kukurica psenica azoter

Ověření účinnosti půdního bakteriálního přípravku AZOTER F a listového bakteriálního hnojiva AZOTER L v porostu ozimé pšenice a kukuřice pro siláž

 

logo             ZOD Zivanice       pzd logo 

 

Zpráva výsledků z poloprovozních pokusů z roku 2019

*    *    *

Ing. Tomáš Javor, DiS., Ing. Lenka Beranová, DiS. a kol., AGROEKO Žamberk spol. s r.o.

Petr Junek, Podorlické zemědělské družstvo Ohnišov (ozimá pšenice)

Jan Podaný, Zemědělské obchodní družstvo „Bratranců Veverkových“ Živanice (kukuřice)

Jiří Řezníček, AZOTER CZ s.r.o.

Ozimá pšenice v lokalitě Ohnišov (o. Rychnov nad Kněžnou)

půda: středně těžká až těžká (kambizem litická, kambizem pelická) na pevných slínovcových sedimentech, nadm. výška: 346 m

Půdní reakce Obsah přístupných živin (mg/kg zeminy)
pH/CaCl2 P K Ca Mg S
6,28 103 164 2863 230 23
Slabě kyselá Dobrý Vyhovující Dobrý Dobrý Vyhovující

Tab. 1. Agrochemické vlastnosti půdy na pozemku před aplikací přípravků AZOTER (14. 9. 2018)

Aplikace bakteriálního přípravku AZOTER F byla provedena před setím pšenice dne 28. 9. 2018 pozemním postřikovačem s následným zapravením kompaktorem do hloubky 5 – 6 cm. Jarní aplikace přípravku AZOTER L byla provedena postřikovačem na konci odnožování dne 10. 4. 2019. Založen byl porost odrůdou Patras v běžné orebné technologii. Sklizeň proběhla 26. 7. 2019.

Bakteriální přípravky AZOTER byly aplikovány v systému s úsporou aplikovaného dusíku minerálními hnojivy. Na kontrolní parcele byl aplikován dusík v minerálních hnojivech standardní celkovou dávkou 190 kg/ha. Na druhé kontrole byl aplikován navíc fosfor v dávce 80 kg P2O5/ha a draslík v dávce 47 kg K2O/ha. Rostliny velmi dobře reagovaly na aplikaci fosforu v období první poloviny vegetace (ve sloupkování) v průměru o 63 % vyšší hmotností sušiny rostlin. Fosfor podpořil rozvětvení kořenů, rychlejší jarní regeneraci a intenzivnější odnožování. Tento efekt následně velmi poklesl. Rostliny zpomalily růst a hmotnost nadzemní biomasy v mléčné zralosti byla o 26 % nižší než na kontrole bez aplikace fosforu a draslíku. Po aplikaci bakteriálního přípravku AZOTER F do půdy před setím bylo následně aplikováno o 80 kg N/ha méně, tedy pouze 110 kg N/ha. Rostliny však i přes významnou úsporu dusíku v minerálních hnojivech vykazovaly o 18 % vyšší hmotnost nadzemní biomasy ve sloupkování a později o 7 % vyšší v mléčné zralosti než na kontrole. Aplikace pouze listového bakteriálního hnojiva AZOTER L v odnožování významně zlepšila porost v období sloupkování. Rostliny vykazovaly o 59 % vyšší hmotnost nadzemní biomasy, zejména danou intenzivnější odnožovací schopností. Na této variantě došlo však ve druhé polovině vegetace i přes aplikaci celkové dávky 150 kg N/ha v minerálních hnojivech ke zpomalení růstu. Rostliny vykazovaly v období mléčné zralosti zrna o 24 % nižší hmotnost než na kontrole. Aplikace kombinace AZOTER F do půdy před setím a na jaře AZOTER L v odnožování se projevila velmi dobrým působením na rychlejší růst nadzemní biomasy v první polovině vegetace (do sloupkování). Rostliny v tuto dobu vykazovaly o 44 % vyšší hmotnost než na kontrole.

K této kombinaci bylo aplikováno pouze 70 kg N/ha v minerálních hnojivech, což se projevilo v druhé polovině vegetace již 21 % poklesem hmotnosti nadzemní biomasy vůči kontrole. Aplikace kombinace AZOTER F před setím a AZOTER L na list v odnožování se projevila zejména bezprostředním efektem po aplikaci L varianty. Ve sloupkování rostliny vykazovaly o 18 % vyšší hmotnost nadzemní biomasy. Následně účinky aplikace AZOTER L a působení přípravku AZOTER F v půdě celkově klesaly a rostliny vykazovaly o 30 % nižší nárůst nadzemní biomasy oproti kontrole. Na této variantě nebylo hnojeno dusíkem v minerálních hnojivech. Z hlediska úspory dusíku v minerálních hnojivech se jevila vhodná varianta 80 kg/ha, tedy aplikace pouze 110 kg N/ha po předešlé aplikaci bakteriálního přípravku AZOTER F před setím do půdy (graf 1).

Graf 1. Vliv aplikace přípravků AZOTER na hmotnosti sušiny nadzemní biomasy rostlin pšenice v období počátku sloupkování (BBCH 30-31) a v období mléčné zralosti (BBCH 71)

Vliv aplikace přípravků AZOTER na hmotnosti sušiny nadzemní biomasy rostlin pšenice v období počátku sloupkování BBCH 30 31 a v období mléčné zralosti BBCH 71

 

Výživný stav rostlin pro předpokládaný výnos zrna byl rozdílný zejména v závěru vegetace. Na počátku jarní vegetace ve sloupkování (BBCH 30-31) vykazovaly nejlepší výživný stav (N, P, K, Ca a Mg) rostliny na kontrole s aplikací NPK hnojiva před setím. Druhý nejlepší výživný stav byl zjištěn po aplikaci přípravku AZOTER L na list v odnožování. Třetí nejlepší výživný stav byl po aplikaci kombinace přípravku AZOTER F před setím a AZOTER L během vegetace s přídavkem 70 kg N/ha v minerálních hnojivech a srovnatelně po aplikaci pouze přípravku AZOTER F s přídavkem 110 kg N/ha. Blízký těmto variantám byl výživný stav na kontrole s aplikací plné dávky dusíku 190 kg/ha bez aplikace AZOTER přípravků. Nejhorší výživný stav, ačkoliv s minimálním rozdílem od předcházejícím pozic byl na „ekologické“ variantě bez aplikace minerálních hnojiv, kde výživu zajišťovala pouze kombinace AZOTER F aplikace a AZOTER L.

V období mléčné zralosti zrna (BBCH 71) byl výživný stav rostlin dusíkem, draslíkem a vápníkem velmi rozdílný mezi jednotlivými variantami. Výživa fosforem a hořčíkem byla mezi variantami vyrovnanější avšak s mírně lepším stavem na kontrole s plnou dávkou dusíku 190 kg N/ha. Výjimkou z ošetřených variant testovaných přípravků byla aplikace AZOTER F před setím, které vykazovala nejlepší výživný stav fosforem z ošetřených variant přípravky. Hlavní výživa dusíkem a draslíkem byla nejlepší na kontrolní variantě s plnou dávkou N hnojení 190 kg/ha. Druhý nejlepší a velmi blízký vysoce hnojení kontrole byl výživný stav po aplikaci AZOTER F před setím a s jarním přídavkem 110 kg N/ha ve hnojivech. Třetí nejlepší výživný stav dusíkem a draslíkem byl po aplikaci NPK hnojiva na druhé kontrolní variantě s plnou dávkou 190 kg N/ha. Čtvrtý nejlepší výživný stav dusíkem a draslíkem byl ještě v závěru vegetace po aplikaci přípravku AZOTER L v odnožování a s jarním přídavkem 150 kg N/ha. Nejhorší výživný stav dusíkem a draslíkem byl po aplikaci kombinace přípravků AZOTER F před setím a AZOTER L v odnožování s přídavkem 70 kg N/ha a srovnatelně také na variantě bez přídavku dusíku ve hnojivech. V souhrnu výživný stav po aplikaci testovaných přípravků byla nejlepší po základní aplikaci AZOTER F před setím s přídavkem 110 kg N/ha během vegetace (graf 2).

V závěru vegetace se na ošetřených variantách AZOTER F v kombinaci s AZOTER L (s přídavkem 70 kg N/ha a bez přídavku), po samotné aplikaci AZOTER L (s přídavkem 150 kg N/ha) a po aplikaci NPK hnojiva na kontrole před setím významně snížil počet odnoží na rostlinách. Fertilní odnože byly v závěru vegetace, s vyskytujícím se extrémním suchem, nejvíce zachovány na rostlinách na kontrole s plnou dávkou dusíku 190 kg/ha a po aplikaci AZOTER F před setím s přídavkem dusíku 110 kg/ha.

Graf 2. Porovnání výživného stavu rostlin dusíkem, fosforem, draslíkem, vápníkem a hořčíkem pro modelový výnos zrna v období sloupkování (BBCH 30-31) a v závěru vegetace v mléčné zralosti zrna (BBCH 71)

Porovnání výživného stavu rostlin dusíkem fosforem draslíkem vápníkem a hořčíkem

 

 

Průměrný počet odnoží na rostlinách ve sledovaném období podle variant ošetření
Období Kontrola (190N) Kontrola (190N,80P,47K) AZOTER F (110N) AZOTER L (150N) AZOTER F+L (70N) AZOTER F+L (0N)
BBCH 30-31 (sloupkování) 21.4. 1,7 3,4 2,1 2,5 1,8 3,0
BBCH 71
(mléčná zralost) 24.6.
1,4 0,4 1,1 0,5 0,5 0,4
Celkem vegetace 1,6 1,9 1,6 1,5 1,2 1,7

Podrobněji přijaly rostliny na plně hnojené kontrole v období sloupkování (BBCH 30-31) celkem 174 kg/ha hlavních živin (N, P, K, Ca a Mg). Příjem dusíku byl 85 kg, fosforu 9,6 kg a draslíku 67 kg/ha. Na kontrole č. 2 s aplikací fosforu a draslíku přijaly rostliny celkem 297 kg živin na 1 ha. Příjem dusíku činil 153 kg, fosforu 14,9 kg a draslíku 107 kg/ha. Po aplikaci přípravku AZOTER F do půdy před setím pšenice přijaly rostliny v období počátku sloupkování 200 kg živin na 1 ha. Příjem dusíku byl 97 kg, fosforu 10,8 kg a draslíku 77 kg/ha. Po aplikaci AZOTER L v odnožování byly rostliny stimulovány k růstu a přijaly 278 kg živin na 1 ha. Příjem dusíku činil 129 kg, fosforu 15 kg a draslíku 113 kg/ha. Po aplikaci přípravku AZOTER F před setím a AZOTER L v odnožování s přídavkem 70 kg N/ha ve hnojivech přijaly rostliny celkem 232 kg živin na 1 ha, z toho 106 kg N, 13,2 kg P a 95 kg K/ha. Po aplikaci přípravků bez přídavku N hnojiv přijaly rostliny ve sloupkování 190 kg živin na 1 ha, z toho 91 kg N, 10,3 kg P a 74 kg K/ha. Z výsledků příjmu živin v období první poloviny vegetace (do sloupkování) vyplývalo pozitivní působení bakteriálních přípravků a hnojiv na růst a výživný stav rostlin pšenice. Velmi dobře byly bezprostředně stimulovány rostliny po aplikaci listově působícího přípravku AZOTER L, který byl aplikován v odnožování (graf 3).

Graf 3. Biologický příjem živin nadzemní biomasou pšenice v období sloupkování (BBCH 30-31) dne 21. 4. 2019

Biologický příjem živin nadzemní biomasou pšenice v období sloupkování BBCH 30 31 dne 21. 4. 2019

 

Trend příjmu živin ve druhé polovině vegetace se podle jednotlivých variant hnojení a stimulace rostlin významně změnil oproti stavu ve sloupkování. Porost přijal v období mléčné zralosti zrna na kontrolní variantě celkem 728 kg hlavních živin z 1 ha. Příjem dusíku byl zjištěn 325 kg, fosforu 46 kg a draslíku 294 kg/ha. Na kontrolní parcele s aplikací navíc fosforu a draslíku přijaly rostliny podstatně méně živin celkem 392 kg/ha. Příjem dusíku byl zjištěn185 kg, fosforu 26 kg a draslíku 143 kg/ha. Po aplikaci přípravku AZOTER F do půdy před setím byl zjištěn příjem živin v průměru 643 kg/ha, z toho dusíku 305 kg, fosforu 39 kg a draslíku 234 kg/ha. Aplikace AZOTER L stagnovala s účinkem a příjem živin dosáhl na závěr vegetace pouze 370 kg/ha. Příjem dusíku byl 177 kg, fosforu 26 a draslíku 135 kg/ha. Po aplikaci AZOTER F před setím a AZOTER L v odnožování s přídavkem 70 kg N/ha v minerálních hnojivech přijaly rostliny 317 kg živin na 1 ha, z toho 141 kg N, 25 kg P, 120 kg K/ha. Aplikace kombinace AZOTER F před setím a AZOTER L v odnožování bez přídavku dusíku ve hnojivech vykazovaly celkový příjem živin 291 kg/ha. Příjem dusíku byl 137 kg, fosforu 23 kg a draslíku 103 kg/ha. Hnojení NPK do seťového lůžka se projevilo omezením růstové schopnosti kořenů do hlubšího profilu půdy, a tím došlo k významnému omezení příjmu živin. Z testovaných přípravků aplikace AZOTER F podpořila růst a výživu rostlin nejefektivněji, avšak plné hnojení dusíkem do 190 kg N/ha bez aplikace AZOTER přípravků (kontrola) vykazovalo nejvyšší příjem živin (graf 4).

Graf 4. Biologický příjem živin nadzemní biomasou pšenice v období mléčné zralosti (BBCH 71) dne 24. 6. 2019

Biologický příjem živin nadzemní biomasou pšenice v období mléčné zralosti BBCH 71 dne 24. 6. 2019

 

Půda pod porosty vykazovala v období mléčné zralosti významně nižší obsah minerálního dusíku (Nmin.) v půdě, než na podzim před založením pokusu. Před založením porostu a aplikací přípravku AZOTER F byla zjištěna po suchém počasí dobrá zásoba Nmin. V létě 2019 v období ukončování hlavní potřeby dusíku pšenicí byla zaznamenána zásoba Nmin. malá na kontrolní variantě i na variantách s ošetřením přípravky AZOTER. Velmi malá zásoba byla zjištěna na variantě bez aplikace dusíku ve hnojivech. Nedostatečná zásoba Nmin. pro tvorbu kvality zrna byla na variantách kombinace aplikace přípravků AZOTER F před setím a následné aplikace AZOTER L v odnožování a bez přídavku dusíku (0 kg N/ha) i při nižší dávce dusíku ve hnojivech 70 kg N/ha. Střední potřeba dohnojení dusíkem byla diagnostikována pro ostatní varianty včetně kontroly (tab. 2).

Datum odběru Varianta Sušina (%) N-NO3 (mg/kg) N-NH4 (mg/kg) Nmin. (mg/kg) Zásoba (kategorie) Zásoba (kg/ha)
14.9.2018 Plocha pokusu 88,55 20,90 2,97 23,84 dobrá 95
24.6.2019 Kontrola (190N,80P,47K) 87,67   4,05 4,38   8,43 malá 34
AZOTER F (110N) 87,03   4,08 3,44   7,52 malá 30
AZOTER L (150N) 87,92   4,37 5,02   9,39 malá 38
AZOTER F + L (70N) 86,16   1,85 3,54   5,38 malá 22
AZOTER F + L (0N) 86,84   1,83 3,11   4,94 velmi malá 20

Tab. 2. Obsah minerálního dusíku (Nmin.) v půdě před založením pokusu a v létě v mléčné zralosti pšenice

Zasetá parcela po aplikaci přípravků AZOTER F před předseťovou přípravou (sucho, 17. 10. 2018)

Zasetá parcela po aplikaci přípravků AZOTER F před předseťovou přípravou sucho 17. 10. 2018

 

Sklizňový výnos zrna kolísal podle jednotlivých variant od -20 do +1 % oproti kontrole kde nebyl provedena aplikace testovaných přípravků AZOTER. Výnos zrna 7,44 t/ha byl zjištěn na první kontrolní parcele s plnou dávkou dusíkatého hnojení 190 kg/ha. Na druhé kontrolní variantě s aplikací navíc NPK hnojiva před setím (dodání P a K pro porost pšenice) byl dosažen výnos nižší 7,14 t/ha. Aplikace fosforu a zapravení do hloubky seťového lůžka se projevila v suchém průběhu vegetace horším využívání vláhy rostlinami pro mělčí zakořenění v povrchovém profilu půdy, do kterého byl málo pohyblivý fosfor zapraven před setím. Tento trend po aplikaci fosforu do povrchové vrstvy je v suchých letech obvyklý. Po aplikaci testovaného přípravku AZOTER F do půdy před setím s následnou jarní aplikací redukované dávky dusíku na 110 kg/ha byl zjištěn nejvyšší výnos zrna 7,52 t/ha. Aplikace tohoto půdního bakteriálního přípravku zpřístupnila dostatečně dusík (doplnila úsporu z aplikace minerálních hnojiv) v půdě a částečně i fosfor a draslík. Po aplikaci přípravku AZOTER L v odnožování a po jarní aplikaci redukované dávky dusíku na 150 kg/ha dosáhl porost výnosu 7,02 t/ha. Po aplikaci kombinace přípravků AZOTER F do půdy před setím a AZOTER L na jaře v odnožování a po přídavku značně redukované dávky dusíku na 70 kg/ha byl dosažen výnos zrna 6,47 t/ha. Po aplikaci kombinace přípravků AZOTER F a AZOTER L a vypuštění aplikace dusíkatých hnojiv (0 kg N/ha) byl dosažen nejnižší výnos zrna 5,96 t/ha (graf 5).

Výnos zrna podle jednotlivých variant odpovídal odběru dusíku. Při nejvyšších hladinách výnosů na pokuse, blízkých kontrolním variantám s plným hnojením dusíkem v dávce 190 kg/ha a po aplikaci přípravku AZOTER F do půdy před setím se sníženou jarní aplikační dávkou dusíku na 110 kg/ha odebraly porosty srovnatelně kolem 22 kg N/t výnosu. To bylo v intervalu běžného středního odběru dusíku zrnem pšenice. Po aplikaci AZOTER L při jarní dávce 150 kg N/ha již porost odebral méně 19,4 kg N/t, po aplikaci kombinace AZOTER F před setím a AZOTER L v odnožování a při přídavku 70 kg N/ha ve hnojivech odebral porost 18,7 kg N/t. Významně nižší odběr dusíku 15,5 kg N/t byl po aplikace kombinace přípravků AZOTER bez přídavku dusíkatého hnojiva. Výnos bez hnojení dusíkem, tedy výživa dusíkem zajištěná pouze aplikací přípravků AZOTER a mineralizační činností v půdě přesto i v suchém počasí zajistila výnos 5,96 t/ha.

Graf 5. Vliv aplikace přípravků AZOTER na výnos zrna pšenice (při 14 % vlhkosti)

Vliv aplikace přípravků AZOTER na výnos zrna pšenice při 14 vlhkosti

 

 

Odběr dusíku zrnem pšenice ve sklizni
Odběr Kontrola (190N) Kontrola (190N,80P,47K) AZOTER F (110N) AZOTER L (150N) AZOTER F+L (70N) AZOTER F+L (0N)
kg N/ha: 146 139 144 112 117 82
kg N/t: 22,3 22,1 21,6 19,4 18,7 15,5

Nejvyšší výnos zrna na variantě s aplikací přípravku AZOTER F a s jarní aplikací upravené dávky dusíku na 110 kg/ha byl tvořen vyšším počtem klasů a vyšším počtem zrn v klase. Hmotnost tisíce zrn (HTZ) byla průměrná, objemová hmotnost byla střední. Kontrolní varianty bez aplikace přípravků AZOTER s plnou dávkou dusíku vykazovaly nejvyšší počet klasů na ploše, ale nižší HTZ a objemovou hmotnost zrna. Nejvíce působila na velikost zrn aplikace kombinace AZOTER F před setím + AZOTER L na list v odnožování při nižší úrovni aplikace dusíkatých hnojiv. To svědčilo na postupné a intenzivní působení bakteriálních hnojiv na příjem živin ke konci suché vegetace (tab. 3).

Varianta Počet klasů (ks/m2) HTZ (g) Objemová hmotnost zrna (dg/l)
Kontrola (190N) 643 39,49 73,6
Kontrola (190N,80P,47K) 684 39,71 72,6
Azoter F (110N) 636 40,73 75,3
Azoter L (150N) 592 40,14 73,5
Azoter F + L (70N) 572 46,33 77,0
Azoter F + L (0N) 572 43,45 74,4

  Tab. 3. Vliv aplikace přípravků AZOTER na vybrané výnosotvorné prvky

Kvalita zrna podle obsahu dusíkatých látek (NL) klesala s intenzitou aplikace dusíkatých hnojiv během jarní vegetace. Nejvyšší obsah NL na úrovni 13,9 % byl na kontrolní parcele s plnou dávkou dusíku 190 kg N/ha. Po aplikaci 18 kg N/ha na podzim v NPK hnojivu a zbylé části 172 kg N/ha na jaře poklesl mírně obsah NL na 13,8 %. Po aplikaci AZOTER F před setím se sníženou aplikační dávkou na 110 kg N/ha byl obsah NL stále vysoký 13,5 %. Po aplikaci přípravku AZOTER L s jarní dávkou 150 kg N/ha ve hnojivech byl dosažen obsah NL již nižší 12,1 %. Zde již nebyla dosažena hranice obvyklého minimálního požadavku na obsah 12,5 % NL v zrně pro pekařské zpracování. Po aplikaci kombinace přípravků AZOTER F před setím a následně AZOTER L v odnožování s přídavkem 70 kg N/ha ve hnojivech poklesl obsah NL na 11,7 %. Významný pokles obsahu NL na 9,7 % byl zjištěn bez přídavku dusíku v technologické kombinaci aplikace přípravků AZOTER F a AZOTER L.

Obsah škrobu byl nejnižší na kontrolních variantách a nejvyšší na dusíkem nehnojené parcele. Trend odpovídal obsahu dusíkatých látek v zrně. Číslo poklesu (FN) bylo nejvyšší 520 s na kontrolní variantě a naopak nejnižší 443 s na parcele nehnojené dusíkem s aplikací kombinace přípravků AZOTER F + AZOTER L. Nejvýnosnější varianta po aplikaci AZOTER F s přídavkem 110 kg N/ha ve hnojivech vykazovala druhé nejvyšší číslo poklesu 488 s. Aplikace AZOTER L se 150 kg N/ha ve hnojivech vykazovala číslo poklesu 483 s. Aplikace NPK hnojiva před setím se projevila minimálně v čísle poklesu (468 s). Kombinace aplikace AZOTER F před setím a AZOTER L v odnožování s přídavkem 70 kg N/ha vykazovala číslo poklesu 451 s. Hodnoty poklesu pro suchý průběh vegetace byly velmi vysoké na všech variantách, což svědčilo o velmi dobré stabilitě škrobu o dobrém projevu bílkovin při chlebovém zpracování.

Obsah mokrého lepku byl nejvyšší 29 % po NPK hnojení na kontrole s celkovou dávkou 190 kg N/ha a bez aplikace AZOTER, dále po aplikaci AZOTER F s přídavkem 110 kg N/ha a blízce také na kontrole s plnou dávkou 190 kg N/ha bez aplikace NPK na podzim. Je patrné, že intenzivněji hnojené a vyživené rostliny poskytly nejvyšší obsah lepku. Po aplikaci AZOTER L s přídavkem 150 kg N/ha byl obsah lepku nižší 26 % a po aplikaci kombinace přípravků AZOTER F + AZOTER L s přídavkem 70 kg N/ha poklesl na 25 %. Bez aplikace N hnojiv po kombinaci přípravků AZOTER F + AZOTER L byl zjištěn nejnižší obsah lepku 18 %. Kvalita lepku podle ukazatele gluten index byla nejvyšší 94 % při jeho nízkém obsahu na variantě kombinací AZOTER F + AZOTER L bez aplikace dusíkatých hnojiv. Nejnižší podíl kvalitního lepku 76 % byl zjištěn po aplikaci AZOTER F s přídavkem 110 kg N/ha. Po aplikaci plné dávky dusíku na kontrolách bez aplikace AZOTER přípravků, byl gluten index střední 81 – 85 %.

Sedimentační Zelenyho test byl převážně vysoký s výjimkou varianty po aplikaci kombinace přípravků AZOTER F před setím a AZOTER L v odnožování bez přídavku dusíkatých hnojiv ((0 kg N/ha), kde byl objem sedimentu malý 26 ml. Aplikace plné dávky dusíku 190 kg N/ha (kontrola) vykazovala nejvyšší objem sedimentu 55 ml a podobně 50 ml druhá kontrola s aplikací NPK hnojiva při plné dávce dusíku. Nejvýnosnější varianta s aplikací AZOTER F a s jarním přídavkem 110 kg N/ha ve hnojivech vykazovala také vyšší objem sedimentu 45 ml. Střední objem sedimentu 40 ml byl po aplikaci AZOTER L s přídavkem 150 kg N/ha a po kombinaci AZOTER F + AZOTER L s přídavkem 70 kg N/ha (tab. 4).

Varianta Obsah

N-látek (%)

Obsah škrobu (%) Číslo poklesu (s) Obsah mokrého lepku (%) Gluten index (%) Zelenyho sediment. test (ml)
Kontrola (190N) 13,92 64,06 520 28,8 85 55
Kontrola (190N,80P,47K) 13,80 64,81 468 29,5 81 50
Azoter F (110N) 13,52 64,94 488 29,1 76 45
Azoter L (150N) 12,12 67,44 483 25,6 84 40
Azoter F + L (70N) 11,67 68,00 451 24,8 83 40
Azoter F + L (0N)   9,70 71,63 443 18,0 94 26

Tab. 4. Vliv aplikace přípravků AZOTER na kvalitu zrna pšenice

Ekonomické zhodnocení: Účinek aplikace bakteriálních hnojiv AZOTER se projevil velmi pozitivně ve variantě aplikace F typu s aplikací před setím do půdy. Aplikace AZOTER F s úsporou 80 kg N/ha v jarní aplikaci dusíkatých hnojiv (aplikováno pouze 110 kg N/ha) vykazovala sice jen mírný, o 1 % vyšší výnos zrna než kontrola, avšak v čisté tržbě bylo dosaženo 2,3 % přírůstku, tedy navýšení tržby o 652 Kč/ha vůči kontrole s plnou dávkou 190 kg N/ha. Přírůstek tržby byl tvořen jednak vyšší hrubou tržbou o 312 Kč/ha, tak především úsporou 1.440 Kč/ha na aplikovaném dusíku ve hnojivech oproti kontrole s plnou dávkou dusíku. Úspora na hnojení dusíkem byla zároveň vyšší, než náklad na aplikaci přípravku AZOTER F (průměrná cena přípravku 900 Kč + obvyklá cena aplikace postřikovačem 200 Kč/ha). Úsporu lze kalkulovat vyšší asi o 200 Kč, tedy celkem 1.640 Kč/ha pro snížení jarních vstupů hnojení do porostu. Druhá nejvyšší čistá tržba byla dosažena na kontrolní parcele. V pořadí jako třetí se umístila čistá tržba po aplikaci přípravku AZOTER L v odnožování s úsporou 40 kg N/ha oproti kontrole. Vykazovala však již propad o 7 % oproti kontrole s plnou dávkou dusíku 190 kg N/ha a bez aplikace AZOTER. Propad v tržbě o 11 % byl po aplikaci NPK hnojiva na druhé kontrolní variantě s plnou dávkou dusíku 190 kg/ha. Kombinovaná aplikace AZOTER F před setím + AZOTER L v odnožování a s přídavkem 70 kg N/ha vykazovala 13 % ztrátu tržby a navazující varianta bez přídavku dusíku ve hnojivech bezmála 16 % ztrátu tržby vůči kontrole.

Graf 6. Porovnání čisté tržby z produkce pšenice po různé intenzitě hnojení a aplikace přípravků AZOTER

Porovnání čisté tržby z produkce pšenice po různé intenzitě hnojení a aplikace přípravků AZOTER

 

Pozn.: Čistá tržba = přímá hrubá tržba z prodeje (3.900 Kč/t zrna) po odečtu přímých nákladů na hnojení provedené nad rámec kontrolní varianty (190N), tedy po odečtu nákladů na aplikaci fosforu a draslíku (varianta 190N,80P,47K) a po odečtu nákladů na aplikace AZOTER přípravků v přehledu na jednotlivých variantách. Čistá tržba rovněž zahrnuje úsporu ve hnojení dusíkem (1 kg N = 18 Kč) u variant s aplikací AZOTER přípravků.

Varianta Hrubá (přímá) tržba (Kč/ha) Přímé náklady na hnojení porostu
Aplikace hnojiv (Kč/ha) Aplikace AZOTER (Kč/ha) Celkem aplikace (Kč/ha) Celkem na 1 t zrna (Kč)
Kontrola (190N) 29016 3420 0 3420 460
Kontrola (190N,80P,47K) 27846 5175 0 5175 725
Azoter F (110N) 29328 1980 1100 3080 410
Azoter L (150N) 27378 2700 1100 3800 541
Azoter F + L (70N) 25233 1260 2200 3460 535
Azoter F + L (0N) 23244 0 2200 2200 369

Kukuřice silážní v lokalitě Živanice (o. Pardubice)

půda: středně těžká až lehčí (fluvizem modální eubazická až mesobazická, fluvizem kambická) na nivních uloženinách, terasách, nadm. výška 212 m

Organická hmota (%) Půdní reakce Obsah přístupných živin (mg/kg zeminy)
Cox. pH/CaCl2 Nmin. P K Ca Mg Zn
1,39 6,49 10,8 70 113 4062 214 0,57
Střední Slabě kyselá Malá zásoba Vyhovující Vyhovující Vysoký Dobrý Nízký

Tab. 5. Agrochemické vlastnosti půdy na pozemku před aplikací přípravků AZOTER (4. 4. 2019)

Aplikace bakteriálního přípravku AZOTER F byla provedena před setím kukuřice dne 15. 4. běžným pozemním postřikovačem s následným zapravením kompaktorem do hloubky 8 – 10 cm. Poté byla provedena aplikace dusíku v koncentrovaném kapalném dusíkatém hnojivu DAM 390. Aplikace přípravku AZOTER L byla provedena během vegetace dne 20. 6. v období vyvinutého 7. –  8. listu kukuřice. Pěstována byla odrůda P9400. Sklizeň proběhla 20. 9. 2019.

Půda v období intenzivního růstu kukuřice vykazovala nejvyšší zásobu minerálního dusíku (Nmin.) na kontrolní parcele bez aplikace přípravků AZOTER a pouze s aplikací plné diagnostikované dávky dusíku ve hnojivech. Zde byla diagnostikována dobrá zásoba Nmin. 102 kg/ha. V systému úspory v aplikaci dusíku ve hnojivech při aplikaci AZOTER přípravků byla zjištěna téměř poloviční zásoba Nmin. na všech parcelách oproti kontrole. Po aplikaci snížené dávky dusíku na 105 kg/ha ve hnojivu DAM 390 po aplikaci přípravku AZOTER F se vyskytovala nižší střední zásoba Nmin. 56 kg/ha. Po aplikaci středně snížené dávky dusíku 85 kg/ha po aplikaci přípravku AZOTER F byla zjištěna zásoba střední 51 kg/ha. Po aplikaci nejnižší dávky dusíku 45 kg/ha po aplikací přípravku AZOTER F byla zjištěna střední zásoba Nmin. 45 kg/ha. V systému listové aplikace AZOTER L byla aplikována dávka dusíku ve hnojivech 125 kg/ha. Následně v období vyvinutého 7. – 8. listu kukuřice byl aplikován přípravek AZOTER L a později v intenzivním růstu kukuřice byla zjištěna zásoba Nmin. střední 54 kg/ha (graf 7).

Graf 7. Obsah minerálního dusíku a nitrátového podílu v půdě pod porostem kukuřice dne 8. 7. 2019 (BBCH 35-37)

Obsah minerálního dusíku a nitrátového podílu v půdě pod porostem kukuřice dne 8. 7. 2019 BBCH 35 37

 

 

Potřeba hnojení N (kg/ha) k 8. 7.: Kontrola (165N) AZOTER F (105N) AZOTER F (85N) AZOTER F (45N) AZOTER L (125N)
8 kg N/ha 54 kg N/ha 59 kg N/ha 65 kg N/ha 56 kg N/ha

Zásoba Nmin. v půdě byla až do sklizně nižší na variantách s aplikací přípravků AZOTER s navrženou úsporou dávky dusíku ve hnojivech. Kontrolní varianta s aplikací plné dávky dusíku 165 kg/ha vykazovala nejvyšší zásobenost půdy Nmin. V období sklizně byla zásoba Nmin. v půdě malá (13 kg/ha) na kontrolní variantě a velmi malá (4 – 8 kg/ha) na variantách s úsporou aplikované dávky dusíku ve hnojivech po aplikaci přípravků AZOTER. Všechny varianty včetně kontroly vykazovaly velmi dobré využití dusíku z půdy pro tvorbu výnosu. Zásoba Nmin. v půdě před hnojením a aplikací přípravků AZOTER byla 43 kg/ha. V době sklizně došlo k významnému poklesu, tedy využití dusíku aplikovaného, napoutaného ze vzduchu (N2) i případně mineralizovaného v půdě porosty kukuřice (graf 8).

Graf 8. Dynamika obsahu minerálního dusíku v půdě pod porosty kukuřice s různou úrovní hnojení dusíkem po aplikaci přípravků AZOTER

Dynamika obsahu minerálního dusíku v půdě pod porosty kukuřice s různou úrovní hnojení dusíkem po aplikaci přípravků AZOTER

 

Aplikace přípravku AZOTER F do půdy byla provedena těsně před předseťovou přípravou půdy dne 15. 4. 2019. Půda vykazovala před aplikací slabě kyselou půdní reakci (pH), vyhovující obsah přístupného fosforu a draslíku, vysoký obsah vápníku a dobrý obsah hořčíku. Porost kukuřice byl zasetý 18. 4. a setí předcházela aplikace dusíku v kapalném hnojivu DAM 390 ve stupňovaných dávkách podle variant. Po uplynutí bezmála 5 měsíců vegetace kukuřice byla zjištěna významná změna v obsahu přístupných živin a částečně v půdní reakci oproti stavu před založením porostu. Významně poklesl obsah přístupného fosforu z vyhovující (70 mg/kg) do nízké (33 mg/kg) až velmi nízké (25 mg/kg) hladiny obsahu. Je patrné, že aplikace AZOTER F zmírnila pokles obsahu přístupného fosforu ve srovnání s kontrolou, kde se vyskytl na závěr vegetace velmi nízký obsah. Pokles obsahu přístupného draslíku nebyl zaznamenán. Naopak po aplikaci plné dávky dusíku na kontrolní parcele byl zvýšen ze 113 mg/kg na 167 mg/kg. Po aplikaci přípravku AZOTER F s nižší dávkou dusíku 105 kg N/ha došlo ke zvýšení obsahu draslíku na 149 mg/kg. Obsah přístupného vápníku zaznamenal pokles po aplikaci přípravku AZOTER F. Po aplikaci plné dávky dusíku naopak došlo k mírnému zpřístupnění vápníku oproti stavu před založením porostu. Obsah přístupného hořčíku se zvýšil po aplikaci plné dávky dusíku na kontrole i po snížené dávce dusíku společně s aplikací přípravku AZOTER F (tab. 6).

Termín/varianta pH P K Ca Mg
CaCl2 obsah v mg/kg zeminy
Před setím/aplikací hnojiv a AZOTER přípravků 4. 4. 2019 6,49

slabě kyselá

70

vyhovující

113

vyhovující

4062

vysoký

214 dobrý
Závěr vegetace 13. 9. 2019
Kontrola (165N) 6,40
slabě kyselá
25

velmi nízký

167

vyhovující

4170

vysoký

257

dobrý

AZOTER F (105N) 6,63
neutrální
AZOTER F (85N) 6,52

slabě kyselá

33

nízký

149

vyhovující

3892

vysoký

269

vysoký

AZOTER F (45N) 6,40

slabě kyselá

AZOTER L (125N) 6,40

slabě kyselá

Tab. 6. Vliv aplikace přípravků AZOTER F a úspory v aplikované dávce dusíku ve hnojivech na půdní reakci a na obsah přístupných živin v půdě (ve výluhu podle Mehlicha III)

Průměrné rostliny z jednotlivých parcel pokusu ze dne 8. 7. 2019 (BBCH 35 – 37)

Průměrné rostliny z jednotlivých parcel

 

azoter pokus 1

azoter pokus 2

Rostliny vykazovaly v období intenzivního růstu rozdílnou hmotnost nadzemní biomasy. Na kontrolní variantě s plnou dávkou dusíku 165 kg N/ha vykazovala sušina nadzemní biomasy hmotnost 7,38 t/ha. Po aplikaci přípravku AZOTER F se souběžnou sníženou dávkou dusíku ve hnojivech na 105 kg/ha vykazovala nadzemní biomasa hmotnost 8,40 t/ha. Po aplikaci dusíku ve středně snížené dávce 85 kg/ha po aplikaci přípravku AZOTER F byla zjištěna hmotnost nadzemní biomasy 8,74 t/ha. Po aplikaci nejnižší dávky dusíku 45 kg/ha po aplikaci AZOTER F bylo dosaženo hmotnosti nadzemní biomasy 7,07 t/ha. Aplikace AZOTER L byla provedena v období 7. – 8. listu dne 20. 6. a při setí kukuřice s přídavkem 125 kg N/ha ve hnojivech. Zhodnocení vegetačního a výživného stavu rostlin bylo provedeno 18. den po aplikaci a rostliny vykazovaly nejnižší hmotnost nadzemní biomasy 6,05 t/ha. Byla zřejmá deprese v růstu u ošetřených rostlin. Naopak aplikace přípravku AZOTER F do půdy vykazovala velmi dobré působení na růst nadzemní biomasy (graf 9).

Graf 9. Hmotnost sušiny nadzemní biomasy rostlin kukuřice v intenzivním růstu (BBCH 35-37, ze dne 8. 7.)

Hmotnost sušiny nadzemní biomasy rostlin kukuřice v intenzivním růstu BBCH 35 37 ze dne 8. 7.

 

Rostliny v intenzivní růstu vykazovaly rozdílnou fázi růstu a délku. Nejvyšší nárůst vykazovaly rostliny po aplikaci přípravku AZOTER F s aplikací dusíku ve hnojivech ve středně snížené dávce 85 kg N/ha. Výživa rostlin dusíkem byla nejlepší (v mírném deficitu) po aplikaci přípravku AZOTER L, avšak rostliny byly vzrůstem malé a opožděné. Výživa dusíkem po aplikaci přípravku AZOTER L se spíše koncentrovala v nadzemní biomase a čekala na využití v růstu stonku a nových listů. Nejhorší výživa dusíkem na úrovni hlubokého deficitu byla po aplikaci dávky 45 kg N/ha ve hnojivech po předchozí aplikaci přípravku AZOTER F. Střední úroveň výživy dusíkem (střední deficit) byla po aplikaci AZOTER F s přídavkem 85 a 105 kg N/ha. Na kontrolní variantě s plnou dávkou dusíku byla výživa dusíkem na vyšší úrovni (mírný deficit). Výživa fosforem byla ve velmi hlubokém deficitu na variantě s dávkou 85 kg N/ha s aplikaci AZOTER F. Ve hlubokém deficitu byla výživa na kontrole bez aplikace AZOTER F a na variantě po aplikaci 105 kg N/ha ve hnojivech společně s AZOTER F. Podobně tomu bylo po aplikaci přípravku AZOTER L. Nejlepší výživa fosforem na úrovni hlubokého deficitu byla po aplikaci malé dávky 45 kg N/ha s aplikací AZOTER F. Výživa draslíkem byla na úrovni hlubokého velmi hlubokého deficitu na variantě dávky 105 kg N/ha s aplikací AZOTER F. Hluboký deficit byla na ostatních variantách včetně kontroly. Výživa vápníkem byla ve hlubokém až středním deficitu. Nejlepší výživa vápníkem byla na kontrole. Výživa hořčíkem byla na kontrole na úrovni mírného deficitu a na ostatních variantách ve středním deficitu. Výživa zinkem byla ve středním deficitu na kontrole a na ostatních variantách ve hlubokém deficitu

V souhrnu byla nejlepší výživa rostlin v polovině intenzivního růstu na kontrolní variantě s aplikací plné dávky 165 kg N/ha bez aplikaci přípravků AZOTER. Druhá nejlepší výživa byla u rostlin po aplikaci přípravku AZOTER L, ale rostliny byly vzrůstem nižší a v důsledku s nižší hmotností sušiny (tab. 7).

Varianta Fenofáze (BBCH) Délka rostlin (cm) Sušina rostlin 100 ks (g) N (%) K optimu (%) P (%) K optimu (%) K (%) K optimu (%) Ca (%) K optimu (%) Mg (%) K optimu (%) Zn (mg/kg) K optimu (%)
Kontrola (165N) 37 195 86,87 2,02 88 0,18 60 1,19 60 0,46 77 0,28 93 36,3 73
AZOTER F (105N) 37 195 98,87 1,75 76 0,18 60 1,03 52 0,42 70 0,25 83 31,2 62
AZOTER F (85N) 37 210 102,87 1,76 77 0,17 57 1,24 62 0,39 65 0,23 77 28,6 57
AZOTER F (45N) 36 210 83,23 1,71 74 0,20 67 1,36 68 0,42 70 0,24 80 30,5 61
AZOTER L (125N) 35-36 180 71,23 2,06 90 0,19 63 1,28 64 0,40 67 0,25 83 33,7 67

Tab. 7. Výživný stav rostlin kukuřice v období intenzivního růstu dne 8. 7.

Detailněji hodnocený příjem dusíku nadzemní biomasou kukuřice ukazoval zanedbatelné rozdíly mezi kontrolou bez aplikace přípravků AZOTER a jen s aplikací plné dávky 165 kg N/ha a variantou s aplikací snížené dávky dusíku 105 kg/ha při aplikaci AZOTER F. Zde byl příjem dusíku nejvyšší v rozpětí 147 – 154 kg/ha podle variant. Pokles v příjmu dusíku na 121 kg/ha byl zaznamenán na parcele s nízkou dávkou dusíku 45 kg N/ha ve hnojivech po aplikaci AZOTER F. Podobný příjem 125 kg N/ha byl po aplikaci přípravku AZOTER L během vegetace, ačkoliv bylo před setím aplikováno 125 kg N/ha ve hnojivech. Příjem fosforu byl nejvyšší 15 kg/ha na variantách s aplikací AZOTER F při dávce dusíku ve hnojivech 105 a 85 kg/ha. Střední příjem fosforu 13 – 14 kg/ha byl na kontrole a po přípravku AZOTER F s aplikací 45 kg N/ha. Nejnižší příjem fosforu 12 kg/ha byl po aplikaci AZOTER L. Příjem draslíku také kolísal podle variant. Nejvyšší příjem draslíku 108 kg/ha byl po aplikaci AZOTER F s dávkou 85 kg N/ha. Po aplikaci nízké dávky 45 kg N/ha byl příjem 96 kg/ha. Příjem draslíku v úzkém rozpětí 87 – 88 kg/ha byl na kontrole a po aplikaci přípravku AZOTER F. Po aplikaci přípravku AZOTER L byl příjem draslíku nejnižší 78 kg/ha. Příjem vápníku vykazoval podobný trend jako fosfor v užším rozpětí 24 – 35 kg/ha. Příjem hořčíku byl v rozpětí 15 – 21 kg/ha. Nejnižší příjem hořčíku byl po aplikaci přípravku AZOTER L a nejvyšší na kontrole a po aplikaci AZOTER F s přídavkem 105 kg N/ha (graf 10).

Vzcházení porostu na pokuse AZOTER 2019

Vzcházení porostu na pokuse AZOTER 2019

 

Graf 10. Biologický příjem živin nadzemní biomasou kukuřice v intenzivním růstu den 8. 7. (BBCH 35 – 37)

Biologický příjem živin nadzemní biomasou kukuřice v intenzivním růstu den 8. 7. BBCH 35 – 37

 

Porost na kontrolní variantě s aplikací plné dávky dusíku 165 kg/ha poskytl výnos čerstvé píce 43,93 t/ha v přepočtu na optimální obsah sušiny 32 %. Po aplikaci přípravku AZOTER F s přídavkem snížené dávky dusíku ve hnojivech na 105 kg/ha byl zjištěn výnos píce 41,02 t/ha. Po aplikaci středně snížené dávky dusíku na 85 kg/ha po aplikaci přípravku AZOTER F byl zjištěn srovnatelný výnos píce s kontrolní variantou 43,74 t/ha. Po aplikaci podstatně snížené dávky dusíku ve hnojivech na 45 kg/ha po aplikaci přípravku AZOTER F byl zjištěn výnos 43,46 t/ha. Po aplikaci přípravku AZOTER L během vegetace s přídavkem 125 kg N/ha před setím vykázal porost nejnižší výnos 38,64 t/ha.

Potenciální výnos píce stanovený z odběru vzorků rostlin při sklizni byl v trendu odlišný od skutečně dosaženého výnosu ze sklizňové plochy zejména u AZOTER F přípravku. Na kontrolní variantě byl stanoven potenciální výnos čerstvé píce v průměru 66,32 t/ha. Po aplikaci přípravku AZOTER F s přídavkem 105 kg N/ha ve hnojivech byl stanoven výnos píce 69,24 t/ha. Po aplikaci snížené dávky dusíku na 85 kg/ha s aplikací přípravku AZOTER F byl stanoven výnos 60,26 t/ha. Podstatně snížená dávka dusíku na 45 kg/ha ve hnojivech společně s aplikací přípravku AZOTER F vykazovala potenciál výnosu nejvyšší 72,12 t/ha. Naopak nejnižší potenciál výnosu 56,43 t/ha byl po aplikaci přípravku AZOTER L s přídavkem dusíku před setím v dávce 125 kg/ha. Výsledek výnosu z plošné mechanizované sklizně a odebraných rostlin se v případě přípravku AZOTER L shodoval. Po tomto ošetření rostliny neprospívaly a poskytly nejnižší výnos (graf 11).

Odběr dusíku sklizní píce byl nejnižší na kontrolní variantě 167 kg/ha. Po aplikaci přípravku AZOTER F s přídavkem 105 a 85 kg N/ha ve hnojivech odebral porost 187 kg N/ha. Po aplikaci AZOTER F s přídavkem 45 kg N/ha a po aplikaci AZOTER L s přídavkem 125 kg N/ha byl odběr dusíku 177 kg/ha.

Graf 11. Vliv aplikace přípravků AZOTER na výnos čerstvé hmoty píce při standardním 32 % obsahu sušiny (20. 9.)

Vliv aplikace přípravků AZOTER na výnos čerstvé hmoty píce při standardním 32 obsahu sušiny 20. 9.

 

Odběr dusíku sklizní
K (165N) AZOTER F (105N) AZOTER F (85N) AZOTER F (45 N) AZOTER L (125 N)
kg N/ha 167 187 187 177 177
kg N/t píce 4,6 5,7 4,9 5,5 5,5
normativ kg N/t 3,5 – 4,0 3,5 – 4,0 3,5 – 4,0 3,5 – 4,0 3,5 – 4,0

Výnos píce byl tvořen zejména délkou rostlin ve sklizni. Na kontrolní variantě s aplikací plné dávky dusíku 165 kg/ha byla průměrná délka rostlin 230 cm s hrubým podílem hmotnosti palic 41 % ve hmotnosti celé rostliny. Osazení palic zrny bylo vyšší a hmotnost tisíce zrn byla vysoká 486 g, čemuž odpovídal i vysoký obsah škrobu v píci. Na parcele s aplikací snížené dávky dusíku na 105 kg/ha ve hnojivech a s aplikací přípravku AZOTER F byla zjištěna průměrná délka rostlin 235 cm a s hrubým podílem palic 42 % v píci. Osazení palice zrny bylo vyšší a průměrná HTZ dosahovala 427 g a rovněž byl zaznamenán vysoký obsah škrobu. Aplikace přípravků AZOTER F společně se sníženou dávkou dusíku na 85 kg/ha ve hnojivech se vykazovala délku rostlin 225 cm s hrubým podílem hmotnosti palic 36 % ve hmotnosti píce. Ozrnění palic bylo střední a HTZ byla vysoká 463 g. Po aplikaci nízké dávky dusíku 45 kg/ha ve hnojivech a s aplikací přípravku AZOTER F byla zjištěna délka rostlin 222 cm s hrubým podílem hmotnosti palic 36 %. Ozrnění palic bylo střední a HTZ byla střední až vyšší 444 g. Aplikace přípravku AZOTER L během vegetace ve vyvinutém 7. – 8.  listu vykazovala nejkratší rostliny v průměru 202 cm a hrubý podíl hmotnosti palic v píci pouze 31 %. Ozrnění palic bylo nízké a HTZ byla vysoká 466 g (tab. 8).

Varianta Délka rostlin Palice Hmotnost č. h. Palice HTZ
celá rostlina odlistěná palice řady zrn zrn v řadě
cm ks/rostlina g g ks ks g
Kontrola (165N) 230±15 1,0 640 262±38 17,1±1,5 30±5 486±4
AZOTER F (105N) 235±14 1,0 654 271±40 17,3±1,7 32±4 427±5
AZOTER F (85N) 225±17 1,0 612 222±63 16,2±2,5 26±8 463±5
AZOTER F (45N) 222±22 1,0 626 223±81 16,7±2,0 26±8 444±3
AZOTER L (125N)  202±16 1,0 554 171±64 14,7±2,4 22±7 466±7

Tab. 8. Vliv aplikace přípravků AZOTER na výnosotvorné prvky kukuřičné píce

Dosažený výnos škrobu na kontrolní variantě byl 6,04 t/ha (100 %). Po aplikaci přípravku AZOTER F s přídavkem nižší dávky dusíku105 kg/ha byl zjištěn výnos 5,41 t/ha (90 %). Snížená dávka dusíku na 85 kg N/ha s aplikací AZOTER F poskytla výnos škrobu 4,05 t/ha (67 %) a po dávce 45 kg N/ha byl zjištěn výnos 5,65 t/ha (94 %). Aplikace přípravku AZOTER L s přídavkem dusíku v dávce 125 kg/ha poskytla nejnižší výnos 3,80 t/ha (63 %). Dosažený výnos hrubé vlákniny v píce byl na kontrolní variantě 2,00 t/ha (100 %). Po aplikaci přípravku AZOTER F s přídavkem 105 kg N/ha byl výnos 1,79 t/ha (90 %). Po aplikaci přípravku AZOTER F s přídavkem 85 kg N/ha byl zjištěn výnos 2,39 t/ha (120 %) a s aplikovanou dávkou 45 kg N/ha dosáhl výnos 1,96 t/ha (98 %). Aplikace přípravku AZOTER L s přídavkem 125 kg N/ha poskytla výnos vlákniny 2,05 t/ha (103 %) Výnos dusíkatých látek (NL) byl na kontrolní variantě 1,04 t/ha (100 %). Po aplikaci přípravku AZOTER F s přídavkem dávky 105 a 85 kg N/ha byl zjištěn výnos 1,17 t/ha (113 %). Po aplikaci snížené dávky dusíku na 45 kg N/ha s aplikací přípravku AZOTER F a srovnatelně po aplikaci AZOTER L během vegetace s přídavkem 125 kg N/ha byl zjištěn výnos dusíkatých látek 1,11 t/ha (106 %).

Potenciál výnosu škrobu v čerstvé píci ze sklizených vzorků rostlin při sklizni byl na kontrolní parcele stanoven 9,13 t/ha. Po aplikaci přípravku AZOTER F s přídavkem 105 kg N/ha byl stanoven výnos 8,75 t/ha, po dávce 85 kg N/ha byl zaznamenán pokles na 5,57 t/ha a po dávce 45 kg N/ha byl výnos nejvyšší 9,37 t/ha. Po aplikaci AZOTER L s přídavkem 125 kg N/ha byl stanoven výnos 5,54 t/ha. Potenciál výnosu vlákniny v píce byl stanoven na kontrole 3,32 t/ha. Po aplikaci přípravku AZOTER F s přídavkem 105 kg N/ha byl stanoven výnos 3,01 t/ha, po dávce 85 kg N/ha 3,30 t/ha a po dávce 45 kg N/ha byl výnos 3,30 t/ha. Po aplikaci přípravku AZOTER L během vegetace s přídavkem 125 kg N/ha byl stanoven výnos vlákniny 3,00 t/ha. Potenciál výnosu dusíkatých látek byl na kontrole bez aplikace AZOTER přípravků stanoven 1,73 t/ha. Po aplikaci AZOTER F s přídavkem 105 kg N/ha byl výnos 1,97 t/ha, po dávce 85 kg N/ha byl výnos 1,61 t/ha a po dávce 45 kg N/ha byl stanoven výnos 1,83 t/ha. Po aplikaci AZOTER L s přídavkem 125 kg N/ha byl stanoven výnos 1,62 t/ha (graf 12).

Graf 12. Vliv aplikace přípravků AZOTER na výnos základních kvalitativních složek píce (20. 9.)

Vliv aplikace přípravků AZOTER na výnos základních kvalitativních složek píce 20. 9.

 

Obsah sušiny v píci byl z hlediska konzervace nejvhodnější po aplikaci přípravku AZOTER F s přídavkem nižší dávky dusíku 85 kg/ha. Velmi vysoký obsah sušiny (nad 40 %) byl po aplikaci přípravku AZOTER F s přídavkem 45 kg N/ha. Ostatní varianty vykazovaly zvýšený optimální obsah sušiny, zejména pro vyšší obsah škrobu. Obsah škrobu byl optimální po aplikace přípravku AZOTER F s přídavkem 85 kg N/ha ve hnojivech a po aplikaci přípravku AZOTER L během vegetace s přídavkem 125 kg N/ha. Velmi vysoký obsah škrobu byl na kontrolní parcele a po aplikaci AZOTER F s dávkou dusíku 105 kg/ha. Velmi vysoký obsah škrobu již snižuje konzervatelnost píce. Obsah hrubé vlákniny byl přiměřený na všech variantách. Obsah dusíkatých látek v píci byl nejnižší 7,41 % na kontrolní variantě bez aplikace přípravků AZOTER. Druhý nejnižší obsah dusíkatých látek byl po aplikaci nízké dávky dusíku 45 kg/ha s aplikací přípravku AZOTER F. Na ostatních variantách byl již obsah dusíkatých látek v optimálním obsahu. Obsah lehce rozpustných cukrů byl nízký na kontrolní variantě bez aplikace AZOTER přípravků a naopak velmi vysoký obsah byl po aplikaci AZOTER F s přídavkem 85 kg N/ha. Ostatní varianty vykazovala optimální obsah cukrů pro kvalitní konzervaci. Celkově rostliny měli dobré podmínky pro asimilaci a transformaci cukrů (tab. 9).

Plodina Obsah (%)
Sušina Škrob Vláknina N-látky Cukry
K (165N) 39,01 43,00 14,20 7,41 4,50
AZOTER F (105N) 39,86 41,20 13,60 8,91 6,70
AZOTER F (85N) 37,07 28,90 17,10 8,34 12,20
AZOTER F (45N) 43,37 40,60 14,10 7,95 7,40
AZOTER L (125N) 38,35 30,70 16,60 8,97 9,60
Optimum 32 – 34 28 – 30 <21 – 23 8 – 10 5 – 10

Tab. 9. Vliv aplikace přípravků AZOTER na kvalitu kukuřičné píce (20. 9.)

azoter pokus 3

 

Ekonomické zhodnocení: Ocenění dosaženého výnosu píce v běžné vnitropodnikové ceně zemědělských výrobců bylo stanoveno 21.964 Kč/ha na kontrolní variantě s aplikací plné dávky dusíku 165 kg/ha (varianta bez aplikace přípravků AZOTER). Po započtení úspory nákladů 1.080 Kč/ha na dusíkaté hnojení ve snížené dávce 105 kg N/ha a započtení nákladů na aplikaci přípravku AZOTER F (900 Kč přípravek + 200 Kč aplikace) bylo dosaženo vnitropodnikové ocenění výnosu 20.490 Kč/ha (-7 %). Po aplikaci přípravku AZOTER F s přídavkem snížené dávky dusíku na 85 kg/ha (úspora 1.440 Kč/ha) bylo dosaženo vnitropodnikové ocenění 22.210 Kč/ha (+1 %). Po aplikaci přípravku AZOTER F s přídavkem podstatně snížené dávky dusíku na 45 kg/ha (úspora ve hnojení 2.160 Kč/ha) bylo dosaženo ocenění výnosu 22.791 Kč/ha (+4 %). Po aplikaci přípravku AZOTER L během vegetace s aplikací dusíku na úrovni 125 kg N/ha (úspora 720 Kč/ha) bylo dosaženo ocenění produkce 18.940 Kč/ha (-14 %) (graf 13).

Graf 13. Porovnání čisté vnitropodnikové ceny (tržby rostlinné výroby) vyprodukované kukuřičné píce po různé intenzitě hnojení dusíkem a po aplikaci přípravků AZOTER

Porovnání čisté vnitropodnikové ceny tržby rostlinné výroby vyprodukované kukuřičné píce po různé intenzitě hnojení dusíkem a po aplikaci přípravků AZOTER

 

Pozn.: Čistá vnitropodniková cena = hrubá vnitropodniková cena (500 Kč/t píce v čerstvé hmotě) po odečtu nákladů na aplikaci AZOTER přípravků a po započtení úspory ve hnojení dusíkem (1 kg N = 18 Kč) u variant s aplikací AZOTER přípravků.

Varianta Vnitro-podniková cena (Kč/ha) Přímé náklady na hnojení porostu
Aplikace N hnojiv (Kč/ha) Aplikace AZOTER (Kč/ha) Celkem aplikace (Kč/ha) Celkem na 1 t píce (Kč)
K (165N) 21964 2970 0 2970 68
AZOTER F (105N) 20510 1890 1100 2990 73
AZOTER F (85N) 21871 1530 1100 2630 60
AZOTER F (45N) 21732 810 1100 1910 44
AZOTER L (125N) 19320 2250 1100 3350 87

Závěr

Aplikace bakteriálního přípravku AZOTER F před setím ozimé pšenice a kukuřice vykazovala především efektivní úsporu ve hnojení dusíkem. V biologicky činných půdách s pravidelnou péčí o půdní strukturu vhodným zpracováním půdy a s přísunem organické hmoty (včetně stájových hnojiv) lze kalkulovat jarní úsporu dávky 80 kg N/ha pro ozimou pšenice. Pro porosty silážní kukuřice lze snížit hnojení o dávku 80 – 120 kg N/ha po podzimní aplikaci hnoje. V ozimé pšenici bylo dosaženo při úspoře 80 kg N/ha srovnatelného výnosu a kvality zrna s plnohodnotně hnojenou kontrolou, ale s přínosem v tržbě 652 Kč/ha. V kukuřici pro siláž byl dosažen při úspoře 80  – 120 kg N/ha srovnatelný výnos a kvalita píce s plnohodnotně hnojenou kontrolou. Přínos aplikace přípravku AZOTER F činil po započtení úspory dusíkatého hnojení při obvyklém ocenění píce 246 – 828 Kč/ha.

Bakteriálního hnojivo AZOTER L pro aplikaci během vegetace neprokázalo v ozimé pšenici ani v kukuřici odhadovaný kalkulovaný přínos náhrady (úspory) aplikace 40 kg N/ha ve hnojivech do půdy. Účinek listového ošetření byl krátkodobý (do 10 – 14 dní po aplikaci) a zlepšoval aktuální výživný stav rostlin pšenice i kukuřice zejména v době stresu ze sucha.

Doporučení pro největší přínos technologie AZOTER F:

  • Použití plánovat na pozemek s půdou ve strukturním stavu, zpracovaný orbou nebo hlubokým dlátovým kypřením a s pravidelným přívodem organického hmoty.
  • Aplikace přípravku AZOTER F lze provádět nejlépe za podmračeného počasí s následným předseťovým kypřením (např. zapravení kompaktorem) s nastavenou hloubkou alespoň 5 cm, optimálně 10 cm.
  • Aplikace přípravku AZOTER F za slunečného a větrného počasí je nutná s okamžitým zapravením do půdy (v těchto případech výhodné je použití aplikátoru koncentrátu umístěného přímo na kypřiči).
  • Aplikace upravené dávky dusíku pro porosty lze v minerálních (DAM 390, močovina aj.) nebo tekutých organických hnojivech (kejda, digestát aj.) provádět s minimálním odstupem před aplikací přípravku AZOTER F a následně také po jeho aplikaci.
  • Setí kukuřice provést s aplikací malé dávky NP hnojiva (do 20 kg N a do 30 kg P2O5/ha) pod lůžko osiva (pod patu).
  • V porostech kukuřice je vhodné provést v období vyvinutého 6. – 8. listu meziřádkovou kultivaci (plečkování) pro udržování optimálního vzdušného a vodního režimu půdy.
  • V systémech Strip-Till (pásového zpracování půdy) pro kukuřici je vhodné aplikovat AZOTER F přípravek při setí (uložení pod lůžko osiva secím strojem) a dusíkatá hnojiva na jaře při pásovém kypření (nebo při obnově kypřených pásů z podzimu).
  • Pro ozimou pšenici je vhodné provést aplikaci přípravku AZOTER F co nejdříve v brzkém podzimu, optimálně následně po základním zpracování půdy (s předstihem termínu setí).

Výsledky testovaných přípravků AZOTER byly získány v roce 2019 ze založených poloprovozních pokusů pro objednatele firmu AZOTER CZ s.r.o. ve vybraných zemědělských podnicích.

V Žamberku dne 9. 10. 2019