PRODUKTOVÉ PORTFÓLIO

Pôdna aplikácia

azoter

Základným produktom spoločnosti je kvapalné bakteriálne hnojivo AZOTER®. Dosahuje absolútne najväčšiu hustotu vitálnych zárodkov baktérií, t.j. 4.109 zárodkov v 1 ml hnojiva. Na hnojenie jedného hektáru pôdy postačuje dávka 10 litrov hnojiva AZOTER®, po aplikácii do pôdy nastáva intenzívne množenie baktérií schopných efektívnej fixácie vzdušného dusíka a sprístupnenia fosforu a draslíka z menej rozpustných foriem. Svojim pôsobením v pôde vytvára dostatočné množstvo dusíka, fosforu, draslíka a zároveň produkuje látky v podobe rastových fytohormónov, enzýmov a vitamínov. Ekonomická efektívnosť tohto produktu spočíva v znižovaní nákladov na výživu rastlín a zároveň sa obnoví mikrobiálny život v pôde za súčasného zvýšenia početnosti pôdnych mikroorganizmov. AZOTER® je šedá až šedohnedá hustá kvapalina s charakteristickou melasovito-bakteriálnou vôňou, typickou pre tento prípravok. Odporúča sa na hnojenie všetkých poľných aj záhradných plodín.

 • zabezpečuje neustály prísun potrebných živín (N, P, K) pre rastliny
 • produkuje rastové fytohormóny, enzýmy a vitamíny
 • neprodukuje žiadne nitráty a nitrity
 • urýchľuje rozklad pozberových zvyškov, slamy a organickej hmoty v pôde
 • obnovuje mikrobiálny život v pôde
 • upravuje hodnotu pôdnej reakcie
 • pôdna pomocná látka
 • použitie aj v EKO poľnohospodárstve

Počet vitálnych mikroorganizmov v KTJ.cm-3
Celkový počet vitálnych mikroorganizmov je min 4.109 KTJ.cm-3
(Azotobacter chroococcum, Azospirillum brasilense, Bacillus megaterium)
Hodnota pH = 5,5-7,0

Azoter F new

Pôdna pomocná látka vytvorená na báze hnojiva AZOTER®, ktorá obsahuje Trichoderma atroviride, ktorá zlepšuje prirodzené schopnosti pôdy a zároveň posilňuje kondíciu a obranyschopnosť pestovaných plodín, čím sa výrazne znižuje riziko primárnej infekcie koreňovej sústavy a následne nadzemných častí rastlín. Trichoderma atroviride má výrazný stimulačný vplyv nielen na dynamiku rastu rastlín, ale aj na odolnosť rastlín a to zlepšením obranných reakcií pestovaných plodín a znížením obsahu mykotoxínov vo finálnej produkci. Odporúča sa na hnojenie všetkých druhov poľných a záhradných plodín, prednostne sa však využíva najmä na obilniny, kukuricu, záhradné plodiny (plodová a tekvicová zelenina).

 • biologicky obnovuje pôdu a znižuje riziko primárnej infekcie pestovaných rastlín
 • posilnením prirodzenej obranyschopnosti a kondície sa zvyšuje odolnosť pestovaných plodín
 • odstraňuje negatívny dopad zúženej rotácie plodín v osevnom postupe
 • zabezpečuje neustály prísun potrebných živín (N, P, K) pre rastliny
 • zvyšuje kvantitu a kvalitu produkcie (zníženie mykotoxínov a dusičnanov)
 • produkuje rastové fytohormóny, enzýmy a vitamíny
 • obnovuje mikrobiálny život v pôde
 • upravuje hodnotu pôdnej reakcie
 • pôdna pomocná látka
 • použitie aj v EKO poľnohospodárstve

Počet vitálnych mikroorganizmov v KTJ.cm-3
Celkový počet vitálnych mikroorganizmov je min 4.109 KTJ.cm-3
(Azotobacter chroococcum, Azospirillum brasilense, Bacillus megaterium, Trichoderma atroviride)
Hodnota pH = 5,8-8,5

Azoter SC new

AZOTER SC obsahuje okrem baktérií prítomných v pomocnej pôdnej látke AZOTER® – aj hubu Coniothyrium sp., ktorá napomáha k obnoveniu prirodzenej schopnosti pôdy a tým znižuje riziko primárnej infekcie koreňového systému a následne aj nadzemných častí rastlín (repka, slnečnica a ďalšie). Posilnením kondície a prirodzenej obranyschopnosti rastlín sa obmedzuje výskyt jednej z najzávažnejších chorôb olejnín. Odporúča sa na hnojenie všetkých druhov poľných a záhradných plodín, prednostne sa však využíva pri nasledovných plodinách : slnečnica ročná, repka ozimná, zelenina – hrach, petržlen.

 • biologicky obnovuje pôdu a znižuje riziko primárnej infekcie pestovaných rastlín
 • odstraňuje negatívny dopad zúženej rotácie plodín v osevnom postupe
 • posilnením prirodzenej obranyschopnosti a kondície sa zvyšuje odolnosť pestovaných plodín
 • zabezpečuje neustály prísun potrebných živín (N, P, K) pre rastliny
 • zvyšuje kvantitu a kvalitu produkcie (zvýšenie olejnatosti)
 • urýchľuje rozklad pozberových zvyškov, slamy a organickej hmoty v pôde
 • obnovuje mikrobiálny život v pôde
 • pôdna pomocná látka
 • použitie aj v EKO poľnohospodárstve

Počet vitálnych mikroorganizmov v KTJ.cm-3
Celkový počet vitálnych mikroorganizmov je min 4.109 KTJ.cm-3
(Azotobacter chroococcum, Azospirillum brasilense, Bacillus megaterium, Coniothyrium sp.)
Hodnota pH = 5,8-8,5

Azoter B new

Kvapalné bakteriálne hnojivo vzniknuté na báze hnojiva AZOTER®, ktoré obsahuje špeciálne baktérie Pseudomonas putida, ktorá zlepšuje prijateľnosť mikroelementov pre koreňovú sústavu pestovaných plodín. AZOTER B je kvapalná látka pôsobiaca na základe baktérií pôvodného pôdneho fytoedafónu, ktorá sa aplikuje do pôdy a svojim pôsobením obnovuje mikrobiálny život v pôde a vytvára dostatočné množstvo dusíka, fosforu, draslíka a enzýmov pre rast a vývoj rastlín, čo zlepšuje dynamiku rastu rastlín a ich produkčnú schopnosť. Urýchľuje rozklad aplikovaných digestátov BPS a pozberových zvyškov, slamy a organickej hmoty v pôde a zároveň zvyšuje využiteľnosť živín z aplikovaných digestátov a existujúcej zásoby živín v pôde. Podieľa sa na rozklade aromatických látok a reziduí pesticídov, ktoré znečisťujú životné prostredie. Odporúča sa na hnojenie všetkých druhov poľných a záhradných plodín, prednostne sa však využíva pri plodinách, ktoré sú hnojené digestátmi z BPS. Odporúča sa aplikovať aj na pôdach znečistených aromatickými organickými zlúčeninami (zvyšky olejov, pesticídov,atď).

 • urýchľuje rozklad aplikovaných digestátov BPS, pozberových zvyškov, slamy a organickej hmoty v pôde
 • zvyšuje využiteľnosť živín z aplikovaných digestátov a existujúcej zásoby živín v pôde
 • zabezpečuje neustály prísun potrebných živín (N, P, K) pre rastliny
 • produkuje rastové fytohormóny, enzýmy a vitamíny
 • podiela sa na rozklade aromatických látok a reziduí pesticídov, ktoré znečisťujú životné prostredie
 • obnovuje mikrobiálny život v pôde
 • pôdna pomocná látka
 • použitie aj v EKO poľnohospodárstve

Počet vitálnych mikroorganizmov v KTJ.cm-3
Celkový počet vitálnych mikroorganizmov je min 4.109 KTJ.cm-3
(Azotobacter chroococcum, Azospirillum brasilense, Bacillus megaterium, Pseudomonas putida)
Hodnota pH = 5,8-8,5

Azorhiz new

Rozšírená forma hnojiva AZOTER®, ktorá obsahuje symbiotické baktérie Rhizobium sp.,(Rhizobium japonicum a leguminosarum) je predovšetkým určená pre pestovanie sóje, hrachu, fazule, lucerny a krmovín. AZORHIZ je bakteriálne hnojivo s dvojitým účinkom, ktoré vďaka svojmu zloženiu (asymbiotické a symbiotické kmene baktérií) a efektívnemu viazaniu vzdušného dusíka poskytuje dostatočné zásobovanie rastlín dusíkom počas celej vegetácie pestovaných plodín a zároveň podporuje tvorbu hrčiek na koreňovej sústave kultúrnych plodín, čo v  konečnom dôsledku zlepšuje kvantitatívne a  kvalitatívne ukazovatele dopestovanej produkcie. Ako kvapalná látka pôsobiaca na základe baktérií pôvodnej mikroflóry po aplikácii do pôdy svojim pôsobením vytvára dostatočné množstvo dusíka, fosforu, draslíka a  produkciou rastových fytohormónov zároveň prispieva k zlepšeniu kondície pestovaných plodín zvýšením prirodzenej obranyschopnosti rastlín.

 • efektívnejšie viazanie N2 a podpora tvorby hrčiek na koreňovej sústave
 • zabezpečuje neustály prísun potrebných živín (N, P, K) pre rastliny
 • produkuje rastové fytohormóny, enzýmy a vitamíny
 • urýchľuje rozklad pozberových zvyškov, slamy a organickej hmoty v pôde
 • obnovuje mikrobiálny život v pôde
 • hnojivo určené pre pestovanie sóje, hrachu, fazule, lucerny a krmovín
 • pôdna pomocná látka
 • použitie aj v EKO poľnohospodárstve

Počet vitálnych mikroorganizmov v KTJ.cm-3
Celkový počet vitálnych mikroorganizmov je min 4.109 KTJ.cm-3
(Azotobacter chroococcum, Azospirillum brasilense, Bacillus megaterium, Rhizobium sp.)
Hodnota pH = 5,5-7,0

Listová aplikácia

Azoter L new

Kvapalné bakteriálne hnojivo určené na listovú-foliárnu aplikáciu širokej škály pestovaných plodín, ktoré obsahuje špeciálny druh baktérií (Herbaspirillum seropedicae) vyizolovaných z rastlinných pletív, spôsobujúcich fixáciu vzdušného dusíka v rastlinách. Nitrogénne baktérie aplikované na zelené časti rastliny počas vegetačného obdobia vďaka svojej vysokej pohyblivosti rýchlo prenikajú cez listovú kutikulu do rastliny a svojim pôsobením vytvárajú dostatočné množstvo dusíka na výživu rastlín. Tento prípravok slúži ako bakteriálne listové hnojivo, pričom svojimi účinkami môže značne znížiť aplikačné dávky klasických priemyselných a listových hnojív s obsahom dusíka, čo vedie k  nemalej finančnej úspore. Výrobok sa používa ako listové  hnojivo na repku olejnú, pšenicu, kukuricu, slnečnicu,  cukrovú repu a širokú škálu záhradných plodín. Aplikuje sa na zelené časti rastliny postrekom po vytvorení dostatočnej listovej plochy pestovaných rastlín za zníženého slnečného žiarenia.

Listová výživa AZOTER L výrazne zvyšuje efektivitu aplikovaných živín hlavne v období s nedostatkom zrážok, čo je v súčasnosti aktuálnym problémom.

 • viaže vzdušný dusík priamo v rastline
 • efektívna forma zabezpečenia prísunu dusíka v nepriaznivých podmienkach
 • rastlinná pomocná látka na listovú-foliárnu aplikáciu
 • použitie aj v EKO poľnohospodárstve

Počet vitálnych mikroorganizmov v KTJ.cm-3
Celkový počet vitálnych mikroorganizmov je min 2.109 KTJ.cm-3
(Herbaspirillum seropedicae)
Hodnota pH = 5,8-8,5

Azoter L new 1

Kvapalné bakteriálne hnojivo určené na listovú-foliárnu aplikáciu širokej škály pestovaných plodín, ktoré obsahuje špeciálny druh baktérií (Herbaspirillum seropedicae) vyizolovaných z rastlinných pletív, spôsobujúcich fixáciu vzdušného dusíka v rastlinách. Nitrogénne baktérie aplikované na zelené časti rastliny počas vegetačného obdobia vďaka svojej vysokej pohyblivosti rýchlo prenikajú cez listovú kutikulu do rastliny a svojim pôsobením vytvárajú dostatočné množstvo dusíka na výživu rastlín. Tento prípravok slúži ako bakteriálne listové hnojivo, pričom svojimi účinkami môže značne znížiť aplikačné dávky klasických priemyselných a listových hnojív s obsahom dusíka, čo vedie k nemalej finančnej úspore. AZOTER L+ okrem uvedených špecifických baktérií obsahuje aj makro a mikroživiny, čím sa zaraďuje medzi komplexné listové hnojivá so širokospektrálnym účinkom. Výrobok sa používa ako listové hnojivo na repku olejnú, pšenicu, kukuricu, slnečnicu, cukrovú repu a širokú škálu záhradných plodín. Aplikuje sa na zelené časti rastliny postrekom po vytvorení dostatočnej listovej plochy pestovaných rastlín za zníženého slnečného žiarenia. Listová výživa AZOTER L výrazne zvyšuje efektivitu aplikovaných živín hlavne v období s nedostatkom zrážok, čo je v súčasnosti aktuálnym problémom.

 • viaže vzdušný dusík priamo v rastline
 • zabezpečuje prísun ľahko prijateľných živín (N, K)
 • obsahuje mikroprvky v chelátovej forme
 • rastlinná pomocná látka na listovú-foliárnu aplikáciu
 • použitie v konvenčnom poľnohospodárstve

Počet vitálnych mikroorganizmov v KTJ.cm-3
Celkový počet vitálnych mikroorganizmov je min 2.109 KTJ.cm-3
(Herbaspirillum seropedicae)
N 7,0 %, K 2,0 %
Aplikačná dávka obsahuje 34,8 g Fe, 15,3 g Mn, 1,4 g Cu, 3 g B, 0,8 g Mo, 2,6 g Zn, 3,48 g MgO, 6,96 g SO3
Hodnota pH = 5,8-8,5

Azoter LF new 1

Unikátne kvapalné bakteriálne hnojivo určené na listovú-foliárnu aplikáciu širokej škály pestovaných plodín s výrazným podporným účinkom zvyšujúcim prirodzenú obranyschopnosť plodín s následným zlepšením kvality produkcie, ktoré obsahuje špeciálny druh baktérií (Herbaspirillum seropedicae) vyizolovaných z rastlinných pletív, spôsobujúcich fixáciu vzdušného dusíka v rastlinách a parazitickú pleseň Trichoderma atroviride. Trichoderma atroviride má výrazný stimulačný vplyv nielen na dynamiku rastu rastlín, ale aj na odolnosť rastlín a to zlepšením obranných reakcií pestovaných plodín a znížením obsahu mykotoxínov vo finálnej produkci. Nitrogénne baktérie aplikované na zelené časti rastliny počas vegetačného obdobia vďaka svojej vysokej pohyblivosti rýchlo prenikajú cez listovú kutikulu do rastliny a svojim pôsobením vytvárajú dostatočné množstvo dusíka na výživu rastlín. Tento prípravok slúži ako bakteriálne listové hnojivo, pričom svojimi účinkami môže značne znížiť aplikačné dávky klasických priemyselných a listových hnojív s obsahom dusíka, čo vedie k nemalej finančnej úspore. AZOTER LF+ okrem uvedených špecifických baktérií obsahuje aj makro a mikroživiny, čím sa zaraďuje medzi komplexné listové hnojivá so širokospektrálnym účinkom. Výrobok sa používa ako listové hnojivo na širokú škálu záhradných plodín, ovocných drevín, viniča a poľných plodín. Aplikuje sa na zelené časti rastliny postrekom po vytvorení dostatočnej listovej plochy pestovaných rastlín za zníženého slnečného žiarenia.

 • viaže vzdušný dusík priamo v rastline
 • zabezpečuje prísun ľahko prijateľných živín (N, K)
 • obsahuje mikroprvky v chelátovej forme
 • efektívna forma zabezpečenia prísunu živín v nepriaznivých podmienkach
 • zlepšuje kondíciu rastlín – zvýšením obranného mechanizmu rastlín
 • zvyšuje kvantitu a kvalitu produkcie
 • rastlinná pomocná látka na listovú-foliárnu aplikáciu
 • použitie v konvenčnom poľnohospodárstve

Počet vitálnych mikroorganizmov v KTJ.cm-3
Celkový počet vitálnych mikroorganizmov je min 2.109 KTJ.cm-3
(Herbaspirillum seropedicae, Trichoderma atroviride)
N 7,0 %, K 2,0 %
Aplikačná dávka obsahuje 34,8 g Fe, 15,3 g Mn, 1,4 g Cu, 3 g B, 0,8 g Mo, 2,6 g Zn, 3,48 g MgO, 6,96 g SO3
Hodnota pH = 5,8-8,5

Azoter LF new

AZOTER LF je unikátne kvapalné bakteriálne hnojivo novej generácie s dlhodobým účinkom, ktoré nadväzuje na doterajší produkt AZOTER L a vynikajúce výsledky neekologickej formy AZOTER LF+. Je určené na listovú aplikáciu širokej škály pestovaných plodín s výrazným podporným účinkom zvyšujúcim prirodzenú obranyschopnosť plodín s následným zlepšením kvality produkcie. Produkt obsahuje špeciálny druh baktérií Herbaspirillum seropedicae, spôsobujúcich fixáciu vzdušného dusíka priamo v rastlinách a súčasne aj parazitickú hubu Trichoderma atroviride, ktorá má výrazný biostimulačný vplyv nielen na dynamiku rastu rastlín, ale aj na odolnosť rastlín.

 • viaže vzdušný dusík priamo v rastline
 • efektívna forma zabezpečenia prísunu dusíka v nepriaznivých podmienkach
 • zlepšuje kondíciu rastlín – zvýšením obranného mechanizmu rastlín
 • zvyšuje kvantitu a kvalitu produkcie
 • rastlinná pomocná látka na listovú-foliárnu aplikáciu
 • použitie aj v EKO poľnohospodárstve

Počet vitálnych mikroorganizmov v KTJ.cm-3
Celkový počet vitálnych mikroorganizmov je min 2.109 KTJ.cm-3
(Herbaspirillum seropedicae, Trichoderma atroviride I2)
Hodnota pH = 5,5-7,0