Azoter – riesenie pre mnohych pestovatelov

 Ing. Alena Vymyslická 

Azoter s.r.o 

S príchodom nového kalendárneho roku po vybilancovaní predchádzajúceho poľnohospodárskeho ročníka a zosumarizovaní opatrení pozitívneho, či negatívneho charakteru sa každý pestovateľ zamýšľa nad mnohými otázkami a návrhmi riešení týkajúcich ďalšieho pestovateľského ročníka, možným priebehom počasia, opatreniami a celkovými technologickými postupmi, ktoré zvýšia úroveň dopestovanej produkcie nielen z kvantitatívneho ale aj z kvalitatívneho hľadiska, čo v konečnom dôsledku prispeje k zvýšeniu efektivity produkcie. Doterajší priebeh výnimočne mierneho zimného obdobia s najteplejším januárovým počasím (prvé dve dekády) v dlhodobej histórii Slovenska, bude vyžadovať odlišné prístupy a riešenia nielen vo výžive rastlín a ich stimulácii, ochrane ozimín, ale aj porastov, ktoré sa len plánujú vysievať. Dôležitým limitujúcim faktorom však naďalej v rastlinnej výrobe zostáva priebeh počasia. 

Pri dlhodobo nízkej úrovni aplikovaných dávok živín prostredníctvom priemyselných hnojív (za sledované obdobie rokov 2001 až 2011 činila na ornej pôde za 11 rokov priemerná dávka dusíka 74 kg.ha-1, fosforu 6,8 kg.ha-1 a draslíka 10,4 kg.ha-1) a nízkej úrovni použitia organických hnojív (pri počte 0,37 dobytčích jednotiek na hektár poľnohospodárskej pôdy v roku 2012) a pri 37,7 %-nom podiele pôd s nízkou zásobou prístupného fosforu (36,1 % má strednú zásobu fosforu) a pri 44,9 %-nom zastúpení pôd s nízkou a strednou zásobou prístupného draslíka z celkovej výmery orných pôd SR zistenú v XII. cykle ASP nemožno očakávať zázraky v dosahovaných úrodách, pokiaľ sa nezmení celkový prístup. 

V súčasnej dobe je na rastlinnú výrobu neustále stupňovaný tlak najmä v oblasti zvýšenia úrod a kvality produkcie. Cieľom je dopestovať dostatočné množstvo kvalitných poľnohospodárskych produktov bez negatívneho dopadu na životné prostredie, bez ujmy na pôdnu úrodnosť a pri rešpektovaní podmienok ekonomickej efektívnosti poľnohospodárskej výroby.

 Táto skutočnosť vyžaduje nové prístupy v spôsobe výživy rastlín. Pre dosiahnutie požadovanej kvality produkcie je potrebné zlepšiť štruktúrnosť pôdy a obnoviť biologický život v pôde. 

Spoločnosť AZOTER s.r.o nie je potrebné predstavovať na Slovenskom trhu má už 19 ročnú tradíciu. Od roku 1995 je priekopníkom na európskom trhu vo výrobe bakteriálnych biohnojív a ich veľkoplošného použitia v poľnohospodárskej 

prvovýrobe. Hlavnou myšlienkou produktov spoločnosti AZOTER je viazanie vzdušného dusíka a sprístupňovanie nevyužitých fosfátov v pôde, ako aj ekonomický efekt znižovania nákladov. V posledných rokoch sa spoločnosť AZOTER zaoberá aj problematikou prevencie pred hubovými chorobami poľnohospodárskych plodín ako sú sklerotínia – biela hniloba a fuzariózne plesne. Za týmto účelom vyvinula ďalšie dva produkty AZOTER-SC a AZOTER-F. V súčasnosti spoločnosť AZOTER zvyšuje portfólio ponúkaných výrobkov o kombinované hnojivá v kvapalnej forme s obsahom organického dusíka, fosforu a draslíka v súčinnosti s mikrobiálnymi prípravkami spoločnosti, prostredníctvom ktorého sa snaží vyhovieť požiadavkám pestovateľskej praxe. 

Mnohí pestovatelia nielen na Slovensku ale aj V Českej republike, v Maďarsku, v Chorvátsku či v Indii majú dlhoročné pozitívne skúsenosti s aplikáciou AZOTERu. 

AZOTER obsahuje tri druhy kmeňov baktérií, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu pri udržiavaní a obnove biologických vlastností a produktivity pôdy. Zúčastňujú sa na asymbiotickej fixácii vzdušného dusíka, podporujú rozkladné procesy organickej hmoty v pôde, napomáhajú sprístupňovaniu dôležitých makrobiógenných prvkov v pôde z nerozpustných foriem na formy prístupné. Azotobacter chroococcum a Azospirillum braziliense sa podieľajú na asymbiotickej fixácii vzdušného dusíka, sprístupňujú ho pre rastliny, Bacterium megatherium na druhej strane sa podieľa na sprístupňovaní fosforu. Pomocou týchto procesov v kombinácií s prítomnou celulózou rýchlo narastá počet baktérií prítomných v pôde rozkladajúcich celulózu. Tieto baktérie urýchlia proces rozkladu pôdnej organickej hmoty a pozberových zvyškov. Koordinovaná činnosť baktérií vytvárajúcich produkty metabolizmu a pripravujúca životné podmienky pre ďalšie druhy mikroorganizmov je nazývaná pojmom metabióza, tvorí teoretický základ prípravku AZOTER. Metabióza, ku ktorej dochádza v dôsledku aplikácie baktérií po očkovaní pôdy zintenzívni mikrobiologickú aktivitu pôdy, mnohonásobne sa zvýši ich počet a dochádza k urýchleniu rozkladných procesov pozberových zvyškov, čo vedie pri rôznych technológiách obrábania pôdy, najmä minimalizačných k značnému zjednodušeniu. 

Pri spoločnej aplikácii pozberových zvyškov a bakteriálneho preparátu AZOTER slúžia pozberové zvyšky rastlín ako štartér pri namnožení baktérií z prípravku AZOTER, čo vedie k zlepšeniu biologických vlastností pôd a obnove produktivity pôd. Aplikačná dávka AZOTERu na hektár činí 10 litrov, vzhľadom na vysokú koncentráciu baktérií obsiahnutých v hnojive sa po aplikácii AZOTERu výrazne zvýši množstvo bakteriálnej mikroflóry v pôde, čo vedie nielen k urýchleniu rozkladu pozberových zvyškov, ale aj k značnej úspore a zjednodušeniu predsejbovej prípravy pôdy. AZOTER svojim pôsobením v pôde, za predpokladu vhodných vlhkostných 

a teplotných podmienok okrem uvedených pozitív nasyntetizuje dostatočné množstvo dusíka a sprístupní potrebné množstvo fosforu, ktoré postačuje pokryť potreby pestovaných plodín v počiatočných štádiách rastu. 

Vhodná je aplikácia AZOTERu na parcely, na ktoré sa aplikoval digestát, kde pozitívne ovplyvňuje rýchlosť rozkladných procesov v pôde. Nevýhodou digestátu je totiž nízký obsah ľahko rozložiteľných primárnych organických látok, ktoré je potrebné do pôdy dodávať z iných zdrojov, predovšetkým zaorávkou pozberových zvyškov, hnoja a jednoznačne slamy. 

Nezanedbateľnou stránkou AZOTERu je jeho využite v biologickom boji proti bežným chorobám poľnohospodárskych plodín t.j. bielej hnilobe (Sclerotinia sclerotiorum) a fuzariózam. AZOTER obsahuje spóry húb Coniothyrium minitans a Trichoderma spp., (T. viridae), tým vytvára účinnú pomoc pre ochranu pôdy a prevenciu proti uvedeným chorobám. 

Vzhľadom na mnohostranný pozitívny účinok aplikácie AZOTERu nielen z pohľadu zvýšenia množstva nasyntetizovaného vzdušného dusíka, sprístupnenia fosforu z menej prístupných foriem pre rastliny, zlepšenia štruktúrneho stavu a zrnitosti pôdy a zlepšenia vzdušného a vodného režimu v pôde, ktorý v konečnom dôsledku má priaznivý vplyv na prijateľnosť živín z pôdy i urýchlenia rozkladu pozberových zvyškov a v neposlednej miere z pohľadu výrazných preventívnych účinkov pred častými chorobami pestovaných plodín, sa mnohí pestovatelia neustále utvrdzujú v tom, že sa AZOTER právom stal súčasťou ich pestovateľského systému. 

Spoločnosť AZOTER vynakladá úsilie nielen vo vývoji nových technológií v oblasti bakteriálnych preparátov, ale rieši aj množstvo pokusov poloprevádzkového a prevádzkového charakteru. Pokus s cieľom sledovania zmien dynamiky obsahu anorganického dusíka v pôde v mesačných intervaloch v poraste modelovej plodiny, ktorou bola kukurica siata, kde sa sledoval vplyv aplikovaného AZOTERu v dávke 10l.ha-1 na zmeny obsahu sledovaných ukazovateľov sa realizoval v pokusnom roku 2013 v lokalite Blatná na Ostrove. 

Stanovenie obsahu živín sa uskutočnilo v nasledovných vzorkách pôdy : 

Odber pôdnych vzoriek na analýzu sa uskutočnil dňa 29.04.2013 

1. Vzorka pôdy z plastovej nádoby (cca. 35 – 40 kg pôdy) , z hĺbky 0 – 0,3 m , bez aplikácie Azoteru, ale po prvej analýze sa aplikoval AZOTER 

2. Vzorka pôdy z parcely (Blatná na Ostrove) s vysiatou kukuricou (3 listy) z hĺbky 0-0,3 m , v rade s vysiatou kukuricou s aplikáciou Azoteru. 

3. Vzorka pôdy z parcely (Blatná na Ostrove) s vysiatou kukuricou (3 listy) z hĺbky 0-0,3 m , medziradie – bez aplikácie Azoteru 

. 

Vo vzorkách pôdy sa stanovila hodnota pH, obsah prístupných živín Nan, P, K, Ca, Mg, S a mikroelementy Zn, Cu, Mn a Fe + percento humusu a celkový fosfor, ale pre vymedzený rozsah publikácie uvádzame výsledky týkajúce sa zmien obsahu anorganického dusíka. 

Na pokusnej parcele sa uskutočnilo hnojenie: 

  • Na jeseň – 120 kg DS – draselná soľ 60% K2O 
  • základné hnojenie na jar plošne – 185 kg DASA 26 N 
  • pod pätu 120 kg Duofertil 10 % N 20 % P2O5 + 10 litrov AZOTERu do osivového – sejbového lôžka 

Tabuľka 1 Výsledky agrochemických analýz pôdy na začiatku pokusu, lokalita Blatná na Ostrove (29.04.2013) 

Tabulka 1 Vysledky agrochemickych analyz pody na zaciatku pokusu lokalita Blatna na Ostrove 29.04.2013

Pôda na pokusnej lokalite mala neutrálnu pôdnu reakciu vzorka č.1 a alkalickú pôdnu reakciu (vzorka č.2 a 3). Obsah humusu vo vzorke pôdy č. 1 bol na úrovni veľmi vysokej a vo vzorke pôdy č. 2 a 3 bol na úrovni strednej. Obsah dusíka anorganického (Nan) vo vzorke pôdy č. 1 bol na úrovni dobrej zásoby ,vo vzorke pôdy č. 2 bol na úrovni dobrej zásoby a vo vzorke pôdy č. 3 bol na úrovni vysokej zásoby.

Tabuľka 2 Odber živín úrodou hlavného produktu a príslušného množstva nadzemnej biomasy v kg.ha-1 

Tabulka 2 Odber zivin urodou hlavneho produktu a prislusneho mnozstva nadzemnej biomasy v kg.ha 1

Odber kukurice siatej úrodou 1 tony hlavného produktu a príslušného množstva kôrovia z 1 hektára je nasledovný : 30 kg N, 5,3 kg P, 29 kg K, 11 kg Ca, 5 kg Mg 

Graf 1 Obsah anorganického dusíka v mg.kg-1 pôdy v pokuse s AZOTEROM (rok 2013, pokusná plodina kukurica na zrno, lokalita Blatná na Ostrove) 

Graf 1 Obsah anorganickeho dusika v mg.kg 1 pody v pokuse s AZOTEROM rok 2013 pokusna plodina kukurica na zrno lokalita Blatna na Ostrove

Tabuľka 3 Obsah anorganického dusíka v mg.kg-1 pôdy v pokuse s AZOTEROM (rok 2013, pokusná plodina kukurica na zrno, lokalita Blatná na Ostrove) 

tab2 2
tab1 2

Obsah anorganického dusíka mal v sledovaných pokusných vzorkách kolísavú tendenciu, to je však prirodzené vzhľadom na množstvo procesov prebiehajúcich v pôde, aj napriek nízkej celkovej dávke dusíka aplikovaného k porastu kukurice v DASE a Duofertile (sumárne množstvo dusíka činilo 60 kg.ha-1) sa v závislosti od vysokých požiadaviek kukurice (pri 10 tonovej úrode je to 300 kg N) na dusík, sa hladina anorganického dusíka oproti východziemu stavu (kukurica rad z hodnoty 30,2 mg.kg -1 (na začiatku pokusu, 29.04.2013) na 18,54 mg.kg-1 (koniec pokusu 17.10.2013) výrazne neznížila, čo možno prisúdiť zintenzívneniu činnosti baktérií nachádzajúcich sa v prípravku AZOTER, hlavne začiatkom mesiaca august a v jesennom období, kedy kukurica bola stále zelená a bola schopná prijímať živiny.