 9 %) oproti obsahu po standardním hnojení močovinou. Zpřístupnění hliníku (Al) v půdě bylo po redukované dávce digestátu menší, tj. o 13 mg/kg (o 1 %) oproti standardní aplikaci močoviny.

Je patrné, že vnos hliníku do půdy stoupl s intenzitou dávky digestátu (zejména po 30 t/ha). Vyšší obsah zpřístupněného železa a zinku v půdě naopak souvisel s nižší intenzitou dávky digestátu (12 t/ha), v důsledku lze přisuzovat vyšší účinek zpřístupnění těchto prvků cíleně aplikovanou bakterií Pseudomonas putida v přípravku AZOTER B+F. Zpřístupnění základních makroprvků v půdě v době sklizně kukuřice bylo vyšší po větší dávce digestátu (30 t/ha) zejména u fosforu a hořčíku. Zde se dostavil převážně účinek vlastní dávky digestátu na zvýšení zásobenosti než vlastní podpůrný účinek bakterií ve zpřístupňování fosforu a hořčíku z hůře dostupných půdních zásob (tab. 3).

 

Varianta pH/ CaCl2 P K Ca Mg Fe Al Zn
mg/kg zeminy (výluh podle Mehlich III)
Kontrola, močovina 200 kg/ha 5,31 18 194 1455 121 284 932 3,32
Hodnocení: Kyselá Velmi nízký Dobrý Vyhovující Vyhovující Dobrý Velmi vysoký Dobrý
Digestát 30 t/ha + Azoter B+F 10 l/ha 5,52 32 209 1563 145 300 986 3,51
Hodnocení: Kyselá Nízký Dobrý Vyhovující Vyhovující Dobrý Velmi vysoký Dobrý
Digestát 12 t/ha + Azoter B+F 10 l/ha 5,34 20 200 1339 104 309 945 3,61
Hodnocení: Kyselá Velmi nízký Dobrý Vyhovující Nízký Dobrý Velmi vysoký Dobrý
Změna močovina / digestát 30 t/ha: 177 % 108 % 107 % 120 % 106 % 106 % 106 %
Změna močovina / digestát 12 t/ha: 111 % 103 %  92 %  86 % 109 % 101 % 109 %

Tab. 3. Vliv aplikace bakteriálního přípravku AZOTER B+F a aplikace digestátu z bioplynové stanice před setím na půdní reakci (pH) a obsah přístupných živin v půdě (Habry, před sklizní 30. 9. 2021)

 

Výživa rostlin kukuřice během vegetace byla významně ovlivněna druhem aplikovaných hnojiv a z části pomocnou půdní látkou AZOTER B+F. V období vzcházení porostu ve vyvinutém 4.-5. listu (BBCH 14 – 15) bylo zjištěno zlepšení výživného stavu rostlin základními živinami po ošetření půdy podpůrným bakteriálním přípravkem AZOTER B+F a po následné aplikaci organického hnojiva digestátu v plné (30 t/ha) i redukované dávce (20 a 12 t/ha). Výživný stav rostlin dusíkem (N) byl zjištěn po aplikaci močoviny na úrovni středního deficitu (83 % optima), po aplikaci digestátu v plné dávce 30 t/ha a ošetření půdy bakteriálním přípravkem AZOTER B+F na úrovni mírného deficitu (91 % optima), po aplikaci digestátu v dávce redukované 20 t/ha a ošetření půdy přípravkem AZOTER B+F na úrovni mírného deficitu (92 % optima) a po aplikaci výrazně redukované dávky digestátu na 12 t/ha v kombinaci s ošetřením půdy přípravkem AZOTER B+F na úrovni zcela mírného deficitu (95 % optima). Výživa rostlin fosforem (P) po standardním hnojením močovinou byla zjištěna na úrovni velmi hlubokého deficitu (47 % optima), po ošetření půdy bakteriálním přípravkem AZOTER B+F v kombinaci s dávkou digestátu 30 t/ha na úrovni hlubokého deficitu (53 % optima), v kombinaci s dávkou 20 t/ha na úrovni hlubokého deficitu (51 % optima) a v kombinaci s podstatně redukovanou dávkou digestátu 12 t/ha na úrovni hlubokého deficitu (53 % optima). Výživa rostlin fosforem byla hlavním limitujícím (deficitním) prvkem v době vzcházení porostů (symptomy uvedeny příloze). Výživný stav rostlin draslíkem (K) byl zjištěn po močovině na úrovni středního deficitu (83 % optima), po ošetření půdy přípravkem AZOTER B+F a aplikaci digestátu v dávce 30 t/ha na úrovni optima (99 % optima), po aplikaci digestátu v dávce 20 t/ha nad optimem (103 % optima) a po nejnižší dávce digestátu 12 t/ha na úrovni optima (98 % optima). Výživa rostlin vápníkem (Ca) byla nalezena v optimu až v mírném nadbytku (106-112 % optima) u všech variant hnojení. Po aplikaci plné dávky digestátu 30 t/ha byla zjištěna výživa rostlin vápníkem nejnižší (avšak v optimu). Výživný stav rostlin hořčíkem (Mg) byl shledán druhým limitujícím prvkem výživy rostlin. Po aplikaci močoviny byla výživa hořčíkem na hranici velmi hlubokého a hlubokého deficitu (51 % optima), po ošetření půdy přípravkem AZOTER B+F a aplikaci plné dávky digestátu 30 t/ha byla výživa rostlin hořčíkem ve hlubokém deficitu (57 % optima). Výživa rostlin hořčíkem po redukovaných dávkách digestátu 20 a 12 t/ha byla rovněž na úrovni hlubokého deficitu (shodně 60 % optima).Výživa rostlin zinkem (Zn) byla zjištěna ve hlubokém deficitu po aplikaci močoviny (53 % optima), po ošetření půdy přípravkem AZOTER B+F a plnou dávkou digestátu 30 t/ha byla zjištěna výživa zinkem na úrovni středního deficitu (83 % optima), po aplikaci přípravku AZOTER B+F a redukované dávky digestátu 20 t/ha na úrovni hlubokého deficitu (59 % optima) a po aplikaci přípravku AZOTER B+F a vysoce redukované dávky digestátu 12 t/ha na úrovni středního deficitu (75 % optima). Výživa rostlin v době vzcházení byla významně lepší u všech dávek digestátu s patrnou podporou mikrobiálního uvolňování živin předem aplikovaným přípravkem AZOTER B+F (graf 2).

 

Vliv aplikace bakteriálního přípravku AZOTER BF a aplikace digestátu z bioplynové stanice 2

Graf 2. Vliv aplikace bakteriálního přípravku AZOTER B+F a aplikace digestátu z bioplynové stanice před setím na výživný stav rostlin kukuřice v období zapojování porostu, vyvinutého 4.-5. listu (Habry, 16. 6. 2021)

 

V intenzivním růstu porostů kukuřice (vyvinuté 4. – 6. kolénka, BBCH 34 – 36) přetrvával lepší výživný stav rostlin kukuřice po mikrobiálním ošetření půdy přípravkem AZOTER B+F a aplikaci digestátu pro komplexně podpořenou dostupnost živin. Výživa rostlin dusíkem (N) po aplikaci standardního hnojiva močovina byla zjištěna na úrovni mírného deficitu (95 % optima), po ošetření půdy přípravkem AZOTER B+F a aplikaci digestátu v dávce 30 t/ha na úrovni mírného nadbytku (105 % optima), po aplikaci redukované dávky digestátu 20 t/ha na úrovni mírného nadbytku (104 % optima) a po ošetření půdy přípravkem AZOTER B+F a aplikaci podstatně redukované dávky digestátu 12 t/ha na úrovni nadbytku (111 % optima). Výživný stav rostlin fosforem (P) byl zjištěn po aplikaci močoviny na úrovni optima (104 % optima). Po ošetření půdy přípravkem AZOTER B+F a následné aplikaci dávky digestátu 30 t/ha byla výživa rostlin na úrovni optima (104 % optima), po dávce 20 t/ha a po dávce 12 t/ha shodně na úrovni mírného deficitu (93 % optima). Výživný stav rostlin draslíkem (K) po aplikaci močoviny byl zjištěn na velmi vysoké úrovni luxusního příjmu (nadbytku = 140 % optima). Po ošetření půdy podpůrným bakteriálního přípravku AZOTER B+F a následně aplikaci digestátu v dávce 30 t, 20 t a 12 t/ha vykazovala výživa rostlin draslíkem odstupňovaně vysoký až velmi vysoký nadbytek (172, 181 a 190 % optima). Bylo pravděpodobné, že došlo k vyššímu zpřístupnění draslíku po nižších dávkách digestátu pro rostliny. Výživný stav rostlin vápníkem (Ca) byl zjištěn na úrovni hlubokého deficitu po aplikaci močoviny (68 % optima). Po ošetření půdy přípravkem AZOTER B+F a aplikaci digestátu v dávce 30 t/ha byla zjištěna výživa rostlin vápníkem na úrovni mírného deficitu (94 % optima), po aplikaci digestátu v dávce 20 t/ha na úrovni středního deficitu (86 % optima) a po aplikaci digestátu v podstatně redukované dávce 12 t/ha na úrovni mírného deficitu (90 % optima). Po aplikaci močoviny byla zjištěna hluboce deficitní výživa rostlin hořčíkem Mg (56 % optima). Výživa rostlin hořčíkem po ošetření půdy bakteriálním přípravkem AZOTER B+F a aplikaci digestátu v plné dávce 30 t/ha byla zjištěna na úrovni lepšího hlubokého deficitu (68 % optima), po aplikaci digestátu v redukované dávce 20 t/ha a v dávce 12 t/ha byla výživa hořčíkem shodně v hlubokém deficitu (60 % optima). Výživný stav rostlin zinkem (Zn) byla hlavním deficitním prvkem výživy v intenzivním růstu kukuřice. Po aplikaci močoviny byla zjištěna výživa rostlin zinkem na úrovni velmi hlubokého deficitu (49 % optima). Po ošetření půdy podpůrným bakteriálním přípravkem AZOTER B+F a po následné aplikaci digestátu v plné dávce 30 t/ha byla zjištěna výživa rostlina ve hlubokém deficitu (59 % optima), po dávce digestátu 20 t/ha na úrovni středního deficitu (71 % optima) a po aplikaci podstatně redukované dávky digestátu na 12 t/ha na úrovni hlubokého deficitu (59 % optima). Aplikace podpůrného mikrobiálního přípravku AZOTER B+F a následného komplexního hnojiva digestátu se podílela na lepší výživě rostlin v intenzivním růstu (graf 3).

 

Graf 3. Vliv aplikace bakteriálního přípravku AZOTER BF a aplikace digestátu z bioplynové stanice

Graf 3. Vliv aplikace bakteriálního přípravku AZOTER B+F a aplikace digestátu z bioplynové stanice před setím na výživný stav rostlin kukuřice v období intenzivního růstu, vyvinutého 4.-6. kolénka (Habry, 21. 7. 2021)

 

Lepší výživný stav porostů kukuřice během vegetace po biologicky podpořené uvolnitelnosti živin v půdě po aplikaci bakteriálního přípravku AZOTER B+F se pozitivně společně s aplikací digestátu projevily ve výnosu a kvalitě sklízené píce. Po standardním dusíkatém hnojení močovinou před setím byl zjištěn výnos čerstvé píce 36,5 t/ha. Po ošetření půdy bakteriálním přípravkem AZOTER B+F a následné aplikaci plné dávky digestátu 30 t/ha bylo dosaženo významně vyššího výnosu píce 61,7 t/ha. Po ošetření půdy přípravkem AZOTER B+F a po aplikaci redukované dávky digestátu 20 t/ha byl zjištěn výnos píce 42,2 t/ha. Po ošetření půdy bakteriálním přípravkem AZOTER B+F a po podstatně redukované dávce digestátu na 12 t/ha byl zjištěn výnos čerstvé píce 65,8 t/ha. Výnos hlavní nutriční složky píce, škrobu, byl zjištěn po aplikaci standardního hnojiva močovina více než 3,5 t/ha. Po ošetření půdy přípravkem AZOTER B+F a aplikaci digestátu v dávce 30 t/ha stoupl výnos škrobu na více než 6,2 t/ha. Po ošetření půdy přípravkem AZOTER B+F a aplikaci redukované dávky digestátu 20 t/ha klesl výnos škrobu na téměř 3,3 t/ha. Po ošetření půdy přípravkem AZOTER B+F a aplikaci podstatně redukované dávky digestátu na 12 t/ha stoupl výnos škrobu na 5,5 t/ha. Výnos dusíkatých látek (N-látek) v píci byl zjištěn po hnojení močovinou 0,9 t/ha. Po ošetření půdy bakteriálním přípravkem AZOTER B+F a po následné aplikaci digestátu v dávce plné 30 t/ha stoupl výnos N-látek na více než 1,5 t/ha, po redukované dávce digestátu 20 t/ha dosáhl výnos N-látek necelých 1,2 t/ha a po ošetření půdy přípravkem AZOTER B+F a aplikaci digestátu v dávce 12 t/ha stoupl výnos N-látek na téměř 1,5 t/ha.

Významně menší změna ve výnosu píce po ošetření půdy bakteriálním přípravkem AZOTER B+F a aplikaci střední dávky digestátu 20 t/ha byla zatížena defektem pokusu (poškozením porostu zvěří). Lze předpokládat, že dosažitelný výnos píce by dosáhl po dávce digestátu 20 t/ha na hodnotu výnosu mezi dávkou digestátu 30 a 12 t/ha. Redukovaná dávka digestátu na 12 t/ha s použitím podpůrného přípravku AZOTER B+F na uvolňování živin z digestátu a z půdní zásoby se projevila srovnatelným nárůstem výnosu s plnou dávkou digestátu 30 t/ha, oproti standardnímu hnojení močovinou. Je tedy zřejmé, že porostům kukuřice vystačila v technologii mikrobiálního oživení půdy přípravkem AZOTER B+F o 60 % nižší dávka organického hnojiva digestátu pro tvorbu výnosu píce i výnosu základních nutričních složek pro krmivářské receptury (graf 4).

 

Graf 4. Vliv aplikace bakteriálního přípravku AZOTER BF a aplikace digestátu z bioplynové stanice

Graf 4. Vliv aplikace bakteriálního přípravku AZOTER B+F a aplikace digestátu z bioplynové stanice před setím na výnos čerstvé píce, škrobu a N-látek v píci (Habry, 16.-17. 10. 2021)

 

Ošetření a hnojení půdy před setím pro kukuřici Sklizená plocha Dávka hnojiva Redukce dávky N Výnos píce Výnos škrobu Výnos N-látek
1) Kontrola, močovina 200 kg/ha 6,67 ha 92 kg N/ha 100 % 100 % 100 %
2) Digestát 30 t/ha + AZOTER B+F 10 l/ha 4,77 ha 81 kg N/ha 12 % 169 % 177 % 166 %
3) Digestát 20 t/ha + AZOTER B+F 10 l/ha 4,67 ha 54 kg N/ha 41 % 116 %  95 % 127 %
4) Digestát 12 t/ha + AZOTER B+F 10 l/ha 4,10 ha 32 kg N/ha 65 % 180 % 154 % 160 %

Tvorba výnosu píce byla analyzována 16 dní před sklizní porostu. Rostliny po aplikaci organického hnojiva digestátu s podpořeným mikrobiálním uvolňováním živin v půdě předchozím ošetřením půdy přípravkem AZOTER B+F byly delší než rostlin po standardním dusíkatém hnojení močovinou. Aplikované redukované dávky digestátu na 20 a 12 t/ha po ošetření půdy přípravkem AZOTER B+F se projevily mírně vyšším nasazením ozrněných palic oproti plné dávce digestátu 30 t/ha a oproti hnojení močovinou. Naopak nejvyšší průměrná hmotnost palic byla zjištěna po aplikaci standardního hnojiva močoviny. S tím souvisela také struktura ozrnění palic, která vykazovala po základním hnojení močovinou nejvyšší počet 16 ks založených řad se zrny. Počet zrn v řadách (s tím související délka palic) byl ale nejvyšší 34 ks po ošetření půdy bakteriálním přípravkem AZOTER B+F a následné aplikaci digestátu v plné dávce 30 t/ha a v nejnižší dávce 12 t/ha. Hmotnost tisíce zrn (HTZ) byla nejvyšší 395 g po ošetření půdy přípravkem AZOTER B+F s následnou aplikací digestátu v dávce 30 t/ha. Druhá nejvyšší HTZ 362 g byla zaznamenána po standardním hnojení močovinou.

Je patrné, že mikrobiální ošetření půdy přípravkem AZOTER B+F a aplikace organického hnojiva digestátu pro podporu uvolnění živin ovlivnilo na závěr intenzivního růstu prodloužení délky rostlin. Zjištěné vyšší závěrečné zásobení půdy a rostlin dusíkem (živinami) podpořilo vytvoření většího počtu palic na rostlinách, které však vykazovaly v průměru menší počet zrnových řad, ale větší počet zrn v řadách. Větší HTZ se prokázala jen po nejvyšší dávce digestátu, která se však nepodílela na nejvyšším dosaženém výnosu píce. Hlavním prvkem tvorby výnosu píce po ošetření půdy bakteriálním přípravkem AZOTER B+F a po aplikaci následného digestátu z bioplynové stanice byla větší délka rostlin a potenciál pro vyšší nasazení ozrněných palic na rostlinách (tab. 4).

Varianta Výnosotvorný prvek
Délka rostlin (cm) Palice (ks/ rostlina) Hmotnost palic na rostlině (g/ks) Počet řad (ks/ palic) Počet zrn (ks/ řada) HTZ (g)
1) Kontrola, močovina 200 kg/ha 327 1,5 329 16,0 31,7 362
2) Digestát 30 t/ha + Azoter B+F 10 l/ha 350 1,4 291 13,3 34,0 395
3) Digestát 20 t/ha + Azoter B+F 10 l/ha 346 1,8 252 13,0 30,5 321
4) Digestát 12 t/ha + Azoter B+F 10 l/ha 331 1,6 290 14,0 34,0 347

Tab. 4. Vliv aplikace bakteriálního přípravku AZOTER B+F při aplikaci digestátu z bioplynové stanice před setím na tvorbu výnosu kukuřice (Habry)

 

Kvalita kukuřičné píce byla pro srážkově nadprůměrné léto, pro závěrečné uvolnění živin po ošetření půdy bakteriálním přípravkem AZOTER B+F a po aplikaci digestátu příznivě ovlivněna. Porosty byly sklízeny později, v závěru sklizní. Standardní hnojení půdy močovinou se projevilo v porostu dřívějším dozráváním (ztrátou vody) ve sklizni a v důsledku vyšším obsahem sušiny 37,7 %, který již značil zvýšené riziko pro silážování (5,7 % na optimem). Po dusíkatém hnojení močovinou byla v půdě nalezena již malá zásoba dusíku (Nmin.) a porost rychleji přecházel k ukončování vegetace. Po aplikaci digestátu s předchozí mikrobiální podporou (AZOTER B+F) uvolňování dusíku v půdě byly zjištěny nižší obsahy sušiny v píci, které byly příznivější pro silážování. Po ošetření půdy bakteriálním přípravkem AZOTER B+F a po aplikaci plné dávky digestátu 30 t/ha byl zjištěn obsah sušiny v píci 36,2 % (4,2 % nad optimem), po aplikaci redukované dávky digestátu 20 t/ha poklesl obsah o 5,7 % (1,6 % pod optimem) a po aplikaci podstatně redukované dávky digestátu 12 t/ha obsah sušiny poklesl o necelé 2 % (2,3 % nad optimem). Porosty po ošetření půdy bakteriálním přípravkem AZOTER B+F a po následné aplikaci redukovaných dávek digestátu vykazovaly nižší obsah škrobu, což mohlo souviset s podpůrným účinkem závěrečného uvolňování dusíku v půdě. Porosty po redukovaných dávkách digestátu vykazovaly oddálení dozrávání a úbytku vody v rostlinách pro zlepšenou výživu dusíkem. Oddálením sklizně porostů by bývalo možné dokončit asimilaci a transformaci jednoduchých cukrů v rostlině na škrob v zrně. V praktickém technologickém dopadu je zřejmé, že pro ošetření půdy přípravkem AZOTER B+F před aplikací digestátu, je efektivní dodržet včasné založení porostu kukuřice. Obsah dusíkatých látek (N-látek) v píci byl minimálně odlišný mezi variantami ošetření a hnojení půdy pro založení porostů (tab. 5).

Varianta Obsah v píci (%)
Sušina Škrob
(v sušině)
N-látky
(v sušině)
1) Kontrola, močovina 200 kg/ha 37,68 30,22 7,94
2) Digestát 30 t/ha + Azoter B+F 10 l/ha 36,21 31,59 7,82
3) Digestát 20 t/ha + Azoter B+F 10 l/ha 30,42 24,69 8,76
4) Digestát 12 t/ha + Azoter B+F 10 l/ha 34,25 25,90 7,06

Tab. 5. Vliv aplikace bakteriálního přípravku AZOTER B+F a aplikace digestátu z bioplynové stanice před setím na tvorbu výnosu kukuřice (Habry)

 

Ekonomické zhodnocení: Aplikace širokého spektra původních půdních bakterií s posíleným obsahem mineralizační bakterie Pseudomonas putida a fytosanitární parazitické houby Trichoderma atroviride komplexně v přípravku AZOTER B+F, v době před následnou aplikací digestátu z bioplynové stanice, se pozitivně projevil v ekonomice pěstebního postupu silážní kukuřice. Po ošetření půdy koncentrovaným bakteriálním přípravkem AZOTER B+F s okamžitým zapravením do půdy a po následné aplikaci redukované dávky dusíku v digestátu z bioplynové stanice před setím kukuřice bylo dosaženo ekonomického a ekologického přínosu:

Varianta hnojení,
+
podpora uvolňování živin v půdě
Redukce dávky N (100 %
= kontrola
Vnitro-podnikový výnos

(běžné ocenění)

Náklad na hnojivo
(původní ceny)
Náklad na aplikaci
(běžné ocenění)
Příspěvek na úhradu ostatních nákladů
1) Kontrola,
močovina 200 kg/ha,
bez podpory
18.270 Kč/ha 1800 Kč/ha 350 Kč/ha 16.120 Kč/ha
2) Digestát 30 t/ha
+ Azoter B+F 10 l/ha
12 %

(11 kg N/ha)

30.850 Kč/ha 1350 + 900 Kč/ha 2800 + 200 Kč/ha 25.600 Kč/ha
3) Digestát 20 t/ha
+ Azoter B+F 10 l/ha
41 %

(38 kg N/ha)

21.120 Kč/ha 900 + 900 Kč/ha 2200 + 200 Kč/ha 16.920 Kč/ha
4) Digestát 12 t/ha
+ Azoter B+F 10 l/ha
65 %

(60 kg N/ha)

32.880 Kč/ha 540 + 900 Kč/ha 1600 + 200 Kč/ha 29.640 Kč/ha

Pozn.: Kalkulace zahrnuje běžné ocenění, tj. vnitropodnikový produkt: 1 t kukuřičné siláže = 500 Kč, digestát (1 t = 45 Kč) = 16,7 Kč/kg N, vnitropodnikové ocenění strojových prací – aplikací rozmetadlem průmyslových hnojiv (močovina), postřikovačem (přípravek AZOTER B+F), aplikátorem tekutých organických hnojiv. Původní ceny nakoupení dusíku v močovině (9000 Kč/t) = 19,6 Kč/kg N.

 

Závěr

Standardní hnojení půdy minerálním hnojivem močovina pro založení porostů kukuřice prokázalo pronikavý účinek na předzásobení půdy minerálním dusíkem (Nmin.) po vzejití porostu. Ve výživě rostlin se ale již v období vyvinutého 4. – 5. listu významně lépe projevilo hnojení digestátem z bioplynové stanice do půdy s mikrobiálně podpořeným uvolňování živin přípravkem AZOTER B+F, který obsahuje širší spektrum hospodářsky prospěšných bakterií. Lepší výživný stav porostů po ošetření půdy přípravkem AZOTER B+F a po aplikaci digestátu přetrval nadále v intenzivním růstu (ve vyvinutém 4. – 6. kolénku). Podpořený rozklad organické hmoty a z hlediska dostupnosti živin pro rostliny vyšší mineralizační aktivita bakterií intenzivněji zásobovala rostliny živinami. Podpořené uvolňování dusíku z digestátu a z organických vazeb půdní zásoby přípravkem AZOTER B+F se podílelo na závěr vegetace na zvýšení obsahu Nmin. v půdě. Vyšší zásoba Nmin. v půdě po mikrobiálním posílení hnojivé účinnosti digestátu podpořila tvorbu výnosu větší délkou rostlin, mírně vyšším počtem ozrněných palic, větším počtem zrn v řadách palic a po nejvyšší dávce digestátu 30 t/ha vyšší hmotností tisíce zrn (HTZ). Aplikovaná dávka digestátu 30 t/ha po ošetření půdy bakteriálním přípravkem AZOTER B+F v dávce 10 l/ha s přídavkem samostatné přísady F v dávce 0,1 l/ha vykazovala největší přínos z hlediska výnosu, kvality píce a generované úspory dusíku, v porovnání se standardním dusíkatým hnojením ve hnojivu močovina.

Po ošetření půdy přípravkem AZOTER B+F a následnou aplikací digestátu byla zvýšena úrodnost půdy. Opatření zvýšilo zásobenost půdy přístupným fosforem, draslíkem a z mikroprvků přístupným zinkem a železem pro následnou plodinu.

Přímé dodání do půdy původních hospodářsky významných bakterií (Azotobacter chroococcum, Azospirillum brasilense, Bacillus megaterium a Pseudomonas putida) a parazitické houby (Trichoderma atroviride) přípravkem AZOTER B+F pro podporu rozkladu labilních i různě stabilizovaných organických látek a cílené zvýšení hnojivé účinnosti tekutého organického hnojiva digestátu, prokázalo možnosti redukce aplikačních dávek dusíku pro náročnou plodinu kukuřici o 12 – 65 % oproti standardnímu základními hnojení dusíkem v minerálních hnojivech (močovině). V užívané technologii jarního hnojení kukuřice digestátem lze po předchozím nebo souběžném ošetření půdy koncentrovaným bakteriálním přípravkem AZOTER B+F kalkulovat s úsporou hnojiva 33 – 60 % při zachování nebo zlepšení výnosů píce. Úsporou dávky digestátu je možné kromě jiného snížit časovou náročnost na přepravu a aplikaci, což prakticky umožňuje včasné zasetí kukuřice v jarních špičkách pracovních operací.

_______________________

Výsledky testovaného bakteriálního přípravku AZOTER B+F byly získány v roce 2021 ze založeného provozního pokusu v realizačním zemědělské podniku, pro objednatele firmu AZOTER CZ s.r.o. Výsledky pokusu byly poskytnuty zástupci realizačního podniku.

V Žamberku dne 10. 11. 2021

 

 

Fotopříloha

A
Projev velmi hlubokého deficitu fosforu v rostlinách (47 % optimálního obsahu) po aplikaci standardního hnojiva močoviny (vlevo) a hlubokého deficitu fosforu v rostlinách (53 % optimálního obsahu) po aplikaci digestátu z bioplynové stanice v půdě s podpořeným mikrobiálním uvolňováním živin bakteriálním přípravkem AZOTER B+F (vpravo)
6. 2021, BBCH 14-15

Projev velmi hlubokého deficitu fosforu v rostlinách

Projev velmi hlubokého deficitu fosforu v rostlinách 2

 

B
Projev různé intenzity růstu porostů: po aplikaci standardního hnojiva močoviny (vlevo) a po aplikaci digestátu z bioplynové stanice s podpořeným mikrobiálním uvolňování živin v půdě bakteriálním přípravkem AZOTER B+F (vpravo) – 7. 2021, BBCH 34-36

Projev různé intenzity růstu porostů po aplikaci standardního hnojiva močoviny

Projev různé intenzity růstu porostů po aplikaci standardního hnojiva močoviny 2

C
Projev různé zralosti porostů (obsahu sušiny): Po aplikaci standardního hnojiva močoviny (vlevo) a po aplikaci digestátu z bioplynové stanice (30 t/ha) s podpořeným mikrobiálním uvolňování živin v půdě bakteriálním přípravkem AZOTER B+F, (vpravo) – 30. 9. 2021, BBCH 75-83

Projev různé zralosti porostů obsahu sušiny Po aplikaci standardního hnojiva močoviny vlevo a po aplikaci digestátu z bioplynové stanice