pŠenica ozimná azoter

Výsledky testovania účinnosti bakteriálneho biohnojiva AZOTER pri pestovaní ozimnej pšenice.

 

 MATERIÁL A METODIKA POKUSU

Prevádzkový pokus s ozimnou pšenicou bol založený v roku 2014 na lokalite Dvory nad Žitavou s odrodou Panonicus. Aplikácia AZOTERu v dávke 10 litrov na hektár spolu s dávkou 300 litrov vody na hektár  pred sejbou pšenice sa uskutočnila postrekovačom pri predsejbovej príprave pôdy s následným zapracovaní do pôdy kompaktorom dňa 6.11.2014. Výsev osiva ozimnej pšenice odrody Panonicus sa uskutočnil dňa 6.11.2014 sejačkou  HORSCH Concord 9 m s aplikáciou hnojiva MAP 12/52.

Schéma variantov výživy s aplikovaným AZOTERom je uvedená v tabuľke 1. Plocha pokusného výživárskeho variantu bola 40 ha. Foliárna aplikácia listovej výživy hnojivom AZOTER L postrekovačom spolu s dávkou 300 litrov vody sa uskutočnila dňa 17.3.2015. Kombajnový zber úrody sa uskutočnil dňa 14.07.2015. V zrne pšenice sa stanovil obsah N látok, lepku, škrobu, stanovila sa vlhkosť a obsah mykotoxínov (fuzarií).

 

Tabuľka 1       Schéma variantov výživy s AZOTERom v pokuse s ozimnou pšenicou v roku 2014.

Číslo

variantu výživy

Dávka

AZOTERu do pôdy  v l.ha-1

Dávka MAP 12/52

v kg.ha-1

Dávka

AZOTERu L na list v l.ha-1

 

Dávka DASA 26/13

v kg.ha-1

Dávka LAV

v kg.ha-1

Plocha ošetreného variantu

v ha

Dávka vody na

ošetrenie

1.ha-1

K – kontrola

 

100 200 150 136,0 ha
1. AZOTER 10 100 10 200 100 40,0 ha 300 300

 

Tabuľka 2       Dosiahnutá úroda ozimnej pšenice a vybrané kvalitatívne parametre zrna v prevádzkovom pokuse v lokalite Dvory nad Žitavou  s aplikáciou AZOTERu.

Kontrola 1. Azoter
   odroda Panonicus Panonicus
predplodina kukurica (osivo) kukurica (osivo), raž siata
výmera (ha) 136 40
úroda spolu (t) 707,64 244,04
úroda t/ha 5,20 6,10
vlhkosť (%) 12 11,5
N látka (%) 13,9 12,6
lepok (%) 28 24,4
škrob 66,2 68,2
sedi. Test (%) 65 63
zeleny 49 47
fusarium 7000
KEE 1,071,07 2,01

Tabuľka 3       Ekonomické vyhodnotenie aplikácie bakteriálneho hnojiva AZOTER pri pestovaní ozimnej pšenice

Číslo

variantu výživy

Celkové náklady na hnojivá a ich aplikáciu na 1 ha Náklady na zakúpenie AZOTERu  F a AZOTERu L na 1 ha Prírastok úrody v dôsledku hnojenia

v t.ha-1

Prírastok úrody v dôsledku hnojenia

v € .ha-1

Koeficient ekonomickej efektívnosti

KEE

Zisk

v € .ha-1

Zisk na pokusnej výmere 40 ha

v € .ha-1

K – kontrola 142,0  € + 21€ = 163 € 1,07
1. AZOTER 195,6  €+ 18 € = 213,6 € 66,0 € 0,90 t.ha-1 144,0 € 2,01 78 € .ha-1 3120 €

 

Cena za 1 tonu pšenice je  160 €

Cena za 1 tonu MAP 10/52 je  480 €

Cena za 1 tonu DASA 26/13 je  284 €

Cena za 1 tonu LAV 27 je  248 €

Cena AZOTER F 37 €/ ha

Cena AZOTER L 29 €/ ha

Cena rozmetania priemyselných hnojív 7 €/ ha

Cena za postrekovač 9 €/ ha

 

ZÁVER

V prevádzkovom pokuse na ťažkej hnedozemnej pôde sa sledoval vplyv jednotlivých výživárskych zásahov na tvorbu úrody, obsah N látok, lepku, škrobu a obsah mykotoxínov (fuzarií) v zrne ozimnej pšenice (odrody Panonicus) s  použitím AZOTERu.

Synergickým pôsobením aplikovanej minerálnej výživy a použitím bakteriálneho biohnojiva AZOTER F a listovej výživy AZOTER L sa dosiahlo :

  • zvýšenie úrody ozimnej pšenice o 0,90 t.ha-1 v porovnaní s kontrolným variantom (aplikácia len samotnej minerálnej výživy)
  • zvýšenie ekonomickej efektívnosti použitej výživy (zvýšenie koeficientu ekonomickej efektívnosti z hodnoty 1,07 na hodnotu 2,01)
  • zlepšenie kvalitatívnych parametrov zrna pšenice a to dosiahnutím nulovej hodnoty obsahu mykotoxínov, kým na kontrolnom variante sa stanovil obsah mykotoxínov na úrovni 7000 ppm, čo  vo výraznej miere zhoršuje konečné zhodnotenie produktu na trhu s komoditami
  • zisk v dôsledku použitia AZOTERu po zohľadnení nákladov na zakúpenie hnojiva a jeho aplikáciu na pokusnej parcele  s výmerou 40 ha predstavuje 3120 €

 

Významným prínosom zlepšenia kvalitatívnych parametrov zrna pšenice v dôsledku aplikácie

AZOTERu je aj fakt, že zlepšenie obsahu mykotoxínov sa dosiahlo biologickou cestou,

využijúc pozitívneho pôsobenia antagonistického vplyvu mykoparazitických húb

nachadzajúcich sa v hnojive AZOTER

 

Poďakovanie:

Touto cestou by som chcel poďakovať v mene spoločnosti AZOTER s.r.o.  vedeniu Poľnohospodárskeho podniku v Dvoroch nad Žitavou za možnosť uskutočnenia prevádzkového pokusu na modelovej pokusnej plodine – ozimnej pšenici

 

Doc. Ing. Ladislav Varga, PhD.,  Produktový manažér spoločnosti AZOTER s.r.o