repa 1

V rámci realizovaného viacročného projektu spolupráce poľnohospodárskych podnikov operačnej skupiny „Vysokomýtske synklinály“ s výskumom na implementáciu celého radu inovácií pôdoochranných postupov do rastlinnej výroby, bolo vykonané overenie možnosti zníženia potreby minerálnych dusíkatých hnojív pri pestovaní cukrovej repy.

Na podniku ZD Dolní Újezd ​​na Litomyšlsku bol založený pokus na cukrovej repe s Azoterom. Celkom boli navrhnuté tri varianty:

  1. kontrola so štandardnou aplikáciou NPK hnojív,
  2. štandardná aplikácia NPK hnojív a následná aplikácia overovaného prípravku Azoter F
  3. aplikácia samostatného prípravku Azoter F bez aplikácie NPK hnojív.

Na pozemku pokusu bola predplodinou strukovo-obilná zmeska. Na jeseň bol ešte aplikovaný hnoj v dávke 40 t/ha a následne zaorán. Na jar (2021) bolo aplikované hnojivo NPK na parcele 1. a 2., a na parcelách 2. a 3. bol aplikovaný Azoter F, ktorý bol následne zapravený kompaktorom.

V priebehu sezóny boli odoberané vzorky rastlín a priebežne vyhodnocované. V októbri bol pokus zozbieraný po jednotlivých parcelách a výnos buliev bol zvážený a prepočítaný na hektárový výnos.

Výsledky nám ukázali, že je možné nahradiť vstup alebo minimálne znížiť dávku minerálnych hnojív a ešte si pomôcť k vyšším výnosom pomocou bakteriálnych prípravkov Azoter.

Termín Varianta Hmotnost
buliev (kg/ks)
Cukornatosť (%)
4. 8. 2021 Kontrola – NPK 0,54 11,0
NPK + Azoter F 0,54 11,2
Azoter F 0,48 12,8
6. 9. 2021 Kontrola – NPK 0,94 14,8
NPK + Azoter F 1,01 15,1
Azoter F 0,97 15,3
11.10. 2021 Kontrola – NPK 1,30 19,0
NPK + Azoter F 1,68 18,0
Azoter F 1,33 19,0

Ďakujeme za poskytnutie výsledkov firme Agroeko Žamberk s.r.o. a projektu Vysokomýtska synklinála.

Celý článok bol uverejnený v časopise Úroda č. 3/2022.

Príspevok vznikol za podpory Programu rozvoja vidieka, operácie 16.1.1 Podpora operačných skupín a projektov EIP, v projekte Spolupráca „Pôdoochranné technológie v oblasti Vysokomýtskej synklinály“, č. 17/005/1611a/453/000107.

Ing. Jiří Suchodol, obchodný zástupca spoločnosti AZOTER Trading s.r.o.