psenica ozimna azoter uksup 1 1

ÚKSÚP v Bratislave, Matúšková 21, 833 16 Bratislava

Skúšobná stanica Vígľaš, SNP 746/99, 962 02 Vígľaš
__________________________________________________________________________

Správa o pokuse pšenice ozimnej – hnojenie bakteriálnym hnojivom Azoter SS Vígľaš 2018

Cieľ pokusu:


Sledovanie vplyvu aplikovaného bakteriálneho hnojiva Azoter na:

– Výšku dopestovanej úrody pšenice ozimnej
– Na ekonomiku pšenice ozimnej pri znížených nákladoch na klasické priemyselné hnojivá
– Na zdravotný stav porastov, prípadné zníženie aplikácii fungicídnych zásahov
– Zhodnotenie obsahu mykotoxínov vo finálnej produkcii na jednotlivých pokusných variantoch

Založenie pokusu začalo výberom miesta pokusu, aplikáciou hnojiva Azoter pred sejbou, ktorá bola 19.9.2017 a následne zapravenie hnojiva kompaktorom.

Pred sejbou boli rozhodené priemyselné hnojiva SF 19% v dávke 2,76q/ha, t.j. 52,5 kg č.ž. P2O5 a DS 60% v dávke 1,45 q/ha ,t.j. 87 kg v č.ž. K2O.

Pokus hnojenie bakteriálnym hnojivom Azoter bol zasiaty 29.9.2017 do dobre pripravenej pôdy.

Na jar boli aplikované priemyselné hnojivá v 50% a 100% dávke na variante 3 a 4. Dňa 11.4.2018 sme riešili herbicídnu ochranu prípravkom Huricane v dávke 200 g /ha.

Vzhľadom na vývoj počasia, teplo a sucho v mesiaci marec, apríl sme vynechali fungicídnu ochranu vo fáze T1 a T2 pre dobrý zdravotný stav porastov. V máji sme riešili fungicídnu ochranu T3 prípravkom Prosaro 250 EC v dávke 0,8 l/ha len raz spolu s prípravkom Vaztac Active v dávke 0,2 l/ha. Choroby veľmi minimálne ovplyvnili výšku úrody vo variantoch 1 a 2, kde bol výskyt identický v bodovom rozmedzí 8-9. Na variante 3 a 4 boli tieto choroby: -hrdza trávová, plevová – 9, klasové fuzáriá v bodovej hodnote 6-7 , septórie – 6,7-8, bieloklasosť – 8. Z tohto sa dá konštatovať, že kontrola a variant 1 – Azoter bol najmenej napadnutý chorobami.

Výšku úrody ovplyvnilo teplé počasie a hlavne málo zrážok. No hnojením sme dosiahli veľmi pekné výsledky. Variant 2 zaznamenal až 130% navýšenie úrody oproti nehnojenej kontrole, bez ďalšieho navyšovania nákladov na aplikáciu priemyselných hnojív. Predstavuje to zisk po odpočítaní nákladov na hnojivá, aplikáciu a zapravenie 98,2,- €/ha.

Variant 2 v porovnaní s variantom 3, kde sa aplikovali aj priemyselné hnojivá v 50% dávke sa navýšil len o 6,2%, čo predstavuje zisk 11,76 ,-€/ ha. Tu boli zvýšené náklady na priemyselné hnojivá a ich aplikáciu.

Na záver môžeme konštatovať, že aplikácia bakteriálneho hnojiva Azoter v pšenici ozimnej bez hnojenia priemyselnými hnojivami var. č. 2 je preukazná a je ekonomicky najvýhodnejšia. To je podmienené dodržaním postupu aplikácie Azoter-u , tak aby bolo jeho využitie čo najlepšie a tým aj ekonomicky výhodné.

Vo Vígľaši: 25.7.2018

Vo Vígľaši 25.7.2018